Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 96 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Svenska kyrkans åsikter i flyktingfrågan

Som kristna är vi kallade att arbeta för ett bättre samhälle för alla människor. Tillsammans med andra kyrkor granskar Svenska kyrkan lagstiftning och politiska beslut och försöker påverka för ett medmänskligt bemötande av människor på flykt.


Kristen tro säger att alla människor är utrustade med lika värde, rättigheter och ansvar. Människan har rätt till hälsa, utveckling och skydd. När rätten kränks, kallar Gud oss att se och handla. Medmänniskans behov väcker vår vilja att gripa in och hjälpa till.

Svenska kyrkan verkar för en rättsäker asylprocess, ett bra mottagande i Sverige och ett samhälle där människor kan leva tillsammans. Vi driver på genom att föra samtal med samhällets företrädare på olika nivåer och arbetar med opinionsbildning. Vi deltar även i olika typer av nätverk med kristna kyrkor och organisationer. I Sverige agerar vi bland annat genom Sveriges kristna råd.

Här är några av våra ställningstaganden i nuvarande flyktingsituation: 

Flyktingkrisen går att lösa med politisk kraft och vilja

Miljontals människor är på flykt i världen undan krig, förföljelse, våld och fattigdom. Vi tror att den globala flyktingkrisen går att lösa med politisk kraft och vilja. Lösningarna kräver insatser både i ursprungsländerna i Europa och Sverige. En viktig del är diplomatiska insatser i flyktingarnas ursprungsländer för att nå fredliga lösningar, bland annat i Syrien.

GE MER STÖD TILL KONFLIKTLÄNDERNAS GRANNAR

Enbart en liten del av alla människor på flykt i världen tar sig till Sverige och Europa. Det största ansvaret tar konfliktländernas grannländer som Libanon, Jordanien och Pakistan. De här länderna behöver få ett bättre stöd.

Skapa lagliga vägar till Europa

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Sverige och EU är bundna av internationella avtal Människor ska inte behöva riskera livet på farliga flyktvägar. Människor ska inte heller behöva tillbringa år i en osäker tillvaro i krigs- och konfliktländers närområden. Vi vill att EU skapar fler lagliga och säkra vägar till Europa genom att se över visumkrav, asyllagstiftning, samt och göra det möjligt att söka asyl från länder som inte tillhör EU-samarbetet. 

Skydda mot våld och utnyttjande

Män, kvinnor och barn måste skyddas från våld och utnyttjande. Dessutom behöver tillgången till sexuell och reproduktiv hälsovård för kvinnor säkras även i flyktingsituationen.

Vi vill se en generös och human flyktingpolitik

Under 2016 har det skett en drastisk förändring i den svenska asyl- och flyktingpolitiken. I början av året infördes id-krav för resor till Sverige. Kraven och kontrollerna påverkar indirekt asylrätten eftersom människor som saknar id-handlingar inte kan ta sig in i Sverige för att söka asyl.

I juni röstade riksdagen igenom en ny och restriktiv asyllagstiftning. Vi anser att den nya lagen innebär en oroande utveckling av svensk asyl- och flyktingpolitik, där mänskliga rättigheter riskerar att urholkas. Svenska kyrkan har särskilt kritiserat införandet av tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningen av möjligheten till familjeåterförening.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd påverkar både individen och samhället negativt. Den som får ett tillfälligt uppehållstillstånd hamnar i en osäker och otrygg situation och om man inte vet hur länge man får stanna blir integrationen oftast svårare. Det är olyckligt att familjeåterföreningen, en av få lagliga vägar till Sverige, kraftigt har begränsats. Att ha närstående kvar i ett konfiktområde innebär ett mycket stort lidande, och drabbar barn särskilt hårt.

Familjeåterförening är dessutom erfarenhetsmässigt en betydelsefull faktor för en lyckad integration. Vi är oroliga för att Sverige med dessa förändringar inte längre kommer att uppfylla sitt åtagande enligt FN:s barnkonvention.

I den nya lagen avskaffades två kategorier för skydd (övriga skyddsbehövande och särskilt ömmande omständigheter). Detta drabbar särskilt redan mycket utsatta grupper och slår hårt mot ensamkommande barn, som ofta har fått asyl på de här grunderna.   

Skapa positiva incitament till återvändande

Sedan den 1 juni 2016 har vuxna personer med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut inte längre rätt till dagersättning och plats på Migrationsverkets boenden. Syftet är att få flera att återvända. Vi delar regeringens uppfattning att de personer som inte har rätt till skydd eller uppehållstillstånd på andra grunder behöver återvända till sina hemländer. 

Utifrån att vi dagligen möter människor som lever utanför systemet tror vi dock inte att den beslutade lagändringen ökar människors vilja att återvända. Däremot befarar vi att lagändringen kommer att öka människors ekonomiska och sociala utsatthet. Utan försörjning och bostad ökar risken för att bli utnyttjad eller att tvingad att försörja sig på olagligt sätt. 

Vi tror också att det i stället kan skapas positiva incitament till återvändande. Åtgärder som exempelvis riktade stödinsatser, utökat återetableringsstöd som omfattar fler nationaliteter och korrekt information kan bidra till frivilligt återvändande i större utsträckning än indraget boende och dagersättning.

 

Nyheter om migration