Låt oss be tillsammans - bönevecka

Nyhet Publicerad

"Böneveckan för kristen enhet" är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Böneveckan infaller varje år 18-25 januari. 

Böneveckan för kristen enhet 2022 har förberetts av Kyrkornas råd i Mellanöstern med temat ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus”.

Här kan du ladda ner materialet för Böneveckan för kristen enhet 2022. Det finns bland annat teologiskt grundmaterial, gudstjänstmaterial och bibelord och böner dag för dag: www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/material

Materialet från Sveriges kristna råd (skr) www.skr.org

---

Dag 1

Psalmförslag: 133 Himlen är så härligt blå
Bön:
Gud, vår Herre, låt ditt ljus skina över våra vägar och led oss.
Upplys oss och förbli inom oss. Hjälp oss att upptäcka den krubba i våra hjärtan där det större ljuset vilar. Ljusets Skapare, vi tackar dig för den oförgängliga stjärnans gåva, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Må han bli en fyrbåk för vår vandring, som för oss på enhetens väg i honom. Amen. 

Dag 2

Psalmförslag:
38 För att du inte tog det gudomliga 129:9–12 O Herre, du som skapat allt; PoS 698 Ej för att låta tjäna sig

Bön:
Gud, vår tillflykt och styrka, vi prisar dig för att du är en rättvis och rättfärdig Gud. Vi bekänner inför dig att vi ofta har eftersträvat världsliga sätt att vara ledare. Hjälp oss att söka efter vår herre Jesus Kristus, inte i de mäktigas palats, utan i den enkla krubban och att följa honom i hans mildhet. Ge oss mod att ge ut oss själva när vi tjänar varandra i lydnad mot dig.
Vi ber i Kristi namn som med Dig och den heliga Anden regerar för evigt i ära. Amen.

dag 3

Psalmförslag: 237 Vår Gud är oss en väldig borg

Bön:
O Herre, du har visat oss vägen ut ur mörkret, till Jesus. Du har tänt hoppets stjärna i våra liv. Hjälp oss att förenas i vår vilja att bära fram ditt rike av kärlek, rättvisa och fred och så föra hoppets ljus till alla som lever i förtvivlans mörker och
besvikelse. Tag vår hand, Herre, så att vi kan se dig i våra dagliga liv. När vi följer dig, tag bort vår rädsla och ångest. Låt ditt ljus lysa över oss och sätt våra hjärtan i brand så att din kärlek omger oss med värme. Lyft oss upp till dig, du som har
uttömt dig själv för vår skull, så att våra liv kan ära dig, Fader, Son och helig Ande. Amen. 

dag 4

Psalmförslag: 115 O Betlehem du lilla stad 123 Lyss till änglasångens ord
128:3–6 Tre vise män långt fjärran från

Bön:
Gode herde, splittringen i din lilla hjord väcker den heliga Andens sorg. Förlåt oss våra alltför ljumma försök att göra din vilja. Sänd oss visa herdar som efter ditt eget hjärta erkänner splittringens synd och i helighet vill leda kyrkorna fram till enheten i dig. Vi ber dig, Herre, hör vår bön. Amen

dag 5

Psalmförslag: 128:2–5 Tre vise män långt fjärran från 275 Led milda ljus i
dunkel, dimfylld värld

Bön:
Vår herre Gud och Fader, du sände stjärnan för att leda stjärntydarna till din enfödde Son. Öka vår tillit till dig och låt oss varje dag känna att du vandrar tillsammans med oss och vakar över ditt folk. Lär oss att följa din heliga Andes
vägledning, hur oväntad än vägen framstår, så att vi kan ledas till enhet i Jesus Kristus, världens ljus. Öppna våra ögon för din heliga Ande och stärk oss i vår tro så att vi kan bekänna att Jesus är Herre och tillbedja och glädjas i honom, så som
stjärntydarna gjorde i Betlehem. Vi ber om denna välsignelse i din son Jesu Kristi namn. Amen.

dag 6

Psalmförslag:
122 Dagen är kommen, kärlek triumferar

Bön:
Barmhärtighetens Gud, du gav den blinde möjlighet att känna igen dig som Frälsaren. Hjälp oss till omvändelse. I din barmhärtighet, ta bort fjällen från våra ögon och led oss till att tillbe dig som vår Gud och Frälsare. Mitt i vår sorg och
misströstan, trots djupet av våra synder, ge oss förmågan att älska dig av hela vårt hjärta. Må vi vandra tillsammans vägledda av ditt ljus, med ett hjärta och ett förstånd som om vi vore de första lärjungarna. Må nåden från vår Herre Jesus Kristus komma över oss så att vi tillsammans tillber dig i den heliga Andens gemenskap och bär vittnesbörd om dig till alla dem som finns runtomkring oss. Amen. 

dag 7

Psalmförslag: 61 Lågorna är många, ljuset är ett

Bön:
Allt lov, ära och tacksamhet tillhör dig, O Gud. I din Son har du uppenbarat dig själv både för dem som väntat länge på din ankomst och för dem som inte väntat dig alls. Du känner det lidande som omger oss, den smärta som vår oenighet
förorsakar. Du ser en värld av splittring och en försämrad situation i Mellanöstern idag – den plats där du valde att födas, den plats som helgades av din närvaro. Vi ber att du skall ge våra hjärtan och vårt förstånd förmågan att lära känna dig.
När vi förenar oss med stjärntydarna som kom från fjärrran ber vi att du skall öppna våra hjärtan för din kärlek och för vår kärlek till våra bröder och systrar runt omkring oss. Ge oss vilja och möjligheter att arbeta för den här världens förvandling och erbjuda varandra gåvor som berikar vår gemenskap. Ge oss av dina oändliga gåvor och välsignelser. Tag emot vår bön i dins Son, Jesu Kristi namn, han som lever och regerar med dig och den heliga Anden. Amen. 

dag 8

Psalmförslag: 285 Det finns djup i Herrens godhet 288 Gud, från ditt hus, vår
tillflykt du oss kallar

Bön:
Barmhärtige Gud, när vi inte kan föreställa oss någon annan väg än den vi går på, och när vi tror att alla andra vägar är stängda, så finns du ändå där. Du är de förnyade löftenas Gud. Vi upptäcker att du kan öppna nya och oväntade vägar
framför oss. Vi tackar dig för att du överträffar våra förväntningar. Vi tackar dig för din vishet som övergår allt förstånd. Vi tackar dig för att dina nya vägar kan öppna kreativa och oväntade möjligheter. Om vi söker på våra kartor utan att
finna vägen framåt så kommer vi ändå att finna dig som leder oss på en bättre väg. Vi ber genom Jesus Kristus, vår Herre, tillsammans med den heliga Anden att du alltid skall leda oss tillbaka till dig. Amen.