Dopgudstjänsten

hur går det till och vad händer i dopgudstjänsten

Hur går det till och vad händer när?

Allra först ringer det i kyrkklockorna. Sedan inleds gudstjänsten med musik och gemensam psalmsång. Prästen läser någon av de inledningsord som finns att välja på. Ett av dem låter såhär:

Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus, med alla som genom tiderna och över hela jorden vill följa honom i liv och död, med hopp om uppståndelse. 
I dopet görs inte skillnad på människor. Ingen är störst eller minst, först eller sist. Alla är ett i Jesus Kristus.

Därefter frågar prästen om namnet på den som ska döpas och sedan följer en tackbön som kan börja såhär:

Gud, tack för (namnet). Tack för det liv vi får dela med varandra.

Bibelläsning om när Jesus tog emot barnen är alltid med vid barndop, men kan också läsas vid ungdoms- och vuxendop. Sedan följer en bön till Gud om befrielse från det som är ont och skadligt och att Gud ska bevara den som döps i sin kärlek.,

Sedan sjunger vi en psalm eller väljer någon annan musik som passar. Vi får sedan höra bibeltexten om när Jesus uppmanade sina lärjungar att döpa och därför har vi döpt i den kristna kyrkan sedan dess.

Prästen håller ett doptal för den som ska döpas och därefter så hälls vattnet, en förutsättning för allt mänskligt liv, i dopfunten och prästen ber en dopbön:

Gud, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv.

Tillsammans ber vi sedan trosbekännelsen och då har vi kommit fram till själva dopet. Prästen döper barnet genom att säga och tre gånger ösa vatten över barnets huvud:

(Namnet), jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Livets Gud, uppfyll (namnet) med din heliga Ande och hjälp henne/honom att dag för dag leva i sitt dop.

Gudstjänsten fortsätter sedan med Välkomnande, Förbön, Herrens bön och Välsignelsen och kan avslutas med Sändningsord.

Dopets gudstjänstordning

Förkortningar som används i texterna.
P= präst. L=ledaren, kan vara någon i familjen eller annan person. F=församlingen, alla de som deltar i gudstjänsten.

Klockringning

MUSIK

Samlingsord

P  I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F  Amen.

eller

P  I Guds: Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F  Amen.

eller

I Guds, den treeniges, namn.
Amen.

- kan fortsätta med fritt formulerade Samlingsord

Psalm

I dopgudstjänsten ingår minst två psalmer och det är du/ni som väljer ut psalmer ur psalmboken.

Inledningsord

P  I dopet möter Gud oss för att vi ska leva i gemenskap med Jesus Kristus.
Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som i dag ska döpas.

eller

 Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus, med alla som genom tiderna och över hela jorden vill följa honom i liv och död, med hopp om uppståndelse. I dopet görs inte skillnad på människor. Ingen är störst eller minst, först eller sist. Alla är ett i Jesus Kristus.

eller

 Dopet ger glädje, skapelsens Gud är nära. Dopet ger upprättelse, vi får förlåtelse. Dopet ger välsignelse, vi får helig Ande. Dopet ger hopp, vi får leva, dö och uppstå med Jesus Kristus.

eller

 I dopet möter Gud oss för att vi ska leva i gemenskap med Kristus. Därför sände han sin Son, Jesus Kristus för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka och till ett liv i förening med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Tackbön

 Vilket namn har ni gett ert barn/Vilket är ditt namn?
Förälder eller dopkandidaten svarar: NN.
P/L Låt oss be.
P/L: Gud (vi är här i förundran och tacksamhet över livet). Tack för NN. Tack för det liv vi får dela med varandra. Tack för gåvan du ger och förtroendet du visar oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Hjälp oss att ge din kärlek vidare till  NN/henne/honom/de barn som vi fått ansvar för.
I Jesu namn.
 Amen.

eller

P/L  Gud, tack för livet som du ger oss. Tack för NN. Tack för din omsorg om henne/honom/dem. Välsigna dem som bär ansvar för henne/honom/dem
(föräldrar, faddrar, släkt och vänner). Fyll dem med din kärlek så att de kan ge och ta emot ömhet och trygghet. Tack för det liv de får dela med varandra.
I Jesu namn.
 Amen.

eller

P/L  Barmhärtige Gud, du är med oss i liv och död. Vi tackar och ber för NN (och NN). Omslut henne/honom/dem med din kärlek. Tack för att vi i dopet förenas med Jesus Kristus.
 Amen.

Bibelläsning

(Markustexten är en fast punkt vid dop av barn, men kan också läsas vid dop av unga och vuxna om man så vill.)

P/L kan inleda med orden: Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen.

P/L  Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. 
Markus 10:13–16

Befrielsebön

 Låt oss be.

 Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria NN från mörkrets makt, skriv hennes/hans namn i Livets bok och bevara henne/honom i ditt ljus, nu och alltid. Ta emot korsets tecken (på din + panna, på din + mun och på ditt + hjärta). Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge.
 Amen.

eller

 Gud, du som helar världens brustenhet, bevara NN i din kärlek, nu och alltid. Ta emot korsets tecken (på din + panna, på din + mun och på ditt + hjärta). Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge.
 Amen.

Psalm/Musik 

Psalm ur psalmboken eller valfri musik.

Bibelläsning/Bibelläsningar

P/L kan inleda med orden: Vi döper eftersom Jesus sa:

P/L  Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 
Matteus 28:18–20

Ytterligare bibelläsning kan förekomma om man vill, exempelvis någon av de bibeltexter som kan läsas här => Bibeltextförslag

Doptal

- kan hållas här eller efter dophandlingen och välkomnandet

Psalm/Musik 

Psalm ur psalmboken eller valfri musik.

Dopbön

- under dopbönen hälls vatten i dopfunten om det inte gjorts tidigare

 Låt oss be.
 (O) Gud, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din Ande, så att hon/han/de som nu ska döpas i detta vatten blir renade från syndens skuld. Föd henne/honom/dem till ett nytt liv i Kristus och förena henne/honom/dem med ditt folk. För vår Herres Jesu Kristi skull.
 Amen.

eller

 Gud, du möter oss i Jesus Kristus. Vi tackar dig för att vi i dopet får ta emot  syndernas förlåtelse. Kom med ditt ord och din Ande, och gör detta vatten till en  nådens källa.
 Amen.

eller

 Gud, du som i Kristus har förenat oss med dig, med varandra och med hela din skapelse. Tack för att du i dopet ger oss del i din Sons liv, död och uppståndelse. Tack för att du gör detta vatten till en nådens källa. I Jesu Kristi namn.
 Amen.

*Trosbekännelsen

- under trosbekännelsen står församlingen upp, i den mån man kan

P/L kan inleda med orden: Låt oss stämma in i/förenas i kyrkans bekännelse,
den tro som vi döps till i Kristi världsvida kyrka:

 Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

(följande två alternativ kan väljas att fortsätta med)

Alt. 1:
P  Vill ni att ert barn ska döpas / Vill du döpas till
denna tro och vara en del av Kristi (världsvida) kyrka?

Föräldrarna eller dopkandidaten svarar: Ja

eller

Alt. 2:
 Detta är den tro som vi döps till (i Kristi världsvida kyrka).
I den får vi leva och dö för att uppstå till evigt liv.

*Dophandlingen

- församlingen står kvar, i den mån man kan, under dophandlingen då den som döps får vatten tre gånger på huvudet och sedan lägger prästen handen på huvudet och fortsätter med en bön till anden

P NN, jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Livets Gud,
uppfyll NN med din heliga Ande, och hjälp henne/honom att dag för dag leva i sitt dop.

Välkomnande

P/L  Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. 
NN, vi välkomnar dig/er i Kristi kyrka/i [Spånga-Kista] församling, en del av kyrkan i världen, och tar emot dig/er med kärlek och förväntan. 

Kan också vänd mot föräldrar och/eller vårdnadshavare och faddrar säga:

(Det är församlingens och er uppgift som föräldrar och faddrar att visa omsorg och be för henne/honom/dem.)

Dopljus kan tändas. Följande eller liknande ord kan sägas:

Tag emot detta/dessa ljus. Det/de är en påminnelse om Jesus som sa:
Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

(Doptal

- kan hållas här eller efter bibelläsning)

Psalm/Musik 

Psalm ur psalmboken eller valfri musik.

Förbön

P/L  Låt oss be.

P/L Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande. Vi ber till dig för NN/dem
som du har tagit emot i dopet. Bevara henne/honom/dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld. Låt henne/honom/dem upptäcka allt mer av dig.
Skydda henne/honom/dem i liv och död och i evighet.
Hjälp oss att i glädje och förtröstan ge henne/honom/dem trygghet och närhet.
I Jesu namn.
 Amen. 

eller

P/L  Livets Gud, vi samlar alla våra goda tankar, allt vi önskar för NN, och ber:
Låt henne/honom/dem leva i tro och växa i trygghet och gemenskap
(omsluten/omslutna av församlingens förböner).
Ge henne/honom/dem hopp och mod när livet är svårt, kraft att stå upp för andra
och nåden att känna sig buren. 
I Jesu namn.
 Amen.

eller

P/L  Gud, vi ber för NN. Var henne/honom nära. Hjälp henne/honom att hämta kraft i kyrkans gemenskap. Vi ber för föräldrar, syskon, faddrar, släkt och vänner.
Fyll dem med kärlek så att de kan ge henne/honom/dem omsorg och trygghet.
Låt oss alla leva i vårt dop och växa i tro, hopp och kärlek.
I Jesu namn.
 Amen.

Herrens bön

 Låt oss be Herrens bön.

 Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

P Tag emot Guds/Herrens välsignelse/välsignelsen:

 Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.
 Amen.

eller

P: Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.
 Amen.

Psalm 

Psalm ur psalmboken

(Sändningsord)

- sändningsord är en valfri del i dopgudstjänsten men kan låta som följer

P/L  Låt oss gå i frid,
(F) i (vår Herres) Jesu Kristi namn.

eller

P/L  Låt oss gå i frid,
(F) och tjäna Gud/Herren med glädje.

eller

P/L  Dopets Gud är med oss alla dagar.
 Låt oss leva i tillit och förväntan.
P/L  Dopets Gud välsignar oss.
 Låt oss bli till välsignelse.
P/L  Dopets Gud älskar oss.
 Låt oss vandra i kärlek.

Musik