Kyrkogårdarna och gravar

Församlingens kyrkogårdar finns vid Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor.

Det går bra att  ställa frågor och lämna upplysningar till klockarna Kent Bergqvist  (mobil 073-980 7897) och fredrik.willstrand@svenskakyrkan.se ( mobil 070-320 3628) eller till stenkumla.forsamling@svenskakyrkan.se på telefon:  0498 26 20 55. 

Gravrättsinnehavare som inte själva har möjlighet att sköta gravarna kan teckna skötselavtal med församlingen för ett år i taget.     
1 280 kr Full skötsel, vinterdekoration
1 050 kr Full skötsel
780 kr Perenn, vattning, vinterdekoration
200 kr Vattning
550 kr Perenn, vattning
330 kr Gravskötsel utan gravrabatt

Vi gör stora ansträngningar att spåra gravrättsinnehavare, där sådana inte är kända. I de fall där inte där ingen påträffas sätts en skylt med texten "Gravrättsinnehavare sökes" upp på graven. Om ingen hör av sig inom två år återgår gravrätten till församlingen och kyrkorådet beslutar vad som skall göras med gravanordningen.

Gravrättsinnehavaren har  skyldighet att hålla gravplatsen i vårdat skick. Stenkumla församling har beslutat om en gravrättstid på 25 år med möjlighet till förnyelse med 25 års perioder. Gravrättsinnehavaren får ett gravbrev med information om gravsättningar och upplåtelsetid

Den eller de som innehar gravrätten har rätt att bestämma vem som skall gravsättas inom gravplatsen, hur gravanordningen skall se ut. De kan också när som helst återlämna gravplatsen till församlingen. 

Församlingen upprättar gravregister och gravbok för kyrkogårdarna.  Till varje grav skall antecknas en gravrättsinnehavare. Dödsboet utser gravrättsinnehavaren. Flera personer  kan tillsammans inneha gravrätten,  en person utses då som kontaktperson (ombud).

Anmälan om begravningsgudstjänst och gravsättning göres till Pastorsexpeditionen tel. 0498-262055. Begravningsgudstjänst med präst, musiker och klockare kostar inget för kyrkotillhöriga. Kremation och gravplats är likaså kostnadsfritt.

När någon dött skall enligt lagen den döde begravas inom en månad, aska efter kremerad skall gravsättas inom ett år.

Olika gravtyper

Alla kyrkogårdarna har gravar för individuella kist- och urnbegravningar. Minneslundar finns också som en kollektiv gravplats för aska efter kremerad person. En gemensam plats för blomstersmyckning finns. Man får inte veta var exakt en person är begravd i minneslund.

Kyrkogårdarna är de dödas vilorum. Sedan många århundraden har församlingen begravt sina döda där. Det är vackra platser skapade för att minnas och hedra våra kära, platser för stillhet och eftertanke.

Kyrkogården en plats att minnas och hedra våra döda.