Begravningsgudstjänst
Foto: Camilla Sellberg

Begravning

Begravningen ingår i ett sammanhang som börjar vid dödsbädden och varar till avskedet vid kistan eller graven.

Ge sorgen tid

Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp dessa frågor. Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och att uttrycka våra tankar och känslor t.ex. i bön eller genom att tända ljus. De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för alla medborgare. Svenska kyrkan sköter genom sina församlingar begravningsväsendet på statens uppdrag.

Ansvaret gäller att anordna och hålla allmänna begravningsplatser inom ett avgränsat område och att anordna särskilda begravningsplatser för till exempel muslimska och judiska trosbekännare.

Vem får begravas i Svenska kyrkan?

Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt att begravas vid en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan.

När någon inte tillhör Svenska kyrkan vid dödsfallet är utgångspunkten att den avlidne inte önskar att bli begravd i en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.

Vad innebär begravningen?

Varje begravning som genomförs anpassas till den situation som råder och anhöriga är nästan alltid delaktiga när den utformas. Många upplever att traditionen ger trygghet. I olika delar av Sverige finns det också lokala traditioner för hur en begravning genomförs. Samtidigt är det viktigt att det personliga kan komma till uttryck.

Begravningen ingår i ett sammanhang som börjar vid dödsbädden och varar till avskedet vid kistan eller graven. När anhöriga ska ordna en begravning eller om en person vill uttrycka sina önskemål om sin egen framtida begravning är det därför mycket att ta ställning till, ofta på kort tid.

Olika roller

Anhöriga har nästan alltid någon kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som t.ex. val av kista, urna och transporter. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk och byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Ofta är det till hjälp för anhöriga om besöket på begravningsbyrån dröjer en eller ett par dagar efter dödsfallet så att man orkar med att ta emot information och fatta beslut. Man bokar tid per telefon eller vid ett personligt besök.

Prästen och församlingen

Förr i tiden gick man alltid direkt till prästen i händelse av ett dödsfall. Det förekommer än idag att anhöriga gör det, speciellt om man har en god kontakt med en präst. Då kan man boka datum för begravningen tillsammans. Begravningsbyråerna kan också hjälpa till med att boka präst, de har kontakter med församlingen.

När prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga och tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsplats. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Både begravningsbyrån och pastorsexpeditionen kan upplysa om namn och telefonnummer. Om det finns omständigheter som försvårar situationen för anhöriga kan det ofta vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Prästen har tystnadsplikt när det gäller enskild själavård, vilket betyder att han eller hon inte får tala med någon om det som har sagts i sådana samtal.

Vad kostar en begravning?

Alla betalar en begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften går till kostnaderna för begravningsverksamheten. Enligt beslut av riksdagen ska Svenska kyrkan ansvara för att det finns kyrkogårdar och gravplatser för alla svenskar, oavsett religiös övertygelse eller trostillhörighet.

För den som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften. Den som inte tillhör Svenska kyrkan betalar enbart begravningsavgiften. I båda fall betalas avgiften tillsammans med skatten.

I begravningsavgiften ingår:

 • gravplats eller motsvarande som upplåts på 25 år
  gravsättning
  vissa transporter
  kremering
  lokal för förvaring och visning av stoftet
  lokal för en begravningsceremoni (utan religiösa symboler)

För den som vid dödsfallet tillhörde Svenska kyrkan täcks kostnaderna för begravningsgudstjänsten av kyrkoavgiften. Detta gäller oavsett om begravningen äger rum i den egna församlingen eller i en annan församling.

Kostnader för kista, svepning, hjälp från begravningsbyrå, annonsering och begravningskaffe uppstår alltid vid en begravning. Dessa tjänster köper du tex via begravningsbyrån.