Meny

Medling vid tvister

Om det skulle uppstå en tvist om gravsättning är det viktigt att kyrkogårdsförvaltningen kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat redan från början.

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej, och var den avlidne ska begravas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar. Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte kremering eller gravsättning ske.

Kontaktperson hos kyrkogårdsförvaltningen är i första hand Kyrkogårdsföreståndare Anders Söderberg. anders.soderberg@svenskakyrkan.se
eller ring kyrkogårdsexpeditionen 0565-68 85 62 som kan hänvisa vidare. Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att vi kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.