Kyrkomusiken hotas – staten måste rycka in

Debattartikel publicerad i Expressen, 5 juni 2023.

Våren och sommaren är en intensiv tid för musiken i landets kyrkor. Under påsken framför amatörer och professionella sida vid sida stora körverk av barockens mästare – Pergolesi, Händel, Bach. 

I juni fylls kyrkorummen av skolklasser som tar våra mest älskade sommarpsalmer till hjälp för att fira vårterminens slut. Andra dagar rymmer samma kyrka sorg när en familj i begravningsgudstjänsten tar avsked av en älskad släkting till tonerna av Benny Anderssons Tröstevisa. 

Den skatt som kyrkomusiken utgör tillhör inte enskilda kyrkosamfund, utan är ett gemensamt kulturarv som angår alla. En förutsättning för denna musikaliska rikedom och mångfald är en kår av utbildade kyrkomusiker. För att kunna vidmakthålla det rika musiklivet måste församlingarna kunna anställa välutbildade kyrkomusiker. 

Omfattande pensionsavgångar hotar den musikaliska verksamheten i kyrkorna. Bristen på utexaminerade kyrkomusiker är redan stor och den ökar i snabb takt. Enligt Kyrkomusikernas riksförbund kommer hälften av Sveriges omkring två tusen kyrkomusiker gå i pension de kommande femton åren.

Hotas av nedläggning

En av landets äldsta kyrkomusikerutbildningar anordnas i Sköndal i södra Stockholm av Marie Cederschiöld högskola. Utbildningen är liten men håller hög kvalitet. Efter avlagd examen går nio av tio studenter direkt till arbete som kyrkomusiker och söktrycket till utbildningen är stort. Men utbildningen hotas nu av nedläggning. Sedan snart tio år bidrar inte staten till utbildningens finansiering. 

Fram till 2014 finansierade Svenska kyrkan och staten gemensamt utbildningen i Sköndal. Kyrkans finansiering lades om i samband med en reform där kyrkan övertog pastoralteologiska utbildningsmoment i egen regi som tidigare utförts av lärosätena. När utbildningen förändrades uteblev även statens finansiering. 

I snart tio år har högskolan tvingats lösa finansieringen på egen hand. Det är inte längre möjligt. Efter beslut i kyrkomötet har Svenska kyrkan erbjudit ett ettårigt ekonomiskt stöd till verksamheten i Sköndal, ett beslut som bör tolkas som ett uttryck för hur viktig kyrkomusikerutbildningen är för Svenska kyrkan. Men med mindre än att staten återupptar finansieringen kommer utbildningen att gå i graven. Marie Cederschiöld högskola har begärt 3,5 miljoner årligen för att fortsätta bedriva utbildningen. 

En rikedom

För andra året i rad antas i höst inga nya studenter. Om kyrkomusikerutbildningen i Sköndal läggs ned försvinner omkring en femtedel av utbildningsplatserna i kyrkomusik på kandidatnivå i Sverige. 

Det är en rikedom att vi i Sverige utbildar kyrkomusiker både på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, på musikhögskolor vid statliga universitet och vid enskilda högskolor. 

Mångfalden innebär att studenter kan hitta en utbildning som passar deras individuella behov. Men medan staten finansierar kyrkomusikerutbildning vid statliga musikhögskolor står motsvarande utbildning vid enskilda Marie Cederschiöld högskola utan statlig finansiering.

Det klingande kulturarv som kyrkomusiken utgör kan levandegöra vår gemensamma historia, tolka betydelsefulla händelser i våra liv och bidra till vår gemensamma identitet. Musiken skapar sammanhållning mellan generationer och människor. Den skapar mening i påskens drama och skolavslutningarnas glädje. 

Det klingande kulturarvet måste brukas för att leva och till det fordras välutbildade musiker. Vi uppmanar regeringen och utbildningsminister Mats Persson att säkerställa utbildningen av en viktig grupp kulturbärare i samhället. 

Lena Adelsohn Liljeroth (M) tidigare kulturminister
Oskar Ekberg professor, utbildningsledare kyrkomusik Marie Cederschiöld högskola
Andreas Holmberg biskop, Stockholms stift i Svenska kyrkan
Roger Klinth rektor, Marie Cederschiöld högskola 
Amanda Lind (MP) riksdagsledamot och tidigare kulturminister
Fredrik Wetterqvist ständig sekreterare, Kungl. Musikaliska akademien

Artikeln finns, i skrivande stund, även att läsa här.