Lokalförsörjningsplan för Sotenäs pastorat

Hur kan vi i Sotenäs pastorat, i en framtid med färre medlemmar, förvalta våra fastigheter på bästa sätt? Läs mer om förslaget till lokalförsörjningsplanen här!

I en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt på en rad områden. Särskilt när det gäller fastigheter är bedömningen att stora resurser kan frigöras genom att församlingarna får bättre redskap för översyn och effektiv förvaltning. Därför fattade Kyrkomötet 2016 beslut om att Svenska kyrkan ska ta ett Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.

Målsättningen är en effektiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning som bidrar till funktionella lokaler för kyrkans olika verksamheter, lägre påverkan på klimat och miljö, och som samtidigt frigör viktiga resurser. Då kan Svenska kyrkan fortsätta fira gudstjänst, berätta om kristen tro, arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla, och ta ansvar för det kyrkliga kulturarvet.

Beslutet innehåller fem delar:

  • Ett gemensamt register över Svenska kyrkans alla fastigheter.
  • Lokalförsörjningsplaner i alla pastorat och församlingar till 2022.
  • Möjlighet för församlingar att ansöka om att få överlåta kyrkor som inte används till trossamfundet och en gemensam hantering av dessa.
  • Ett nytt ekonomiskt utjämningssystem som ger bättre möjligheter för alla församlingar.
  • Det stöd inom fastighetsområdet som Svenska kyrkans nationella nivå ger stift och församlingar utökas.

 

Välkommen till informationsmöte

Alla är välkomna på dessa möten som är för allmänheten, där det finns plats för både frågor och kreativa förslag om hur pastoratets fastigheter ska förvaltas.

Den 13 oktober kl 18 i Kungshamns församlingshem

Den 14 oktober kl 18 i Bovallstrands församlingshem

 

Arbetsgruppens förslag till Sotenäs pastorats till Lokalförsörjningsplan

Läs mer!

OBS! Hemsidan uppdateras och vi kommer lägga upp material kontinuerligt och förtydliga det som ännu kanske är oklart.