Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Sollentuna Besöksadress: Sköldvägen 10, 19147 SOLLENTUNA Postadress: BOX 13, 19121 SOLLENTUNA Telefon:+46(8)50551300 E-post till Svenska kyrkan Sollentuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samlad omsorg

Verksamheten vid Livscentrum är ett sätt för kyrkan att möta människor med psykisk ohälsa, men hur började det? Kyrkporten har träffat Tord Ershammar som var med vid starten för drygt 20 år. sedan.

Socialt arbete har alltid varit en viktig del av Sollentuna församlings verksamhet och har bedrivits genom diakonin i församlingens fyra distrikt.

Med etableringen av Livscentrum ville församlingen skapa ytterligare en enhet, som i samverkan med andra aktörer i kommunen, kunde agera utifrån behoven i kommunen. Ett delmål för verksamheten var att använda projektformens frihet att utveckla nya och gamla former för samtal och själavård. Ambitionen var att ligga rätt i tiden och att möta människors behov. Prästen Tord Ershammar var Livscentrums förste enhetschef.
– Trots att Sollentuna är en till synes välmående kommun finns social
problematik här, med missbruk, utanförskap, ensamhet och våld i nära relationer Svenska kyrkan i Sollentuna, var och är, en en av Sveriges största församlingar ca hälften av kommunens invånare är medlemmar vilket möjligjort att man har haft råd att ha en övergripande verksamhet med extra resurser, säger Tord Ershammar.

Tord Ershammar var Livscentrums första enhetschef.

Omfattande verksamhet
Från början var arbetet knutet till en verksamhet som hette Globalen och bedrevs i nära samarbete med kommunen. Då var inriktingen mest mot missbruksproblematik. När Globalen lades ner bildades Diakonicenter och arbetet vidgades.
– Allt fler funktioner lades till verksamheten, så att den så småningom blev ganska omfattande. Vi hade en särskild diakon anställd för samverkan med kommunens olika aktörer. Men vi ville inte kalla oss för diakonicenter, eftersom det kändes som att nedvärdera det som gjordes i distrikten. Istället valde vi Livscentrum. Namnet fick vi ta över när den tidigare verksamheten med samma namn vid Stora Sköndal (söder om Stockholm) lades ner.
– När Livscentrum var fullt utbyggt var Café Blå basen i verksamheten. Där var det låga trösklar och det kom väldigt mycket folk. Det var öppet fyra dagar i veckan med lunch, andakt, bibliotek och samtalsgrupper. Två gånger per termin hade vi endagsretreater.
– En annan tung bit i verksamheten har varit samtalsmottagningen. Dit knöts mycket kompetent personal som en psykolog, samtalsterapeuter, två diakoner och en präst. Det rörde sig om 1300– 1400 samtal per år. Människor hänvisades också hit från sjukvården, kommunen och psykiatrin. Ett sådant samarbete fungerar inte utan att man har förtroende och respekt för varandra. Det kunde ske genom regelbundna möten där man diskuterade gemensamma frågeställningar.
– Familjerådgivningen utgör också en viktig del av Livscentrum. Tillströmningen av par och enskilda som sökt sig till den har bara ökat med tiden och visar på att behovet är stort.
– Kyrkan i vården var ytterligare en funktion i Livscentrum. Förutom de vanliga andakterna på boenden och på sjukhuset erbjöd vi utbildningen ”Att mötas i vård och omsorg” för hemtjänstpersonal. Projektet leddes av representanter från, hemtjänst och primärvård, Ersta diakoni och Svenska kyrkan i Sollentuna. Utbildningen bestod av tio halvdagskurser med ämnen som: ”Etik och moral, vad gör vi med det svåra i livet?” ”Det goda och det onda” och ”Att leva i dödens gränsland”. Utbildningen var mycket uppskattad och hade under de drygt tio år den fanns cirka 1200 deltagare.

Helhetssyn
Vad har varit mest kännetecknande för Livscentrum från starten och fram till idag?
Tord Ershammar betonar värdet av samarbete med andra och vikten av god kompetens. Att verksamheten fått arbeta i projektform där man kunnat pröva nya vägar har också varit viktigt. Då är det enklare att lägga ned det som inte blev bra, men även att fortsätta och vidareutveckla de lyckade projekten. Bakom alla projekten finns också en helhetssyn som präglat arbetet.
– Det jag tycker varit mest positivt är främst två saker. Det första är att kyrkan har stått upp för en helhetssyn på människan som kropp, själ och ande, inte minst när det gäller att lyfta fram de andliga behoven som ofta är försummade. Vi har dessutom haft kompetensen att möta människors behov.
– Det andra är att vi fått samverka med så många aktörer, alltifrån landsting och kommun till andra organisationer, utifrån vårt fokus på att hjälpa människor, säger Tord Ershammar.

Text: Arne Hyckenberg

Samarbeten

Livscentrums samarbetsprojekt har skett med ett antal olika aktörer
genom åren.
 

Att mötas i vård och omsorg
Primärvårdens flyktingmottagning med stödsamtal
Vårdcentralerna, stödsamtal
Kupan/Röda korset, arbetsträning volontärer på Kupan
ASIH
Sollentuna psykiatriska öppenvård, samrådskonferenser
Kvinnojouren
POSOM, kommunens kris- och stödgrupp
Moskén på Malmvägen, besök och samtalsgrupper
Smärtläkare, seminarier och remisser
Musikterapeut med stöd för elever med smärta och stressymptom
Sjukgymnast, massör
Boxningsklubben på Malmvägen

Läs mer om Livscentrum, kontaktpersoner mm.