Strängnäs stifts kyrkor tilldelas 27,8 miljoner kronor

Nyhet Publicerad

Kyrkoantikvariska projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län har beviljats sammanlagt 27 800 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2020. Strängnäs stiftsstyrelse har fattat beslut om fördelningen av 22 412 000 kronor. En större summa hålls kvar i väntan på att Jäders kyrka beviljas tillstånd att genomföra åtgärder.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens kompensation till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förvaltar och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket.
Strängnäs stifts ramansökan omfattade 140 projekt och uppgick till 47 030 tkr. I kyrkostyrelsens beslut beviljades Strängnäs stift 27 800 tkr att fördela för 2020. Det innebär att det i ramanslaget för 2020 finns ett underskott på drygt 19 miljoner kronor.

Inväntar klartecken för Jäders kyrka
Jäders kyrka är ett högprioriterat projekt i stiftets ramansökan, men har ännu inte fått klartecken från Länsstyrelsen Södermanland. Stiftsstyrelsen fattade därför inte beslut om fördelning av hela ramanslaget vid sitt senaste sammanträde, utan håller medel inne i väntan på att föreslagna åtgärder för Jäders kyrka beviljas tillstånd, troligen under hösten.
- Vi ser ett fortsatt stort ansökningstryck från församlingar och pastorat. Ansökningarna är relativt jämnt fördelade på alla typer av åtgärder. Över tid går det dock att se en ökning av ansökningar rörande klimat-, säkerhets- och tillgänglighetsrelaterade åtgärder, vilket visar att församlingarna och pastoraten arbetar aktivt med de här frågorna, menar Maria Lantto, stiftsantikvarie i Strängnäs stift.
- Förebyggande klimat- och säkerhetsåtgärder samt byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar, prioriteras alltid högt. Det är arbeten som förebygger skador och som säkrar ett långsiktigt bevarande av vårt gemensamma kulturarv, säger Maria Lantto.

Även beslut om utjämningsbidrag
Stiftsstyrelsen har också beslutat om Kyrkounderhållsbidrag, KUB, för 2020, samt om omfördelningen av medel ur överskott som uppstått inom ramen för kyrkoantikvarisk ersättning år 2018-2019.
- Omfördelningen innebär att fler angelägna åtgärder kan utföras, säger Maria Lantto, stiftsantikvarie.
Kyrkounderhållsbidraget, KUB, är en del av det kyrkliga utjämningssystemet och fördelas till församlingar och pastorat som ekonomiskt stöd till vård och underhåll av kyrkobyggnader. KUB kan även ses som ett inomkyrkligt komplement till den statliga kyrkoantikvariska ersättningen.
- Genom KUB kan församlingarnas och pastoratens egeninsats minskas, vilket ökar möjligheten för dem att genomföra arbeten som de annars kanske inte skulle har råd med, säger Maria Lantto, stiftsantikvarie i Strängnäs stift.
 
 
Stiftsstyrelsen i Strängnäs stift beslutat om:
kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, för 2020
omfördelning av KAE ur 2018-19
fördelning av Kyrkounderhållsbidraget, KUB, 2020

 
För mer information:
Maria Lantto
Stiftsantikvarie Strängnäs stift
Tel: 0152-234 73

Dag Forssblad
Stiftsantikvarie Strängnäs stift
Tel: 0152-234 65