Församlingsinstruktionen - Var dag med Gud

Församlingsinstruktion för Sollentuna församling.

Församlingsinstruktionen för Sollentuna församling är godkänd av Sollentuna församlings kyrkofullmäktige och utförd av Domkapitlet (Stockholms stift) med stöd av 57 kap 6 § kyrkoordningen 2020-04-15.

Innehåll

Vision och mission
Omvärldsbeskrivning - vår samvärld
Omvärldsanalys
Pastoralt program
Kännetecken och kvalitetstecken
De utmaningar vi har
Slutord

Teckningarna är ritade av barn engagerade i Lillgospel 4–6 år, Minigospel 7–9 år. 

Vision och mission

Vi har en dröm för människorna i Sollentuna, en vision: Var dag med Gud.
Att människor i Sollentuna lever var-dag-med-Gud; vem du än är, hur du än levt, hur du än lever, vad du än står i…  Gud är inte långt borta från någon enda av oss, Gud vill oss väl och vill hjälpa oss var dag: Var dag med Gud.

Vi har ett uppdrag bland människorna i Sollentuna, en mission.
Svenska kyrkan är ett trossamfund som leder sin historia tillbaka till de äldsta kristna församlingarna och bekännelsen till Kristus. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål. Hos Gud finns ett outtömligt djup av vishet, nåd och kärlek.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Vårt uppdrag och mission är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Omvärldsbeskrivning - vår samvärld

I Sollentuna bor över 73 000 personer och kommunen växer för varje år. Vid utgången av 2028 pekar prognosen på att folkmängden uppgår till drygt 80 000 personer. I jämförelse med Sverige som helhet har kommunen en större andel barn och unga och en mindre andel invånare över 65 år. En stadsomvandling där de centrala kommundelarna förtätas och får ny karaktär pågår. Ett stort projekt är utbyggnaden av Väsjön. Bostadsbyggandet ger en relativt hög inflyttning och en stor andel av dessa inflyttare är i åldrarna 25 till 40 år, vilket troligen också medför att antalet barn ökar. I och runt kommunen förbättras infrastrukturen genom projekt som Förbifart Stockholm och tvärbanans förlängning till Helenelund, men även genom tillkomsten av fler cykelvägar. Men vi ser också hur förändringar i kollektivtrafiken genom ändrade busslinjer påverkar tillgängligheten till våra begravningsplatser negativt. Två områden i Sollentuna, Edsberg samt Tureberg, finns med på den lista som NOA (polisens nationella operativa avdelning), sammanställt över ”utsatta områden” i Sverige.

När man frågar barn om ”deras Sollentuna” är det tre saker som återkommer; hemmet, skolan och vännerna. Ju yngre man är desto mer fokus på hemmet. I takt med att man blir äldre kommer skolan mer i fokus. Sollentuna centrum är en fysisk plats som man refererar till. Genom ungdomarna ges en bild av ett Sollentuna som både är tryggt och otryggt och där en del uppfattar Sollentuna som en delad kommun.
”Sollentuna känns mysigt och litet. Även om det är mycket dåligt som hörs på nyheterna så känner jag mig trygg. Jag har bott här hela mitt liv och känner mig verkligen hemma.”

”Jag tycker det känns tryggt i Sollentuna. Generellt kan jag göra det jag vill utan att känna mig otrygg”.

”Man märker att det finns en rik och en fattig del i Sollentuna. I den fattiga delen är det mer kaos. I centrum händer allt möjligt, slagsmål och olika förhandlingar (kriminella, droger).”

Sollentuna församling har en historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Sollentuna kyrkas äldsta delar är från 1100-talet, byggd som dåtidens kyrkor. Ett Guds hus, ett påtagligt skydd för människor undan fiende och hot, en tillflykt och trygghet för folket. 2020 är Sollentuna kyrka stängd för renovering och öppnar åter 2021. Ursprungligen var församlingen en del av Eds pastorat med Sollentuna kyrka som huvudkyrka i pastoratet sedan 1918. 1930 tillkom S:t Eriks kyrka. 1962 blev Sollentuna församling en egen församling och flera kyrkor tillkommer, Kummelby kyrka 1957 och Edsbergskyrkan 1972. När Kummelby blev för liten revs den för att ge plats för nya Kummelby kyrka 2000. Turebergskyrkan, granne med Sollentuna centrum och pendeltågsstationen, tillkom 2010 och är den fortsatta berättelsen i historien om Sollentuna församlings kyrkorum – Guds kyrka för oss människor.

Inom församlingen finns tre begravningsplatser; Sollentuna kyrkogård, Silverdals griftegård och S:t Eriks begravningsplats med kapell; Stillhetens kapell, Garnisonkapellet samt Silverdalskapellet som även inrymmer ett krematorium.

Sollentuna församling är idag en av Svenska kyrkans större församlingar. Inom församlingen finns ett stort och levande gudstjänstliv. Vi är ”rika” på volontärer, cirka 450 personer, bidrar med tid, kunskap och engagemang i alltifrån kaffekokning och värdskap till odling av altarblommor och samtalsterapi. I Sollentuna finns sedan många år ett gott samarbete mellan de kristna församlingarna.

I församlingen finns ett stort engagemang för det internationella arbetet som visar sig bland annat i insamlade medel, till exempel samlades 788 200 kr in till Act Svenska kyrkan under 2019. Det innebär att varje Sollentunabo nästan skänkt 11 kr/person.

Precis som många andra församlingar märker vi av medlemsförändringen. Av Sollentunas drygt 73 000 invånare är cirka hälften medlemmar i Svenska kyrkan. Blickar man fram 10 år visar medlemsprognosen att 41 % av kommunens invånare kommer att vara tillhöriga. Blickar man tillbaka över en 10-årsperiod ser man att antalet deltagare vid huvudgudstjänsterna har minskat något, medan andel nattvardsgäster har legat på en stabil nivå. Andel dop av födda barn samt andelen kyrkliga vigslar och begravningar har minskat. Däremot har seden att låta konfirmera sig ökat bland kyrkotillhöriga femtonåringar.

När man frågar barn om kyrkan talar de äldre barnen om kyrkan som en trygg plats där man har sina kompisar. Ungdomarna anger att de uppskattar Ungdomshäng. ”Jag tycker kyrkan ska vara som den är nu. Här får jag verkligen vara mig själv. Det är lätt att bjuda med kompisar till Ungdomshänget”.
”Ungdomsverksamheten är väldigt bra i kyrkan”. ”
Kyrkan är en plats där du får vara dig själv.”
”Här i Sollentuna är det många som konfirmeras och många som vet vad kyrkan är. Det är kul för det blir mer gemenskap då och lättare att träffa folk. Kyrkan är som en bas”


Ungdomarna ser utmaningen med att fler ska kunna hitta till kyrkan.
”I framtiden tror jag att kyrkan blir mindre och att fördomarna ökar. Jag tror det går att ändra på men det är nog svårt. Generellt kommer det nog bli svårt att få folk att acceptera kyrkan som den är idag”.

När de yngre barnen tänker på kyrkan och vad de önskar anger de konkreta företeelser som ”längre lekstund”, ”instrument”, ”minibibliotek” samt mer allmänna företeelser som ”tuggummitårta” och ”godisland”. Men även önskningar som att ”min kyrka ska vara cool” och att ”det ska finnas en avdelning där det ska vara en människa som kan alla språk i världen så kan alla flyktingar komma till honom och då hjälper han dem.”

Omvärldsanalys

Förtroendevalda, volontärer och anställda har i olika sammanhang i församlingen samtalat om vision och mission, om kallelse, uppdrag och uppgifter. Tillsammans har vi ”drömt”, sett statistik och siffror, tagit del av framtidsrapporter och skrivningar samt lyssnat och lärt av barn och ungdomar. *

Vi ser en kommun som blir än mer attraktiv, både som bostadsort och för etablering av näringsverksamhet, vilket kommer att generera ett större flöde av människor som bor, lever och verkar inom församlingen.

Vi ser också en kommun där delar räknas som ”utsatta” och den oro för ett delat Sollentuna som finns hos unga. Vi gläds åt att nattvarden och konfirmationen håller. Vi är medvetna om orosmolnen kring dop, vigsel och kyrkliga begravning samt medlemstalen.

Men oavsett om man är en medlem eller inte är man alltid en människa och vi har ett uppdrag, en mission, bland människorna i Sollentuna. För alla dessa människor i vår kommun, vår vision: Var dag med Gud. Vi har utifrån detta formulerat pastoralt program, kännetecken, kvalitetstecken och utmaningar.

Pastoralt program

Med vår vision och utifrån vår Mission börjar de pastorala programmen: Vi ska syssla med Gudstjänst–Undervisning–Diakoni. Vår uppgift är ”G-U-D”. Arbetet sker här, lokalt i Sollentuna, med ett tydligt centrum i mötet i våra kyrkor, med en sändning och riktning ut i världen. Alla har en uppgift. Alla spelar en roll.

Gudstjänst

Hela livet är en gudstjänst. Genom dopet är vi alla i Guds tjänst och kallade till den stora uppgiften: Du ska älska. Vi delar tro och vi delar liv. Gudstjänsten är här och nu, samtidigt utan gräns i tid och rum. I vår församling finns en spännvidd, spänst och spänning i hur gudstjänstlivet formas. Människors liv, behov och önskemål är väsentliga faktorer. ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” frågade Jesus.

Gudstjänstlivets variationer berikar och tillsammans utgör församlingens gudstjänster en liturgisk helhet. Musik, tystnad, rörelse och konst är väsentliga för att gestalta vår kristna tro. Med det rika utbudet inom församlingen och närheten till övriga församlingar i Stockholms stift hittar många ”sin” gudstjänst.
Delaktigheten bevisar bibelordet: ”När ni samlas har var och en något att bidra med”  (1 Kor 14:26). Hela kroppen och alla våra sinnen bejakas i gudstjänsten, livets centrum.

Vi söker nya tider och platser. Vi tar tillvara fler möjligheter i kyrkorummet och att vara utanför kyrkorummet. Ju mer vi samarbetar mellan kyrkorna, desto rikare blir gudstjänstlivet. Kyrkoherden ansvarar för att ”hålla samman” församlingens gudstjänstliv.

De kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, är viktiga tillfällen att möta människor i olika skiften i livet. Vi värnar det enskilda och unika mötet genom bikt, förbön och själavård. Gudstjänsten har från Jesus ett ”kom”, kom till mej alla ni som arbetar, kämpar och sliter och är betungade, jag ska ge er ro. Gudstjänsten har från Jesus ett ”gå”, sändning vidare ut i vardagen och världen, som upprätade och upprättade människor. Kyrkans dag för huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag. Tillsammans firar vi gudstjänster som hjälper människor att leva var dag med Gud.

Undervisning

Vi är en lärande församling som rustas så att vi förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Vi lär av andra och varandra, i och utanför församlingen. Vi delar skickligheter, erfarenheter och yrkeskunskaper med varandra. Undervisningen ger ett utflöde i vardagstro och teologi. Den rustar oss att växa i tro, för var dag med Gud, och med hoppet om evigheten. Vi sprider kunskap om våra traditioner, Bibelns berättelser och budskap för att bli en utgångspunkt för ett kristet liv.

Viktiga mötesplatser för undervisning är barn-, ungdoms-, vuxen- och musikverksamheter där vi undervisar med olika pedagogiska metoder och verktyg utifrån målgruppen. Församlingen erbjuder undervisning kring existentiell hälsa, familjeliv mm. Konfirmandundervisningen har en särställning i församlingen.

Målet är att levandegöra innebörden av dopet, ge en fördjupad livsförståelse och en kristen identitet.

Diakoni

Var och en av oss bär barmhärtighetens tecken och gärningar. I gudstjänst och undervisning rustas vi att visa medmänniskan och skapelsen omsorg. Vår diakoni syftar till att erbjuda rum för omsorg och gemenskap, verktyg till förändring och problemlösning. Vi är en diakonal församling där vi tjänar andra och varandra. Vår diakoni kopplar samman människor som hjälper och stöder varandra. Det diakonala arbetet i församlingen:

Direkt diakoni: I akuta situationer hittar vi sätt och metoder att bistå andra i fråga om livskvalitet och utsatthet. Via Sollentuna hjälpförening kan församlingen stötta utsatta sollentunabor.

Systematisk diakoni: Med långsiktigt arbete som är inriktat på hälsa, relationer och välbefinnande möter vi allmänmänsklig, social och psykisk problematik.

Profetisk diakoni: Vi påtalar orättfärdigheter och brister i församling, kommun och samhälle, men visar också på förslag på lösningar.

Vår diakoni är lokal och global, här och nu och över gränser. De diakonala handlingarna förmeras genom volontärer vars engagemang är såväl lokalt som internationellt. Vi samverkar med andra aktörer i det diakonala arbetet. I vårt församlingsarbete har vi några speciella lokaliseringar; sjukhuskyrkan, häktet och Livcentrum – församlingens samtalsmottagning och familjerådgivning.

Församlingen har ett stort engagemang i internationellt stöd- och hjälparbete via Act Svenska kyrkan och andra aktörer. Vi avsätter medel av kyrkointäkterna för internationella hjälpinsatser. Detta är en del av vår globala diakoni utifrån församlingens Mission.

Vi arbetar med vår diakonala plattform, som hjälper oss att avgränsa och agera.

Kännetecken och kvalitetstecken

Vårt församlingsarbete kännetecknas av:
* andlighet och tro 
* värderingar (fler värden än ekonomi och siffror styr oss) 
* dialog och tillgänglighet (vårt sätt att möta, vara med och till för andra)
* yrkesskicklighet

Vår kvalitetssäkring är:
* säker och trygg miljö,
* etik och hållbart tänkande,
* barnkonsekvensanalys föregår viktiga beslut och utveckling
* framtidstro för församlingen och kyrkan

De utmaningar vi har

Vår kyrka drivs fram av förändringar. Vi rustar oss nu för framtiden med en kyrka som finner den form och gestaltning som är bäst anpassad för Sollentuna utifrån omvärld och analys. För utmaningarna ansvarar kyrkofullmäktige som har det övergripande ansvaret för de strategiska och ekonomiska frågorna. Våra utmaningar är:

”… att skapelsen återupprättas” – Vi tänker hållbart i allt
Vårt arbete präglas av att vi bidrar till att de globala målen uppnås, Agenda 2030. Vi arbetar med Svenska kyrkans miljöledningssystem med målet att diplomeras för fas tre 2022. Utmaningen är att göra avtryck på rätt sätt med målet att verksamheten ska vara klimatneutral 2030.

”… och Guds rike utbredas” – Vi tänker en kyrka i rörelse
Jesus gick från by till by, ”till detta har jag blivit utsänd”. Han mötte människor, undervisade, predikade och frågade ”Vad kan jag göra för dig?” Vårt arbete för Guds rikes utbredande är att vara en kyrka i rörelse, att vara där människor är; häktet, skolor, busshållplatsen, mobiltelefonen. Utmaningen är att svara an mot människors behov, andligt och existentiellt, och att vi gör detta såväl i fysiska möten som digitalt.

”…att leva i tro” – Vi tänker en kyrka i förändring
En kyrka som verkar i ett mångkulturellt, sekulariserat samhälle där människors vilja att ingå i kollektiva rörelser minskar, ställs inför nya villkor och utmaningar. Trots starka individualistiska och rationella strömningar, kvarstår människors behov av tro och hopp. Vårt arbete är att möta dessa utmaningar med frimodighet och forma organisationen utifrån de resurser vi har att tillgå så att så många som möjligt kan möta evangeliet och finna ett liv i tro. 

Jag vill gärna vara med och arbeta med dessa utmaningar!

Slutord

Det som hände där och då, Jesus Kristus, förändrade världshistorien på ett unikt sätt. Det förändrade och förändrar människors liv och i en mening hela Kosmos. Kyrkan finns inte utan Jesus. Vår uppgift och vår verksamhet är att berätta berättelsen vidare och i allt förkunna Kristus.

Var dag.

Bakgrund

* Samtal, möten, rapporter, skrivningar mm som ligger till grund för denna revidering av församlingsinstruktionen

Samtal/möten
Dag om församlingsinstruktion för förtroendevalda, volontärer och anställda (19 januari 2019).
Framtidsseminarium ledningsgrupp och kyrkoråd (21–22 mars 2019).
Storsamling för anställda (1 oktober 2019).
Möte i olika konstellationer, anställda och förtroendevalda (2019–2020). Intervjuer/samtal/teckningar med barn engagerade i Lillgospel 4–6 år, Minigospel 7–9 år Juniorgospel 10–12 år, Ungdomshäng, ungdomar, 14 år och uppåt (oktober 2019)

Rapporter/skrivningar

Medlemsscenario 2014-2030 Sollentuna kommun (Kyrkokansliet).
Församlingsrapport Sollentuna församling (Kyrkokansliet).
Kriminell påverkan i lokalsamhället - En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden (Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten, Polisen).
Befolkningsprogess 2019-2028 för Sollentuna kommun (Sollentuna kommun). Webbplats www.sollentuna.se (Sollentuna kommun)

 

Församlingsinstruktion

Ladda ned församlingsinstruktion som pdf

Ladda ned pdf