Foto: Christina Dagberger

Antalet deltagare i gudstjänster ökar

Täby församlings verksamhetsuppföljning för 2019 ligger nu klar, och visar bland annat på att antalet deltagare i gudstjänster ökar.

Antalet deltagare i gudstjänster ökar

Ett långsiktigt arbete kring utveckling av gudstjänstlivet i förhållande till rummets förutsättningar och gudstjänstlivet i församlingen som helhet har påbörjats. Två av församlingens präster har intervjuats för webben på temat Ny på gudstjänst? genom frågor och svar som kan väcka intresse hos nya målgrupper. Nytt är också att en av söndagens texter ur Evangelieboken som finns i Psalmboken kommuniceras på Facebook inför varje söndag. Arbetet med gudstjänstutveckling och intresseväckande insatser är ett prioriterat område och kommer att ytterligare intensifieras.

Samverkan

Samverkan med andra samhällsaktörer på såväl gudstjänst- som musiksidan har ägt rum under året. Ett exempel är friluftsgudstjänsten vid Rönninge by. Avdelningen för diakoni och mission har deltagit på Seniormässan som arrangerades av Täby kommun hösten 2019.

Lindgården

I september 2019 invigdes Lindgården som är ett allaktivitetshus vid Täby kyrka. Där samlas skolbarn för eftermiddagsverksamhet och lokaler finns för möten, arbetsplatser och utåtriktad verksamhet. Det ges även möjlighet för externa utförare att hyra lokalerna.

Medlemsutveckling och medlemsstatistik

Församlingens ekonomi och den framtida verksamheten är beroende av antalet medlemmar i församlingen och den avgift de betalar.  Under 2019 ökade, enligt SCB, Täby kommuns befolkning med drygt 477 (1 200) personer. I Täby kommuns fördjupade översiktsplan (samrådsförslag september 2017) som sträcker sig till 2050 presenterades ett mål om 15-17 000 nya bostäder fram till år 2035 och totalt, enligt planen, förväntas Täby kommun växa till 100 000 invånare år 2035. Kommunstyrelsen ordförande har indikerat att takten i utbyggnaden är i överkant optimistisk.

Ekonomi

Församlingsverksamheten visar ett resultat för 2019 på 0,0 (5,5) Mkr och begravningsverksamheten ett överskott på 5,2 (1,3) Mkr. Det stora överskottet i begravningsverksamheten beror dels på att personalkostnaderna låg på 78 % av budget men också på att kammarkollegiet betalat ut 2,7 Mkr mer än äskade medel för begravningsverksamhetens budget. Detta till följd av dess tolkning av begravningslag gällande slutavräkning för inkomstunderlaget 2017.

Statistik från församlingen

(Inom parentes avser 2018)
Antal döpta: 295 (295)
Antal konfirmerade: 366 (359)
Antal vigselgudstjänster: 53 (51)
Antal begravningsgudstjänster: 354 (341)

Antal inträden: 44 (49)
Antal utträden: 342 (473)

Antal kyrkotillhöriga: 41 777 (42 333)

 

Text: Christina Dagberger