Skogsskötsel- och miljöpolicy

Skogsskötsel- och miljöpolicy för skogsmark inom Prästlönetillgångarna Svenska kyrkan

Stiften förvaltar Svenska kyrkans Prästlönetillgångar. Förvaltningen ska vara uthållig och ge god ekonomisk avkastning. Skogsskötseln ska vara aktiv, inriktad på att tillvarata produktionsförmågan och utgå från naturgivna förutsättningar. Den årliga avverkade volymen ska bestämmas genom beräkningar av långsiktigt uthållig avverkningsnivå. Förvaltningen ska bidra till utvecklingen av ett uthålligt och biobaserat samhälle.

Stiften skogsbruk ska bidra till att skogens biologiska mångfald bevaras, att skogsekosystemens funktioner säkras och att värdefulla kulturmiljöer värnas för framtiden. Vi ska använda teknik och metoder som förebygger miljöskadlig förorening och begränsar skogsbrukets påverkan på mark, vatten och luft. Vi ska beakta synpunkter från interna och externa intressenter och ta hänsyn till samhällets intressen. Vårt skogsbruk ska nå eller överträffa de krav som följer av lag och förordning.  Skogsbruket på Prästlönetillgångarnas markinnehav ska uppfylla kraven i FSC® och/eller PEFC skogsbrukscertifiering.

Vår skogliga personal ska ha hög kompetens inom miljö och skoglig förvaltning. Verksamheten ska genomsyras av ständig utveckling och förbättring.