Nominering till församlingsråd

I Sotenäs finns det tre församlingar med var sitt församlingsråd: Södra Sotenäs församling, Hunnebostrands församling och Tossene församling. Ta chansen och var med och påverka församlingens gudstjänst och inriktning!

Nominering till församlingsråd

I Sotenäs finns det tre församlingar med var sitt församlingsråd: Södra Sotenäs församling, Hunnebostrands församling och Tossene församling.
Ta chansen och var med och påverka församlingens mål och inriktning!


Vad är ett församlingsråd?
Församlingsrådet ska främst arbeta med församlingens övergripande frågor t ex mål och inriktning och har tillsammans med kyrkorådet och kyrkoherden ansvar för gudstjänstens utveckling. Församlingens medlemmar nominerar kandidater till rådet. Nomineringarna sammanställs vid ett öppet nomineringsmöte. Kyrkofullmäktige kommer sedan att utse församlingsråden utifrån nomineringarna.


Vem kan kandidera?
För att nominera eller bli nominerad till församlingsrådet behöver man vara medlem och sympatisera med kyrkans tro och värderingar.

Känner du engagemang för kyrkan, kristen tro och kanske för specifika sakfrågor? Är du intresserad och vill förändra? Då kan du vara rätt person i ett församlingsråd! Eller du kanske har en vän eller släkting som skulle passa för uppdraget.
Så här går det till!


Till dig som vill nominera
Du kan nominera flera olika personer men bara nominera en person en gång. Du kan även nominera dig själv. Den eller de personer du nominerar måste vara tillfrågade och ha godkänt att du nominerar honom eller henne. Följande kriterier måste vara uppfyllda för nominering:

Du som nominerar...
• är medlem i Svenska kyrkan och Sotenäs pastorat
• kan bara nominera kandidater till ditt eget församlingsråd
• måste vara minst 16 år


Till dig som blir nominerad
Du som blir nominerad till ett församlingsråd behöver vara engagerad och intresserad. Att sitta i ett församlingsråd innebär att du är med och påverkar församlingens mål och inriktning. Valet sker vanligtvis för fyra år och församlingsråden har regelbundna möten. Du kan bli nominerad till vilket som helst av de tre församlingsråden inom Sotenäs pastorat, men du kan bara vara med i ett församlingsråd.

Du som blir nominerad...
• är döpt
• är medlem i Svenska kyrkan och Sotenäs pastorat
• måste vara 18 år fyllda senast 1 februari 2022
• får ej vara anställd på ledande befattning i Sotenäs pastorat
• måste vara vidtalad av den eller de personer som vill nominera dig och du måste ge ditt godkännande och vara beredd att ställa upp.Så här nominerar du!


Du nominerar med bifogade blankett (ifyllningsbar PDF) eller enkelt brev. Brevet måste innehålla namn och personnummer på den du vill nominera, vilket församlingsråd du nominerar till samt namn och personnummer på dig som nominerar.

Blankett eller brev skickas eller lämnas enligt följande alternativ:
• Sotenäs pastorat, Kyrkoplan1, 456 31 KUNGSHAMN
• sotenas.pastorat@svenskakyrkan.se
• På församlingsexpeditionen, Kyrkoplan 1, Kungshamn
• Till en kyrkvärd eller anställd i samband med gudstjänst eller annan sammankomst
• På församlingens öppna nomineringsmöte


Öppna nomineringsmöten avslutar nomineringsperioden
Alla inlämnade nomineringar kommer att tas upp på öppna nomineringsmöten i respektive församling. På dessa möten kan man även nominera personer.
Öppna nomineringsmöten kommer att hållas enligt följande:


 Söndag 23 januari kl 12:00 - Södra Sotenäs församling i Kungshamns
församlingshem, efter gudstjänst i kyrkan.

Söndag 23 januari kl 11:30 - Hunnebostrands församling i Hunnebostrands
församlingshem i samband med kyrkkaffe efter mässa i kyrkan.

Måndag 24 januari kl 18:00 - I Tossene församling i Bovallstrands församlingshem i samband med våffelkväll.

På mötena kommer förslag på ledamöter, ersättare och ordförande att utarbetas. Förslagen överlämnas till kyrkofullmäktige för beslut.

 


Vid frågor:
Kontakta kanslichef Lars Svernling,
lars.svernling@svenskakyrkan.se
0523 66 84 10