Fler hemester-tips!

Upptäck stiftsreservat, fisketurer, vandringar och cykelturer!

Ta dig tid att njuta av Svenska kyrkans naturskatter! Välkommen till Skara stifts reservat! Vandra i åldriga tallskogar, besök historiska platser, förundras över de små växterna och djuren i en urskog, i lövlundar och betesmarker.
Stiftsreservaten är områden av varierande storlek med extra höga naturvärden. Det kan vara allt från en gammal betad ekhage till gammelskog eller ett kulturminne som ett gammalt sågverk. Det första reservatet inrättades för trettio år sedan.
Vid varje reservat finns informationstavlor som berättar mer om platsen. I stiftsreservaten gäller allemansrättens regler, men för vissa områden finns särskilda bestämmelser.

Här är fem stiftsreservat i Sunnersbergs församlings närområde:
RÅDA ALSKOG: Sumpskog med al och gran.
SKALUNDA HÖG: Kulturbetesmark med en gravhög från 700 efter Kristus.
BOCKARMEN: Gammal betesmark med ekar och lindar belägen på en halvö i Kållands innerskärgård.
RÅDHUSGRUNDEN: Husgrunden till Lidköpings första rådhus som från början var ett lusthus.
SPIKENS GAMMELSKOG: Ett av de äldsta ”orörda” skogsbestånden inom Lidköpings kommun.
 
Det finns ytterligare 20 stiftsreservat att upptäcka!
Här hittar du mer info samt vägbeskrivningar

FLER TIPS OM NATURUPPLEVELSER
På Skara stifts hemsida finns ännu fler tips på fina naturupplevelser: pilgrimsvandringar, cykelturer, paddling och fisketurer.
Läs mer på Skara stifts hemsida

Vad är Skara stift?

Sunnersbergs församling är en del av Skara stift. Svenska kyrkan är indelad i tretton regionala områden som kallas stift. Skara stift är indelat i 8 kontrakt, 42 pastorat och 109 församlingar med totalt 570 000 invånare.  
Ledare för stiftet är biskopen som till sin hjälp har ett kansli. Stiftets uppgift är att stödja kyrkans mångsidiga arbete i församlingarna, utifrån deras förutsättningar. I uppdraget ingår också förvaltning av skog och jord. En del av detta är arbetet med stiftsreservat.

Enligt lag ska större skogsägare själva undersöka den egna skogens innehåll av hotade arter. Områden med värdefullt innehåll av arter kallas nyckelbiotoper och registreras hos Skogsstyrelsen. På Skara stifts marker finns över 100 nyckelbiotoper som tillsammans omfattar 300 hektar. Det motsvarar drygt en procent av stiftets produktiva skogsmarker. Bevarandet av nyckelbiotoper kräver ibland orördhet men också skötsel. 
Kyrkan vill gå längre i sina miljöåtaganden än vad skogsvårdslagen kräver. Bland annat inrättas därför egna skyddade områden såsom stiftsreservat. Skara stifts första stiftsreservat Gullängen inrättades 1990. Därefter har ytterligare 24 stiftsreservat inrättats. Länsstyrelsen har också avsatt naturreservat helt eller delvis på mark tillhörande stiftet. I dag finns det ungefär 2 600 hektar reservat på kyrkans marker.