Miljö och hållbar utveckling

Vi har ett ansvar för skapelsen, vi har bara en jord! Därför måste vi alla tillsammans arbeta för en hållbar framtid. Svenska kyrkan i Sundbyberg vill arbeta för en hållbar utveckling som innebär att dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

Hållbar utveckling

När det talas om hållbar utveckling framhålls ofta tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som kyrka och som kristna adderar vi en fjärde dimension: Andlig och existentiell hållbarhet. Tro och liv hör ihop och därför hör ett hållbart yttre liv samman med ett hållbart inre liv. Bön och handling behöver bli ett. Det kristna hoppet ger kraft åt arbetet för hållbar utveckling i världen.

Gud gav jorden som gåva till oss människor att glädjas över. Vi fick i uppdrag att vårda och värna jorden, inte förbruka och förgifta. Låt oss med glädje ta vårt ansvar som människor och kyrka.

Miljödiplomering

Svenska kyrkan har arbetat fram ett ledningssystem som hjälper församlingar att arbeta målmedvetet och strategiskt för att minska ekologiska fotavtryck i församlingens verksamheter. Ledningssystemet är del i arbetet för en klimatneutral kyrka år 2030.

Arbetet för miljödiplomering i Sundbybergs församling ställer krav på ett miljöarbete som är pågående, uthålligt och i ständig förbättring.