Kors i Films kyrka, Dannemorabygdens församling.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Svenska kyrkans engagemang för asylsökande konvertiter

Konvertiter befinner sig ofta i en mycket utsatt situation när de söker om asyl och får avslag på sina ansökningar. Det här gör Svenska kyrkan för kristna konvertiter.

Svenska kyrkan har ett omfattande arbete för och med asylsökande och nyanlända. Vecka efter vecka, år efter år, arbetar engagerade medmänniskor i våra församlingar för asylsökandes mänskliga rättigheter. Anställda och ideella finns till hands och bistår i utsattheten, uthärdar tillsammans när svåra besked kommer och är ställföreträdande hopp när allt hopp verkar vara ute.

Avslag på asylansökan och tvångsutvisningar

Som kyrka får vi på nära håll bevittna och dela förtvivlan och vanmakt som drabbar när individer och hela familjer får avslag på asylansökan och vid verkställande av tvångsutvisningar. En del av de som riskerar utvisning har under sin vistelse i Sverige konverterat till kristen tro, varit aktiva i församlingslivet och blivit familjemedlemmar och vänner. Nu fruktar man för vilka konsekvenser ett sådant val kan få i det land till vilket man utvisas.

När Migrationsverket fattar beslut om avslag av asylansökan är ansökandes konversion till kristen tro en av många faktorer i en komplex bedömning av individens skyddsbehov. Varje persons berättelse är unik och Svenska kyrkan på nationell nivå har inte alltid insyn i de olika fallen. Det gör det svårt att uppmana till landsomfattande protester mot enskilda utvisningstillfällen. Däremot reagerar och agerar många av Svenska kyrkans församlingar när de människor som man följt och står nära ska utvisas. Förtvivlan är stor när man upplever att Migrationsverket inte tar den asylsökandes asylskäl på allvar och att inte tillräcklig hänsyn tas till intyg som lämnats om konversion till kristen tro. Svenska kyrkan är även närvarande på Migrationsverkets förvar och erbjuder själavård och samtal för dem som befinner sig där och ska utvisas.

Samverkan med andra kyrkor

Svenska kyrkan ser ett värde och en styrka i att kristenheten i Sverige samarbetar kring frågan om konvertiter. Migrationsfrågorna är och har varit mycket viktiga i den samverkan som sker mellan kyrkorna genom Sveriges kristna råd (SKR). Svenska kyrkan deltar aktivt när debattartiklar skrivs, genom förbönsgudstjänster och ljusmanifestationer, när utbildningar och mötesplatser genomförs, med framtagande av riktlinjer för att skriva intyg i asylärenden och inte minst genom att delta i möten med myndigheter och politiker. Nu närmast kommer ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans med SKR:s presidium att i maj träffa justitieminister Morgan Johansson för att bland annat samtala om konvertiters utsatta situation.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete för konvertiter genom Sveriges kristna råd.

Övrig samverkan och påverkansarbete

Svenska kyrkan har tidigare, tillsammans med Rädda Barnen, uttalat att utvisningarna till Afghanistan bör stoppas tills vidare, inte minst med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget i landet. Svenska kyrkan anser det därför djupt problematiskt att Sverige fortsätter utvisa skyddsbehövande människor till Afghanistan. Vidare har Svenska kyrkan och Rädda Barnen lyft de brister som finns i asylprövningen vad avser barns särskilda skyddsskäl.

Svenska kyrkan stöder verksamheten vid Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar), som bidrar med fördjupad kunskap kring asylrätten, bistår i bedömningen av enskilda personers asylansökningar och analyserar tillämpningen av svensk asylrättslagstiftning.

Utöver detta så deltar Svenska kyrkan, tillsammans med övriga frivilligorganisationer, i regelbundna möten med Migrationsverket. Vid det senaste tillfället den 11 april diskuterades frågan om konvertiter. Svenska kyrkans anställda i stiften träffar ibland Migrationsverkets personal i regionerna för samtal. Svenska kyrkans biskopar är delaktiga i den allmänna debatten kring konvertiternas situation exempelvis genom debattartiklar.

Kyrkklockorna manar till bön

Kyrkklockorna i Svenska kyrkans kyrkor kallar till gudstjänst alla dagar året om. I gudstjänsten påminns vi om Guds oändliga kärlek till sin skapelse och om varje människas okränkbara värde. Här ber vi för varandra och hämtar kraft för fortsatt arbete för att människor ska kunna se en framtid och ett hopp. Och för att uppmuntra varandra i det arbetet.

Debattartiklar på ämnet