Begravningsavgift

Vad får jag för min begravningsavgift?

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
- transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med 
  undantag av transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett avtal om
  tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
- skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och
   underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
De tjänster, som är utan kostnad i den församling, där vi är folkbokförda, har vi också rätt att få i annan församling i Sverige, om tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också få gravplats eller motsvarande och kan därmed gravsättas på samma villkor trots att ingen folkbokföring skett.

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten för alla folkbokförda i Sverige, oavsett inkomst, bostadsort eller ålder. Alla måste gravsättas.

Vad får jag betala själv?
- kista och svepning
- kistdekoration
- annonsering
- transport av kista från hem/sjukhus till bisättningslokal
- begravningsceremoni (för de som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst)
- urna
- minnesstund
- gravsten
- skötsel av graven