Församlingens miljöarbete

Hur tänker vi kring vårt miljöarbete?

För att nå det övergripande målet så vill församlingen bland annat göra följande saker:

  • Fokusera på miljö- och hållbarhetsfrågor i ett par gudstjänster och samlingar per år.
  • När vi beställer mat till olika arrangemang ska det vara närproducerat och/eller vegetariskt.
  • Regelbundet prata miljöarbete när kyrkorådet sammanträder.
  • Få med miljöfrågor i församlingens olika styrdokument.
  • Regelbundet diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor i arbetslaget.

förvaltning och ekonomi

Förvaltningen av ekonomin görs med avvägning mellan församlingens ekonomiska resurser och hållbarhetstänk. Vi försöker att ha en medvetenhet om frågorna när vi gör inköp och ekonomiska planeringar och en årlig uppföljning av fonder, aktier och placeringar görs i kyrkorådet utifrån miljöpolicyn. 

byggnader

Våra fastigheter underhålls på ett sätt som ska ge dem en lång livslängd och vi är inkopplade på fjärrvärmesystemet. Vi försöker hela tiden att minska elförbrukningen, bland annat genom att uppdatera vår belysning och styrningen för belysningen.

kyrkogårdar och markanläggningar

Vi vill driva och underhålla våra kyrkogårdar och markanläggningar med hänsyn till miljön och hållbar utveckling så långt det är möjligt. All bevattning på kyrkogården sker med uppumpat älvsvatten och maskinparken miljöanpassas kontinuerligt. De blommor vi köper in och planterar är regionalt odlade och avfallet komposteras för att användas som jordförbättring.

varor och tjänster - inköp

Församlingen har tagit fram och fastställt en inköpspolicy som följs vid våra inköp. Policyn är baserad på Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsutvärderade avtal och råd. 

transporter och kommunikation

Vi följer upp alla fordons drivmedelsförbrukning och mäter årligen miltalen för tjänsteresor med målet att minska miljöbelastningen.

kemikalier och avfall

De kemikalier vi idag använder och köper in är alla från leverantörer godkända av Svenska kyrkan. För att underlätta kunskapen om kemikalierna är vi med i ett kemikalieregister som heter Chemsoft. Alla anställda, förtroendevalda och ideella informeras om de rutiner som gäller vid kemikaliehantering.