Sotenäs pastorats Lokalförsörjningsplan

Sotenäs pastorats Lokalförsörjningsplan

En krympande ekonomi, till följd av medlemstapp gäller också för Sotenäs pastorat. Även här har en Lokalförsörjningsplan (LFP) antgits. En sådan plan bör utvärderas åtminstone en gång per fyra års period, eller om stora förändringar i omvärlden sker och Lokalförsörjningsplanen behöver ändras.

I arbete med LFP har fokus också legat på vad Församlingsinstruktionen samt det stora arbete som gjorts i grupper där bland annat de prioriterade områdena ideella, konfirmand, samt kyrkan i samhället diskuterats.

Arbetsgruppens förslag innebär att:

- Kyrkorna ska i mesta möjliga mån bevaras. I vissa fall behöver de anpassas, och anpassningen kommer att innebära en initial kostnad. Men den förändringen ska på lång sikt innebära besparing och eller vinst och gynna församlingen.

-Verksamhet ska bedrivas i hela pastoratet. Varje församling kommer ha åtminstone en plats att utföra grundläggande uppgiften på.

Vi är fullt medvetna om att förslaget kommer att väcka många känslor och tankar. Symboler och platser i en bygd kan komma att förändras, även för den som inte själv har tagit del av verksamhet eller gudstjänster.

Men ekonomin går inte ihop och det är inte heller ur en hållbarhetsaspekt rimligt att bekosta drift och underhåll av lokaler som en stor del av tiden står tomma. Behov av Lokalförsörjningsplaner i Svenska kyrkan är en följd bland annat ett följd av ett förändrat samhälle och att Svenska kyrkans medlemmar under lång tid valt att lämna kyrkan.

Men förhoppningsvis innebär planen också att kunna se nya möjligheter. Att se att pengar inte är låsta till fastighetsdrift av alltför tomma lokaler, vilket av kostnads- och hållbarhetsskäl blir orimligt. Medel går till verksamhet, inklusive personal, men dessa kostnader behöver naturligtvis också kontinuerligt ses över.

I Sotenäs pastorat har en arbetsgrupp lagt fram ett förslag som nu är antaget. Förslaget grundas i Kyrkofullmäktiges mål.

Arbetsgruppen som i enighet har lämnat förslaget har bestått av:

Malin Hammarström, kyrkoherde

Församlingrådens ordföranden:
Karen Larsson, Södra Sotenäs församling
Magnus Wångblad, Hunnebostrands församling
Siv-Ann Andersson, Tossene församling

Fredrik Sigurdsson, arbetsledande komminister Hunnebostrand och Tossene
Jan Bäck, fastighets- och kyrkogårdschef
Lars Svernling, kanslichef

 -----------------------------------------------------

Arbetsgruppens förslag är grundat på Kyrkofullmäktiges inriktningsmål
antagna den 27 oktober 2020 med följande lydelse:

 Resursanvändning

 -Varje församling ska kunna utföra den grundläggande uppgiften och övriga uppgifter i ändamålsenliga lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning.

-Senast 2030 ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen.

- Produkter och material ska ha hög miljöprestanda, lång teknisk livslängd med låga drifts- och underhållskostnader. De bör kunna återanvändas eller återvinnas när de tjänat ut.

-Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i genomsnitt motsvara högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkt.

-Senast år 2024 ska all använd energi vara förnybar.

-Varje kyrkobyggnad och samlingslokal bör nyttjas minst 15 procent av tillgänglig tid.

 

Följande frågeställningar ska belysas särskilt i lokalförsörjningsplanen för Sotenäs pastorat 2019–2028:

 • förutsättningar att stycka av och sälja tomter

 • förutsättningar för att hyra ut lokaler för att erhålla hyresintäkter

 • förutsättningar att hålla församlingsverksamhetens kostnader för mark,

 • byggnader och anläggningar på en nivå motsvarande högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkter.