Biskopen kommer på visit

Biskopsvisitation i Sunnersbergs församling 19-22 samt 24 oktober

Detta händer under visitationen

TISDAG 19 OKTOBER
Biskop Åke och hans medarbetare från stiftskansliet möter
- all personal i församlingen
- förskolan Pärlan och Lillkören
- församlingens präster
- kyrkorådet
- Mässa i Taizéanda

ONSDAG 20 OKTOBER
- Samtal kring ett av församlingens prioriterade områden: kommunikation
Medverkar gör bl a Anna Theander, kommunikatör på stiftskansliet
- Möte med besökare och ansvariga för sopplunchen i Otterstad
Möte med representanter från Lidköpings kommun
- Möte med juniorer i Otterstad
- Möte och samtal kring ekumenik

TORSDAG 21 OKTOBER
- Biskop och kyrkoherde möts för samtal
- Möte mellan kyrkan och stiftelsen Läckö slott
- Samtal kring ett av församlingens prioriterade områden: internationellt arbete
Medverkar gör stiftskonsulent Urban Jorméus.
- Samtal kring ett av församlingens prioriterade områden: idealitet
Möte och samtal med ideellt engagerade i församlingen
Medverkar gör bl a stiftspedagog Lena Linde. 

SÖNDAG 24 OKTOBER
- Visitationsmässa på Kyrkans gård-Lockörn 10.00
Söndagsskola
Mingel med enkel förtäring
Visitationsstämma

Nedanstående programpunkter hälsas alla välkomna till. 

TISDAG 19/10
19.30 Mässa i Taizéanda, Kyrkans gård-Lockörn

ONSDAG 20/10
12.00 Sopplunch i Otterstads församlingshem.
(OBS! föranmälan måndagen samma vecka till Monica Gustafsson, 0702-77 42 61)

SÖNDAG 24/10
10.00 Mässa med visitationsstämma, Kyrkans gård-Lockörn
Medverkan av musikkonfirmanderna samt körerna Cantando och Con Brio Gospel
Mingel med enkel förtäring följt av visitationsstämma

VANDRAR TILLSAMMANS
Att besöka eller visitera församlingarna i stiftet är en av biskopens viktigaste uppgifter. Varje år visiterar biskopen 3-4 församlingar/pastorat.
I Skara stift är visitationen en del av ett program kallat ”Vägen vidare”. Programmet löper i en period om tolv år och innehåller en årlig kontakt mellan stift och församling, ett gemensamt analys- och strategitänk kring hur man bäst kan fungera som kyrka på 2020-talet - i just den aktuella församlingen.
Biskopens besök är väl förberett. Under lång tid i förväg har stiftskansliets medarbetare haft kontakter med församlingen och en mängd material har samlats in.
Även andra delar av verksamheten belyses. Alla kyrkor och även en del andra byggnader har gåtts igenom av stiftets antikvarie. Ekonomin har också granskats liksom de planer och program som måste finnas. 
Efter visitationen sker också en uppföljning. Det kan handla om fortbildning för anställda eller att man ser över rutiner och arbetsformer. Även detta utvecklingsarbete görs ofta i samverkan med stiftskansliet.
Från stiftskansliet medverkar förutom biskop Åke Bonnier, kontaktpersonerna för församlingen: stiftsdiakon Ingela Hadin, stiftsadjunkt Anders Mulec och assistent Elin Elfverson. Även kommunikatör Anna Theander och biskopens adjunkt Martin Wikman deltar. 
Då församlingens kyrkoherde Monica Göransson också är kontraktsprost deltar även Maria Classon, stiftsprost/chef för avdelningen för kyrkoliv.
Under visitationsdagarna deltar också Inger Jonsson och Lars-Olof Bårström, kyrkorådets ordförande resp. vice ordförande. 

Vad händer under en visitation?

I regel tillbringar biskopen tre vardagar samt söndagen i församlingen under en visitation. Under dagarna möter biskopen och stiftsmedarbetarna församlingens förtroendevalda samt anställda och ideella medarbetare för att samtala kring olika frågor.  
På söndagen avslutas besöket med en festmässa och en visitationsstämma. Där håller biskopen ett tal där han sammanfattar intrycken från visitationen och ger råd inför framtiden.

Vad är en biskop?

Biskopen är stiftets ledare i flera avseenden. I biskopsämbetet löper tre olika linjer av kyrkans arbete samman.
Biskopen är den främste bäraren av prästämbetet och leder domkapitlet som har tillsynen över präster och diakoner. Som ordförande i stiftsstyrelsen företräder biskopen kyrkans demokratiska uppbyggnad. Med hjälp av stiftskansliets alla resurser vill stiftets ledare inspirera församlingarna i deras arbete. På stiftskansliet i Skara finns ca 50 medarbetare.
Åke Bonnier har varit biskop i Skara stift sedan 2012 och är stiftets 83:e biskop. Den förste var Thurgot från Tyskland som man tror intog biskopsstolen 1014.