Digital andakt med tema prövningens stund

Söndagen 21 februari med Mats Norrman präst. Musiker från Täby församling. Regina Persson, diakon.

Låt inte mörkret få tala till min själ.

Idag handlar det om frestelser och prövningar. Bibelns språk skiljer dem inte åt, det är samma ord men översättningarna har varierat genom århundrade beroende på språkets utveckling och vem det är som tolkar bönens avsikter.  Det grekiska ordet kan översättas både med frestelse och prövning. Både frestelser och prövningar kan föra oss in i mörkrets sfär. Allt från till synes små olater till sådant som förstör både mitt eget och andras liv. Allra värst vore det ju om frestelser och prövningar får mig bort från Gud för gott ! Fräls oss ifrån ondo-utsätts oss inte för prövningar. Du och jag gör dock skillnad på frestelser och prövningar. Frestelser som lockar, något gott hägrar till synes. Prövningar- sjukdom som kommer smygande-möjligt att bota, eller något livslångt som endast har en utväg- döden. Jesus förs ut i öknen i 40 dagar för att prövas. Tre gånger beskrivs det att han möter djävulen. Varje gång avvisar han den onde. Och slutligen blir betjänad av Guds änglar. Han består provet. När jag i bönen ber att inte bli utsatt för prövningar är det inte lockelser, utan just prövningar som vi inte mäktar med att klara. Det du och jag  behöver för att fungera som människa och för att samhället ska fungera.  Jag tänker på den ALS-sjuke som sakta upplever sin andningsförmåga avta. Den intellektuellt klara person som inser att både hörsel och syn har avtagit så mycket att livskvaliteten närmar sig noll. Budskapet till den människan blir svårt för oss. Jag finns nära dig som medmänniska kan man kommunicera eller Jag tänker på dig. Fysisk beröring om den är lämplig. Men upplevelsen av kamp hos den sjuke finns kvar. Prövning, smärta. Jag vill i mitt liv försöka leva så att jag har en nära relation till Gud. Den Gud som uppenbarar sig i Kristusgestalten. Tomas af kempis uttrycker detta i sin bok De Imitatione Christi- I kristi efterföljd. Att leva i kristi efterföljd är att inse att livet är både gott och svårt. Allt beroende på vår livssituation, ålder, med flera faktorer. Att leva i kristi efterföljd är att finna närheten i stillheten och bönen. Att se den uppståndne kristusgestalten för mitt inre, som till mariorna på påskdagens morgon säger: ”Var inte rädda!”. Vad gör jag när prövningen blir så stor att jag kanske frestas överge Gud? Vi kan be med sången 781 i vår svenska psalmbok, text hämtad från kommuniteten i Taize och musiken komponerad av Jacques Berthier. Låt strofen ljuda i ditt inre var dag och lita på att Kristus är närvarande, i dag, och alla dagar. Till tidens slut.

 ”Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, låt inte mörkret få tala till min själ.

Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, öppna mig för din kärlek och frid”

 

AMEN

 

Betraktelse av Mats Norrman

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

FASTA

Fastan är en tid för att tänka på andra, och avstå för dem. Bot, inte som böter, utan för att bli botad. Vi är döpta för att leva i Jesu efterföljd. I fastan förbereder vi påskens dopfirande.

GAMMALTESTAMENTLIG

Första Moseboken kapitel 16, vers 1-13

Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar,
och en dag sade Saraj till Abram: ”Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne.” Abram samtyckte,
och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan.
Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor.
Då sade Saraj till Abram: ”Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!”
Abram svarade Saraj: ”Du bestämmer själv över din slavflicka — gör vad du vill med henne!” Saraj bestraffade henne, men då rymde hon.
Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur.
”Hagar”, sade han, ”Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?” Hon svarade: ”Jag har rymt från min matmor Saraj.”
Då sade han till henne: ”Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne.”
Och Herrens ängel sade: ”Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem.”
Herrens ängel sade till henne:
”Du är havande och skall föda en son,
och du skall ge honom namnet Ismael,
ty Herren har hört din klagan.

Mer vildåsna än människa skall han vara,
han skall slåss mot alla och alla mot honom.
Öster om alla sina bröder skall han bo.”
Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: ”Du är Seendets Gud.” Ty hon tänkte: ”Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv?”

EPISTEL

Hebreerbrevet kapitel 4, vers 14-16

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.
Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

EVANGELIUM


Matteusevangeliet kapitel 4, vers 1-11

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen.
När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig.
Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.”
Jesus svarade: Det står skrivet: 'Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.'
Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren
och sade: Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: 'Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.'
Jesus sade till honom: Det står också skrivet: 'Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.'
Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet
och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.”
Då sade Jesus till honom: Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.'
Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

PSALTARPSALM

Psaltaren psalm 31, vers 2-6

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,

lyssna på mig,
skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.

Ja, du är min klippa och min borg.
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.

Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
du är min tillflykt.

Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.