Gällande regler

Det här gäller när man är arrendator  

Bygglov

Tillstånd från församlingen behövs alltid för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att en bostad eller lokal tillkommer, väsentligen ändra användningen av en byggnad, uppföra murar, plank eller fasadförändring. Tillstånd hos kommunen kan behövas, stäm alltid av med kommunen i samband med att ni söker tillstånd hos församlingen. Även om viss byggnation inte kräver bygglov från kommunen så krävs det alltid en dispens från strandskyddet om åtgärden ska utföras inom ett område av 150 meter från strandlinjen, både på land och ut i vattnet. Dispens från strandskyddet kan medges av kommunen efter ansökan.      

Trädfällning

Vi får ofta in önskemål angående nedtagning av träd på församlingens mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver vi få en ansökan som beskriver vilka träd som önskas nedtagna och anledningen till det. Träd och växtlighet är nästan alltid värdefullt och viktigt för platsens karaktär och sparas därför, under förutsättning att de inte utgör någon fara. Församlingen har en restriktiv inställning till att fälla friska träd.

Om du vill att vi ska ta ner ett träd tar vi hänsyn till följande kriterier:

 • Trädets kondition.
 • Riskbedömning av trädets farlighet för allmänheten eller fastighetsägare.
 • Trädets ekologiska och estetiska värde.Skyddsvärda träd.
 • Trädets betydelse för området.
 • Ålder och storlek.
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
 • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.

Vi tar inte ner friska träd för att:

 • De skuggar din tomt och eller bostadshus.
 • De tappar löv, barr, frön m.m. på din tomt.
 • De orsakar dåligt tillväxt på din tomt.
 • De stör utsikten.

Att på eget initiativ ta ner träd, såga av grenar eller på annat sätt skada träd på församlingens mark utan församlingens godkännande bryter mot avtalet och kan vara skäl för uppsägning/förverkande.      

Allemansrätten

Allemansrätten innebär att man får vistas fritt i skog och mark om man visar hänsyn. Denna rätt innebär både rättigheter och skyldigheter. Naturvårdsverket har sammanfattat allemansrätten i orden: Inte störa - Inte förstöra

Du får:

 • gå över annans mark om du inte skadar gröda eller skogsplantering.
 • tälta något dygn om du inte skadar marken eller stör ägaren.
 • normalt färdas över vatten, bada, tillfälligt förtöja båt och gå iland överallt utom vid tomt, privat brygga eller liknande.
 • normalt plocka vilda blommor, bär och svamp men man får inte bryta grenar.
 • göra upp eld om det inte är fara för brand. Elden ska vara släckt innan du lämnar platsen. OBS! Allmänt eldningsförbud kan råda! Elda aldrig direkt på klipphällar eftersom de kan spricka.
 • fiska med handredskap, men ta noga reda på exakt vad som gäller. 

Du får inte:

 • skräpa ner eller orsaka skadegörelse.

Dessutom

 • Hundar ska i princip hållas kopplade 1 mars-20 augusti. I skärgården råder skärpta bestämmelser. Tänk på att hundar skrämmer upp ruvande fåglar.
 • Du bör också själv röra dig extra försiktigt på våren och försommaren, då fåglarna ligger på ägg.
 • Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen. I regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står att: "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten"   

Eldning

Det är förbjudet att elda på – eller alldeles intill - klipphällar (de kan spricka) och det är även förbjudet att elda miljöfarligt avfall.    

Kontakt arrenden

Frågor kring avtal, arrendeprocess eller övriga arrendefrågor hanteras av Ida Dübeck, controller: 054-51 24 07, E-post till Ida Dübeck

Sommartid: Vid brådskande ärenden av akut karaktär, kontakta expeditionen på 054-51 24 00.