Församlingens uppdrag

Stallarholmens församling – liksom alla församlingar i Svenska kyrkan – har att fullgöra fyra uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.
I vår Församlingsinstruktion (pdf) tolkar vi dessa uppdrag så här:

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst för att Gud vill det. Mitt i vår och världens kaotiska vardag firar vi gudstjänst. Vi samlas, bryter bröd, delar vin, ber och sjunger. Inte bara för vår egen skull. Vi tackar Gud på hela skapelsens vägnar. Vår tacksägelse påminner om människans verkliga värde och om livets osynliga sammanhang. Gudstjänsten bevarar världen öppen mot himlen.

Undervisning

Undervisningen skall spegla församlingens engagemang för människor i olika situationer och livsskeden och ha till syfte att människor skall upptäcka, förstå och i sitt liv tillämpa den kristna tron. Det självklara centrum i all församlingens undervisning är tron på den treenige Guden – Fader, Son och Helig Ande. Kärleken till människorna och till Kristus är drivkraften i undervisningen.

Diakoni

Diakonalt arbete har sin grund i Jesu gärning och förebild, och det hämtar sin inspiration i församlingens gudstjänst. Det diakonala ansvaret skall prägla hela vårt sätt att arbeta i församlingen och ta sig uttryck i medmänsklighet, omsorg, kärlek till de svaga och icke sedda i församlingen; att här i Stallarholmen i ord och handling visa att det Jesus ville att vi ska göra mot varandra sker här och nu.

Mission

Evangeliet om frälsningen i Jesus Kristus utgör kyrkans/församlingens ”existensberättigande” och enda egentliga ärende till människor.
Kyrkan är inte till för sin egen skull. Den är till för människors och hela skapelsens skull, för att världen skall leva. Ingen församling lever för sig själv. Församlingen bär på ett uppdrag från Gud. Den sträcker sig mot alla människor och vill inlemma dem i gemenskapen med Gud. Allt den gör skall vara genomsyrat av detta.