Församlingsinstruktion

 Församlingsinstruktion för Steneby pastorat

I varje människa möter vi Gud. Människors lika och unika värde ska bekräftas och försvaras i ord och handling. Steneby pastorat vill utveckla våra församlingar genom att skapa mötesplatser där varje människa blir sedd och bekräftad som Guds avbild. Steneby pastorat arbetar efter att vara ett ställe där alla kan känna tillhörighet, uppleva att evangeliet har betydelse och att de personliga krafterna återupptas. Förbli en trygg omgivning där den kristna identiteten kan byggas upp, där alla får vara som man är. Steneby pastorat vill vara en kyrka för hela livet. Allt som pastoratet gör är ett understöd och ett utflöde av den grundläggande uppgiften.

Steneby pastorat vill som en del av Kristi världsvida kyrka fira guds­tjänst i glädje, i medgång och motgång, och i gemenskap göra Kristus känd och bekänd. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det är en grundläggande uppgift med fyra olika perspektiv som finns i allt församlingen gör och vill göra, men med olika betoning i olika sammanhang och situationer. Verksamheter ska vara kostnadsfria för den enskilde.

Steneby pastorat med dess två församlingar Steneby-Tisselskog och Bäcke-Ödskölt vill att den grundläggande uppgiften ska utföras och kännas viktig i såväl det vardagliga mötet på kyrkogården som i gudstjänstens nattvardsfirande, i barngruppens andakt som i telefonkontakten med församlingsexpeditionen, vaktmästare arbete likaväl som körle­darens. Församlingarna är också platser för alla former av musik i alla kyrkor och verksamhetsområden. Musiken är ett mycket viktigt instrument inom alla de fyra perspektiven. Statistik är ett viktigt instrument för att utveck­la pastoratet.

Pastoratet arbetar utifrån de kristna värderingarna för alla människors lika värde, den kristna människosynen genom integration, för att skapa delaktighet och medmänsklighet. Bidra till att flyktingar och speciellt ensamkommande flyktingbarn får ett bra mottagande och möjlighet till att erövra ett värdigt liv.

 

Vision 

Ledordet för verksamheten i Steneby församling kommer att vara BÖN. Det står för vårt uppdrag att be för hela skapelsen i Kristi namn. Bön är också det röda tråd genom vår tro. Vi kan be med våra egna ord eller be med bönen Herrens bön som Jesus själv har lärt oss. Även tysta böner och suckar är böner enligt Bibeln. Bön kräver ingen prestation, man kan vila i bön och stunderna när tron vacklar och det tvivlas, kan man lita på att kyrkans böner bär. Kristus bär oss med sina böner. En annan rolig detalj i denna vision är att ordet bön betyder by på dalsländska. 

B står för bredd, barn, bön och bröd. Alla är välkomna till att delta, unga som gamla, att be tillsammans och dela brödet såsom vid altaret som vid fikabordet. Barn har en särskild plats i kyrkan genom Jesu ord i Mark.10:10-13 ” Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.”

Ö står för öppenhet. Församlingen ska vara en öppen plats, med breda dörrar och tydliga väggar. Alla ska få plats.

N står för natur och nattvard. Församlingen har en miljöpolicy och avsikten med den är att arbeta vidare med den för att kunna bli miljöcertifierad. I all verksamhet väljer församlingen det mest miljövänligaste alternativet för att befrämja hållbarhet. Nattvardsgudstjänster firas i kyrkor, vid behov vid hembesök (sjukkommunion) och vid serviceboenden.

Kyrkans uppdrag är att göra folk till lärjungar genom att döpa dem och lära dem om bud som Jesus har gett.(Matt.28:18-20) Det lämnas ett tydligt budskap i denna Bibeltext och den kolliderar med en annan verklighet, nämligen oss vanliga människor. Människorna i regel förhåller sig restriktivt till varandra – alltså - med förbehåll med rädslan över att inte blanda sig för mycket i andras liv. Kyrkan måste vara ett föredöme för att bryta ner en existerande trend genom att vara en vägvisare. Det går att gå över trösklar och vara utanför comfort zoner – man lär känna nya människor och se på saker och ting från ett nytt perspektiv.

Gudstjänst

Gudstjänst är att med Guds ord, reflexion, rit, musik och andra estetis­ka uttryck möta Gud och varandra i livets alla skiften. Gudstjänst lever i spänningen mellan tradition och samtidighet.

Gudstjänster är tillgängliga för människor i alla åldrar och oavsett kön, språk, sexuell identitet, kultur, religion, funktionshinder eller kunskap exempelvis genom att:

  • vardagsgudstjänster i olika former är en självklarhet,
  • gudstjänster, dop och andra kyrkliga handlingar möjliggöras i många rum, på tider och   i former som passar olika behov,
  • människor i alla åldrar är med och påverkar gudstjänsten och kyrkliga handlingen,
  • gudstjänster firas i ökad utsträckning i våra byar,
  • regelbundna gudstjänster firas på äldreboenden som finns i för­samlingarna,
  • mässa/nattvard firas minst 12 ggr /år i av pastoratets kyr­kor. Under sommaren kan undantag förekomma för annan guds­tjänstform.
  • musik berikar och är en självklarhet i alla gudstjänster.

Undervisning

Guds kärlek gäller alla och trons väg är enkel, men samtidigt det ett livs­långt lärande genom att:

barns och vuxnas tro och längtan tas på allvar, barn och vuxna hittar vägar till djupare förståelse av liv, längtan och tro, konfirmationens och/eller undervisningens möjlighet blir känt och tillgängligt för alla, Bibeln är en tillgänglig verktygslåda för alla, samverkan med andra goda pedagogiska medspelare är självklar, musik, sång och lek fördjupa människors tro.

Skolbesök är en del av detta viktiga arbete.

Diakoni

Diakoni är kyrkans förhållningssätt till livet, till medmänniskan och till sam­hället. Detta ska prägla hela församlingen. Diakonins uppgift och kallelse är att ingripa och inspirera till att ta ansvar överallt där det finns någon form av mänsklig nöd genom att ge röst åt de som ingen röst har genom exempelvis att försvara den svage, reagera på sociala orättvisor samt utmana och påverka samhället genom profetisk diakoni som t ex kan ges uttryck i debattartiklar, sociala medier, upprop och påtryckningar.

Identifiera, dela och reagera på barns och vuxnas utsatthet exempel­vis genom att barns och ungdomars livssituation och psykiska hälsa har ett särskilt fokus, barnens ekonomiska utsatthet tas på allvar, uppsöka människor i utsatthet.

Leva med och utveckla öppna mötesplatser exempelvis genom att inbjuda till olika former av gemenskap, inspirera, utbilda och handleda frivilliga, samverka med myndigheter och organisationer i samhället. Att med musik skapa delaktighet och ge tröst.

Mission

Mission är att förkunna och leva kärlekens evangelium för allt skapat. Vi vill utifrån ett lokalt och globalt/internationellt perspektiv skapa dialog och samverkan. Församlingen är också en del av Svenska kyrkans internatio­nella arbete. Den kristna tron och församlingens goda arbete är kommunicerade och kända utanför våra egna kyrkor och lokaler exempelvis genom att kommunikation och marknadsföring som är viktiga redskap i församlingens dialog med samhälle och värld.

Annonsering och utskick. Sociala medier och andra medier. Steneby pastorats församlingsblad

Församlingen visar vägen till en hållbar värld exempelvis genom fairtrade och miljömedvetenhet,  finansiella placeringar tar hänsyn till kravet på solidaritet.

Kyrkan är bara på väg till att bli den som den en dag ska bli, perfekt, och det är dagen när Kristus kommer tillbaka. Till dess firar vi gudstjänst, ber, döper, firar nattvard, läser Bibel och möter människorna där de befinner sig. I Kristi namn.

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Målen

Levande kyrka i glesbygd

Steneby pastorats kärnområde är att bli en kyrka för alla genom att bedriva diakoni, undervisning, mission och fira gudstjänster. Den tanken genomsyras av människosyn där kärlek, öppenhet, solidaritet och tillgänglighet är ledord. Kyrka och församlingshem bör vara ett ställe för samling även när det inte firas gudstjänst. Sammanhanget syfte är att lyfta varje människa som Guds avbild i Kristus Jesus och ge henne möjlighet att träda i sin unika personlighet och begåvning. Med pastoratets bästa i fokus och beredskap till social omsorg ska vi skapa mötesplatser mitt i vardagen.

Personal

Pastoratet arbetar för närvarande med en personalstrategi 2019-2021 då fem anställda kommer att avsluta sina tjänster under året 2021. Vi arbetar med de olika profilerna som tjänsterna kommer att ha och hur profilerna förhåller sig till pastoratets vision och mål. Personalgruppens löner har höjts till den motsvarande nivån som Karlstad stift har, personalen erbjuds fortbildning av olika slag, personliga utvecklingsplaner kommer att göras tillsammans med var och en. Pastoratet arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats med kompetent personal med adekvat utbildning.

Fastigheter

Pastoratet arbetar konsekvent och med att få till stånd en väl förankrad fastighetsplan under 2019-2021 med avsikten att sälja/avyttra tre stycken församlingshem. Fastighetskommittén betonar vikten av att kyrkan i Steneby ska vara en förvaltare av Ordet och sakramenten samt möjliggöra och kvalitetssäkra verksamheten med målet: mindre fokus på fastighetsförvaltning. 

/Laila Andén och Lena Hildén, 2019