Foto: Magnus Aronsson/IKON

Personuppgifter

Hur hanterar vi personuppgifter i Svenska kyrkan?

Behandling av personuppgifter

Svenska kyrkan behandlar många personuppgifter i olika sammanhang. 
Här kan du hitta information om olika typer av personuppgiftsbehandling.

Här kan du läsa mer om personuppgifter på Svenska kyrkans nationella sida.

 

 Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berät-tigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

 Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

 Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

 Behandling som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Du som är medlem i Steneby församling och har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan höra av dig till
Kristina Sandgren på t. 0531-410 35 eller
maila steneby.forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud:
Josefin Adlertz , Xeeda
dso@xeeda.se