Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stigtomta-Vrena församling Besöks- och postadress: Hallavägen 1, 61172 STIGTOMTA Telefon: +46(155)227043 E-post till Stigtomta-Vrena församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsinstruktion

Reviderad 2014-10-13

Församlingsinstruktion för Stigtomta-Vrena församling från 2012

Godkänd och gillad av församlingens kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2011-11-10
Reviderad 2014-10-13

 
Församlingsbeskrivning

Stigtomta-Vrena församling är en del av Svenska kyrkan och har verkat i vår bygd i 1000 år. Den är en del av den världsvida, 2000 år gamla kristenheten. Våra kyrkor Stigtomta, Nykyrka, Bärbo, Vrena, Halla och Husby-Oppunda är samlingsplatser för gudstjänst, dop, vigsel, begravning och musikaliska arrangemang.

Vårt uppdrag är att tolka tron på Jesus Kristus i vår tid, utveckla och fördjupa relationen till Gud och sprida och förankra Ordet.

Antalet kyrkotillhöriga årsskiftet 2013/2014 är 3046 vilket utgör 76 % av befolkningen. Inga frikyrkor finns i bygden. Fromhetstraditionen är varierad, men i huvudsak är profilen lågkyrklig. Kyrkan på landsbygden är fortfarande en naturlig del av livet, dock utan större personligt engagemang. Våra tätorter uppvisar samma drag av uttalad sekularisering som övriga Mälardalen, där medvetenheten om att gudstjänst firas på söndagen är låg. Stort undantag gäller dock för våra familjegudstjänster, våra kyrkliga handlingar och vårt vardagsarbete i alla åldrar. Körsång och musik är viktiga källor till gudserfarenhet för våra församlingsbor.

Kyrkobyggnaderna, kyrkogårdarna och de gamla socknarna representerar för många ett stort värde som symboler för hembygd och identitet. Vi försöker tillvarata detta i våra fyra av kyrkorådet utsedda kyrkgrupper: Stigtomta-Nykyrka, Vrena-Halla, Bärbo och Husby-Oppunda. Dessa grupper av frivilliga församlingsbor ordnar aktiviteter i anslutning till de olika kyrkorna och kanaliserar det lokala engagemanget.

Omvärldsbeskrivning

 • Stigtomta-Vrena församling har en varierad befolkningsstruktur. Många arbetar i vård, skola och serviceyrken och färre i industrin. En hel del är egna företagare. De flesta bor i villor i Stigtomta och Vrena tätorter.  Vrena har karaktär av tidigare brukssamhälle, medan Stigtomta är mycket av en förort till Nyköping. På landsbygden i församlingen finns lantbruk, stora gods och gårdar, samt en hel del fritidshus.
 • Unga familjer utgör en växande grupp i Stigtomta och Vrena tätorter.
 • Medelålders och pensionärer är också en stor del av församlingen, men många söker en högre servicenivå och tenderar att flytta till Nyköping.
 • För närvarande är få utlandsfödda bosatta i församlingen.
 • En centralisering av social service till tätorten Nyköping sker. Skolor upp till klass sex och förskolor finns med en ökande centralisering. Äldreboende med hög servicenivå finns inte, men hemtjänst och i Stigtomta en distriktssköterskemottagning.
 • De flesta som bor i församlingen arbetar i omgivande tätorter och längre pendling sker. Affär, pizzeria, lunchrestaurang och bensinmack finns i Stigtomta. Affär och pizzeria finns i Vrena. Många småföretag finns, men inga stora företag.
 • Fyra stora idrottsföreningar har en omfattande verksamhet som stöds ekonomiskt av församlingen. Pensionärsorganisationer, hembygdsföreningar och Röda Korset är mycket aktiva. De politiska föreningarna är svaga.  I Vrena finns en aktiv intresseförening. Inga andra religiösa samfund finns.

Analys

 • Minskad social service skapar förväntningar på kyrkan. Daglig verksamhet för äldre är ett sätt att möta detta. Ungdomsgård i kyrkans regi är ett annat. 
 • Vi har en hög andel medlemmar i församlingen och har utvecklat en omfattande vardagsverksamhet för alla åldrar, men gudstjänstlivet är svagt. En stor utmaning är att forma en gudstjänst som möter medlemmarnas andliga behov. Likaså att hitta en väg till samtal om frågor som rör liv och andlighet.
 • Vi prioriterar att genomföra kyrkliga handlingar med öppenhet för människors behov och önskemål och i överensstämmelse med kristen tradition.
 • Vi vill slå vakt om den öppenhet och vilja till samarbete med omgivande samhälle som finns i församlingen t.ex. samarbetsavtal med idrottsföreningar och kommun.

 

Gudstjänst

Församlingens gudstjänster är avsedda att vara centrum och en naturlig mötesplats för deltagarna i vår rika vardagsverksamhet, samt vara inbjudande för alla människor som kommer, även vid tacksägelser och kyrkliga handlingar. Gudstjänst är de tillfällen då vi tillsammans vänder oss till Gud. Många i vår församling längtar i gudstjänsten efter stillhet och ro, tankeväckande predikan och efter gemenskap och andlighet. Gudstjänsten ska präglas av engagemang och närvaro och beröra livets frågor. 

Musik och sång är viktiga förmedlare av andlighet för oss i Stigtomta-Vrena församling. Medverkan av våra körer, sångare och musiker berikar gudstjänsterna. Församlingssången stimuleras bland annat genom månadens nya psalm och önskepsalm. Stigtomta-Vrena församling har en kantor anställd.

Vårt uppdrag är att tolka tron på Jesus Kristus i vår tid, utveckla och fördjupa relationen till Gud och sprida och förankra Ordet.

Församlingsinstruktion

Gudstjänsterna planeras och förbereds av många. Olika uppgifter i gudstjänsten fördelas på olika personer. Detta för att tillvarata människors engagemang och gåvor. Våra fyra kyrkgrupper har gudstjänsternas innehåll och utformning som en stående punkt på sin agenda. Gudstjänstplaneringen prioriteras särskilt av medarbetarna. Arbetet med att verka för en söndaglig gudstjänst som är öppen för alla åldrar och tillvaratar även barn och ungdomar på ett mer tydligt sätt pågår. Utvecklingen av våra sex kyrkors karaktärer som exempelvis temakyrkor fortsätter.

Varje söndag och kyrklig helgdag firas huvudgudstjänst enligt kyrkohandboken. Huvudgudstjänst firas som söndagsmässa, söndagsgudstjänst, familjegudstjänst, långfredagsgudstjänst och julotta. Huvudgudstjänsten firas som friluftsgudstjänst ca 6 söndagar under året. På Alla Helgons Dag firas huvudgudstjänsten som temagudstjänst. På söndagarna firar vi som regel mässa med några undantag. Antalet huvudgudstjänster med nattvard är cirka 50 under ett kyrkoår. Efter söndagens gudstjänster har vi enkelt kyrkkaffe med tillfälle till samtal. Under fastetiden och sommarmånaderna firas även musikgudstjänst på söndagskvällarna. Vår söndagliga gudstjänst firas på regelbundna tider. Inga gudstjänster firas tillsammans med annat trossamfund eller på annat språk än svenska.

I veckorna har vi gudstjänster och andakter i samband med våra olika verksamheter. Vardagsgudstjänst firas regelbundet i församlingen, varannan gång i Stigtomta och varannan gång i Vrena.  Alla dessa tillfällen är viktiga tillfällen att tillsammans söka Gud.

Undervisning

Vi vill erbjuda människor i alla åldrar redskap att tyda och leva sitt liv på dopets grund. Det livslånga lärandet i församlingens gemenskap handlar om det mänskliga livet som helhet. I församlingen inbjuds vi att dela och bearbeta erfarenheter av tro och tvivel, glädje och sorg, liv och död, framgångar och tillkortakommanden. Där bekräftas också kallelsen att leva ett kristet liv och synliggöra Kristus i världen. 

Vår församling är en välkomnande familj för barn och deras föräldrar. De yngre barnens föräldrar har vi god kontakt med och kan föra ett samtal om existentiella frågor när ämnet kommer upp.

Dopet är mest aktuellt av kyrkans handlingar för familjefrukostgrupperna, ibland även vigsel, och där sker undervisning i dialog. 

I barntimmegrupperna sker undervisning om berättelser ur Bibeln och Jesu liv, samt om dopet. För de äldre barnens undervisning utgår vi i samtal och kreativitet från ett aktuellt tema, till exempel: Frälsarkransen. Konfirmandernas undervisning sker i enlighet med riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Ett utvecklat samarbete med kontraktets övriga församlingar finns. Även här arbetar vi med olika teman till exempel: pilgrim.  Konfirmanderna har faddrar som utgörs av äldre personer i församlingen.  I konfirmandarbetet är de unga ledarna mycket viktiga. De deltar i konfirmandundervisningen efter att själva ha genomgått församlingens ledarutbildning. 

Vårt samarbete med idrottsföreningarna syftar till gemensamt arbete mot utslagning och droger och vill ge ungdomar meningsfulla fritidsintressen. Vi samarbetar med F-6-skolorna på orten och deltar i arbetet mot mobbning.

Vuxenundervisningen sker inom ramen för diakonala mötesplatser, såsom dagledigträffar samt i samtalsgrupper om tro och andlighet som leds av präst eller frivilliga.

Det finns för tillfället inget behov av undervisning på annat språk än svenska. Vi hänvisar till Oxelösunds församling för gudstjänst och samtal på finska.

Diakoni

Diakoni ska vara grundad i en människosyn som utgår ifrån att vi behöver varandra. Kyrkans uppgift är att skapa gemenskap där människor kan stödja och hjälpa varandra. ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag” (Gal 6:2). En gemenskap kan alstra en kraft som är större än vad den enskilda individen själv kan åstadkomma.

Församlingen strävar efter att öppenhet för varje människas behov ska genomsyra alla verksamheterna. Alla möten med människor ska präglas av respekt och omsorg. Detta gäller inte minst vid de kyrkliga handlingarna.

Många unga familjer flyttar till vår församling och vi erbjuder både barn och föräldrar en god möjlighet att bygga nätverk, främst genom familjefrukostar flera gånger varje vecka, men även genom våra barngrupper och gudstjänster.

Församlingen vill ge möjligheter till en meningsfull fritid för ungdomar. Ungdomsgård i församlingshemmet i Stigtomta är ett sätt att ge ungdomar en mötesplats.

Församlingen vill fortsätta vara ett välkomnande hem för dem som bor kvar på våra orter när de blir äldre. Vi anordnar dagledigträffar och har daglig verksamhet i våra församlingshem.

Vi bjuder in alla över 80 år i samband med jämna födelsedagar till födelsedagsfest och lämnar även en julblomma eller bjuder in till jullunch. Detta för att skapa mötesplatser och bryta ensamhet. 

Vi möter människors behov av andlig och social omsorg, när de hamnar i kris, sjukdom eller sorg. Samtalsgrupp för sörjande ordnas. Samarbete sker med Röda korset.

I församlingen finns en diakonikassa till behövande. Den delas det ut från särskilt vid jul och till sommaren. Bidrag till kassan kommer från enskilda givare så väl som föreningar. De som söker bidrag ur kassan tillhör alla åldrar.

Mission

Han sade: Kom och följ mig.  (Matteus-evangeliet 4:19).

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.  (Johannes-evangeliet 13:34)

Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh 20:21-22)

Mission handlar om Stigtomta-Vrena församlings uppgift att sprida det kristna budskapet genom ord och handling. Vi vill inbjuda alla att lära känna Jesu väg, en livsvandring med Gud hela tiden osynligt närvarande, även när livet är som svårast. Gud älskar oss villkorslöst och vill lära oss att älska varandra villkorslöst. Jesus död och uppståndelse ger hopp om nya möjligheter att börja om när vi misslyckas.

Allt som sker i församlingen ska präglas av en öppen, deltagande och inbjudande inställning. Det gäller inte minst i alla kyrkliga handlingar. Församlingens missionsuppdrag, tar sig uttryckt på olika sätt. Riktmärket är att göra Jesus Kristus känd genom att:

 • I gudstjänsten och i samtal fördjupa, undervisa och delge varandra Jesu Kristi budskap. Det handlar om att vi delar med oss, lyssnar, inspireras av varandras erfarenheter och låter vår egen tro utvecklas och fördjupas i mötet med andra människor.
 • Ha familje-, barn- och ungdomsverksamhet och äldreverksamhet.  Att ha körer för barn, ungdomar och vuxna samt musikverksamhet.
 • Informera om och ha insamling till Svenska kyrkans internationella verksamhet. Församlingen avsätter sedan många år 1 % av kyrkoavgiften till internationell mission. En internationell grupp finns i församlingen bestående av förtroendevalda och anställda.
 • Verka i en ekumenisk anda och stå öppna för dialog med andra religioner och att öppet ta avstånd emot allt som strider emot mänskliga rättigheter. Att stå upp för alla människors lika värde.
 • Ta ansvar för och förvalta och sköta vår närmiljö och kulturella värden enligt Guds uppmaning om förvaltarskap och delta i en levande dialog om hållbar utveckling.

Avslutning

På detta sätt tolkar vi vårt uppdrag såsom det är formulerat i inledning till vår församlingsinstruktion:
Vårt uppdrag är att tolka tron på Jesus Kristus i vår tid, utveckla och fördjupa relationen till Gud och sprida och förankra Ordet.