Välsignelse av partnerskap och samkönat äktenskap

Svenska kyrkan i Sundbyberg välkomnar sedan tidigare par som har ingått partnerskap och som önskar bli välsignade i kyrkan. Vid välsignelsegudstjänsten av partnerskap kan ett par bekräfta sina löften till varandra. Utformningen kommer man överens om med församlingens präst och musiker. Den ger möjlighet att ”inför Gud och denna församling” bekräfta de löften ni gett varandra vid registreringen av partnerskapet. Ni får möjlighet att växla ringar och ni får Guds välsignelse.
 
Samkönad vigsel i kyrkan
 
Från och med den 1 november 2009 är det möjligt för Svenska kyrkan att viga par av samma kön. Detta efter ett beslut om togs av 2009 års kyrkomöte. En vigselordning för samkönade par måste antas som ett tillägg till vigselordningen. Till dess fortsätter vi att med glädje välkomna samkönade par till välsignelse och förbön.
Den nya uppdaterade vigselordningen kan du läsa här.
 
Vigselrätt
 
Fram till den sista april 2010 hade alla präster kvar sin gamla "automatiska" vigselrätt. Enda skillnaden blev att den från 1 november också gavs rätt att viga par av samma kön. Liksom tidigare gäller vigselrätten för präster endast för vigslar som utförs enligt Svenska kyrkans ordning. Det nya blir att från 1 november finns det en vigselgudstjänst för par av samma kön jämsides med Kyrkohandbokens hittillsvarande ordning för vigselgudstjänst för övriga par. Detta ska gälla tills ny Kyrkohandbok antas.
 
Fortsatt ingen vigselplikt
 
Det finns sedan tidigare en praxis att ingen präst har vigselplikt. Det kan i enskilda fall finnas olika omständigheter som gör att prästen finner det direkt olämpligt att genomföra en vigsel, även om allt formellt sett är korrekt. Detta tillhör dock undantagsfallen.
 
Efter kyrkomötets beslut om äktenskapet gäller med stöd av den statliga lagstiftningen angående vigselrätten att en enskild präst har rätt att på grund av sin övertygelse avstå från att förrätta vigsel av par av samma kön. Det är, nu liksom tidigare, kyrkoherdens ansvar att se till att alla brudpar som har rätt till vigsel också får det i enlighet med kyrkans beslutade ordning. Skulle problem uppstå får i första hand kontraktsprosten träda in.
 
Omvandling av partnerskap
 
Ni som är registrerade partner i Sverige enligt den tidigare lagen kan när som helst omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Ni kan göra det antingen genom en gemensam skriftlig anmälan direkt till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare.
 
Omvandlingen från partnerskap till äktenskap påverkar inte era rättigheter och skyldigheter. Ett äktenskap har alltså samma juridiska innebörd som ett partnerskap.
 
Anmälan till Skatteverket
 
Om ni vill omvandla ert partnerskap genom en gemensam anmälan skriver ni ett enkelt brev om det till närmaste skattekontor. Ingen särskild blankett krävs. Ni är gifta från och med den dag Skatteverket får brevet.

Vigsel
 
Om ni i stället vill viga er räcker det att ni lämnar ett intyg till vigselförrättaren om att ni är registrerade partner i Sverige. Ingen hindersprövning krävs alltså. Vigselförrättaren underrättar sedan Skatteverket. Ni är gifta från och med den dag ni vigs.
 
Boka präst
 
Församlingsexpeditionen, Prästgårdsgatan 11, 08-635 33 50