Dag 8

En återupprättad gemenskap

Bibeltexter


Ps 82:1-4
Ge de svaga och faderlösa deras rätt, låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa.

Luk 18:1-8
Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt?


Reflektion
Psaltaren är en samling av böner, lovsånger, klagorop och vägledning från Gud. I psalm 82 vill Gud se en rättvisa som bevarar de grundläggande mänskliga rättigheter som alla människor har rätt till: frihet, trygghet, värdighet, hälsa,
jämlikhet och kärlek. Psalmen vill också se ojämlikheter jämnas ut och ett slut på korruption och exploatering av människor. Detta är den rättvisa som vi kristna kallas att arbeta för. Vi förenar vår vilja och våra handlingar med Guds, som alltid verkar för skapelsens frälsning. Splittringen, inklusive den som finns mellan oss kristna, har alltid sin rot i synden. Försoning innebär att gemenskapen återupprättas.

Gud kallar oss att göra vår kristna tro konkret genom att agera utifrån sanningen att varje människa är värdefull, att människor är viktigare än saker och att värdet av varje institutionell struktur är beroende av huruvida den hotar eller främjar människors liv och värdighet. Varje person har rätt och skyldighet att aktivt delta i vårt samhälle, i vår strävan efter det gemensamma goda och allas välbefinnande, i synnerhet de minstas.

I ”Jesus and the Disinherited” konstaterar Howard Thurman, som var Martin Luther Kings andlige rådgivare: ”Vi måste stå upp för sanningen att allt liv är ett och att vi alla hänger samman. Därför är det vår plikt att verka för ett samhälle
där den minste kan finna såväl tak över huvudet, som något att äta och dricka. Ni måste offra era liv vid samhällsförändringens altare så att var ni än är, ligger Guds rike bara bortom hörnet.”


Kristen enhet
Jesus kom med liknelsen om änkan och den orättvise domaren för att lära folket ”att alltid be och inte ge upp” (Luk 18:1). Jesus har vunnit en avgörande seger över orättvisan, synden och uppdelningen, och som kristna är det vår uppgift att först acceptera denna seger i våra hjärtan genom bön och därefter i våra liv genom handling. Måtte vi aldrig ge upp, utan snarare fortsätta att be om Guds enhet och att vi får förverkliga den genom våra liv.


Utmaning
Hur kan våra kyrkor, som Guds folk, verka för rättvisa på ett sätt som förenar oss i handling, kärlek och tjänst för hela Guds familj?


Bön
Gud, du skapare och befriare av allting, lär oss blicka inåt för att bottna i din älskande Ande, Så att vi kan gå ut i vishet och mod att alltid välja kärlekens
och rättvisans väg.
Detta ber vi om i Jesus Kristus, din sons, och den helige Andens namn. Amen.