Debatt: Rädda kyrkomusikerutbildningen i Sköndal

Debattartikel publicerad i det liberala nyhetsmagasinet Nu, nummer 18 den 4 maj.

En barnkör sjunger Tryggare kan ingen vara. Till Bachs välkända musik och Benny Anderssons Tröstevisa tar vi avsked av en älskad släkting och vän.

Församlingen reser sig när orgeln spelar upp till den första psalmen i högmässan. Ingen annan institution i landet står för ett så brett musikliv som Svenska kyrkan. För att repetera körer, spela orgel och förvalta kyrkans klingande kulturarv krävs också en kår av professionella - välutbildade kyrkomusiker.

I Sköndal i södra Stockholm anordnar Marie Cederschiöld högskola, en enskild högskola med rötterna i 1800-talets kyrkliga diakonirörelse, en konstnärlig kandidatutbildning i kyrkomusik. Här har kyrkomusiker utbildats sedan 1959, vilket gör utbildningen till en av Sveriges äldsta. Antalet studieplatser är litet och kvaliteten hög - småskaligheten möjliggör för en individanpassad utbildning med flexibilitet för studenterna, som varierar i ålder från unga till redan yrkesverksamma medelålders musiker som ser möjligheter att gå från en osäker frilanstillvaro till en säker arbetsmarknad. En fördel är att studenterna kan praktisera i det lokala församlingslivet i Sköndals kyrka - ett sätt att redan under utbildningen få konkret erfarenhet av arbete i församling.

Ingen antagning till hösten

Trots ett högt söktryck sker ingen antagning av nya studenter till hösten, för andra året i rad. Kyrkomusikerutbildningen i Sköndal är under avveckling. Bristen på statliga anslag har gjort fortsatt verksamhet ohållbar.

Tidigare finansierades kyrkomusikerutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola gemensamt av staten och Svenska kyrkan. När Svenska kyrkans utbildningsinstitut skapades 2014 flyttade den kyrkliga delen av utbildningen dit och kyrkans anslag följde av naturliga skäl med. I anslutning till att utbildningen förändrades försvann statens anslag. Sedan dess har högskolan lyckats hitta tillfälliga ekonomiska lösningar för att hålla utbildningen i gång. En sådan ordning är varken rimlig eller långsiktigt hållbar och utbildningen hotas därför av nedläggning.

Välkomnar statsministerns uttalande

Svenska kyrkan har genom beslut i kyrkomötet och i kyrkostyrelsen beslutat om ett ettårigt ekonomiskt stöd för att tillfälligt rädda utbildningen. Det är ett uttryck för hur viktig Svenska kyrkan menar att utbildningen är.

I sin regeringsförklaring inför riksdagen i oktober sa statsminister Ulf Kristersson att universitet och högskolor ska "styras mer utifrån principer av utbildningskvalitet". Vi välkomnar det ställningstagandet.

Staten finansierar kyrkomusikutbildning vid flera statliga universitet och högskolor. Vi kan inte se något sakligt skäl till att staten samtidigt missgynnar utbildningen vid en enskild högskola. Utbildningskvaliteten borde avgöra.

I dag är kyrkomusiker ett bristyrke - enligt Kyrkomusikernas riksförbund kommer hälften av Sveriges drygt 2 100 kyrkomusiker att gå i pension de kommande femton åren. Svenska kyrkans församlingar vill anställa de kyrkomusiker som utbildas.

Ett levande kulturarv

Kyrkomusikens betydelse långt utöver ett enskilt trossamfunds behov. Orgeltraditionen, den svenska psalmskatten och möjligheten för barn och ungdomar att utbildas i sång och musicerande är värden som berör hela samhället. Kyrkomusiken är ett levande kulturarv som klingar runt om i hela Sverige varje dag i veckan.

En nedläggning av kyrkomusikerutbildningen i Sköndal skulle innebära att antalet högskoleplatser i kyrkomusik på kandidatnivå i Mälardalen halveras. I förlängningen hotas det levande musikaliska kulturarvet när församlingarna inte kan anställa välutbildade kyrkomusiker.

Vi önskar en dialog med regeringen och utbildningsminister Mats Persson i syfte att rädda kyrkomusikerutbildningen i Sköndal.

Oskar Ekberg
Professor, utbildningsledare kyrkomusik Marie Cederschiöld högskola
Margaretha Herthelius
Ledamot kyrkomötet, Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Andreas Holmberg
Biskop, Stockholms stift
Roger Klinth
Rektor, Marie Cederschiöld högskola