Inne i Spånga kyrka

Ingången till kyrkan finns i söder. Först kommer man in i vapenhuset via en bräddörr med smidesbeslag och stocklås.

Spånga kyrkas långskepp och kor
Foto: Ulf Klingström

I vapenhusets golv av kalksten finns två gravhällar, och kyrkans äldsta gravstenar, tre stycken med runskrift från 1100-talet, finns också där. Väggarna är putsade och målade och det finns fragment av figurativa kalkmålningar, troligen från 1400-talet men påmålade 1905.

Långhuset har kalkstensgolv och putsade och målade väggar. Tre kryssvalv vilar på murpelare och har dekorativa och figurativa kalkmålningar. I den södra väggen finns två fönster. Närmast tornrummet står lösa stolar intill en andaktsplats.

En spetsbågig valvbåge öppnar långhuset i väster mot tornrummet. Väggarna är putsade och målade liksom takets tunnvalv. I väster finns ett runt fönster med blyinfattat glas. Mitt i tornrummet står en orgel från 1957 med 25 stämmor byggd av Marcussen & Søn i Danmark.

Koret har kalkstensgolv och putsade väggar med kalkmålningar. Även de två kryssvalven är dekorerade. I den södra väggen finns fem nischer och två fönster av samma slag som i långhuset.

Altaret är gjort av grovhuggen svensk vit marmor med inhuggna evangelistsymboler. Öster om altaret står en fristående mur med samma höjd som altaret. På muren står ett krucifix flankerat av förgyllda träskulpturer medan krucifixet är en gipskopia. På norra sidan, angränsande till långhuset, finns predikstolen från 1700-talets mitt av marmorerat trä med snidad, förgylld dekor och ljudtak ovanför.

I norr leder en rundbågig dörröppning till sakristian och en spetsbågig till det tillbyggda skrudhuset.

En rundbågig öppning i öster leder till det Bondeska gravkoret som har överljus från högt placerade fönster och en lanternin som kröns av en kupol. Golvet är mönsterlagt med marmor i olika färger. Väggarna är vitmålade och indelade av lisener och kraftigt profilerade listverk. Väggarna täcks nästan helt av begravningsvapen och mot östväggen står Gustaf Bondes gravmonument i svart och vit marmor.