Gamla kyrkogården

Den äldsta kyrkogården i Kungshamn som ligger nära Kungshamns kyrka.

Gamla kyrkogården är den äldsta kyrkogården i Kungshamn och den ligger nära Kungshamns kyrka. Här stod Kungshamns gamla träkyrka fram till 1879.

Kyrkogården är av långsmal form, omgiven av bilgator. Runt om omgärdas kyrkogården av en stenmur med ingångar i öster och väster genom urad portal med rundbågit avslutande öppningar, putsad och färgat vitt, täckta med rött tegel. Dubbelgrindarna är av ljust trå. Kyrkogården anses ha anlagts på initiativ av Margareta Hvitfeldt på 1600-talet för ilandsflutna. På kyrkogrådens västra del finns en liggande rektangulär häll med inskription från tidigt 1800-tal.

Minnesvård över hädangågna sjöfarare finns i den östra delen bestående av en granitpelare med svarta inskriptioner. 


Här finns urnplatser och askgravplatser. På askgravplatsen har stenpelare satts upp och runt omkring planterar kyrkogårdsförvaltningen sommarblommor. Askorna grävs ned i en sammetspåse  och en namnplatta i brons fästs på pelarstenen. Gravrätt i 25 år.