Nedräkning illustrerad av en filmruta med siffran 4
Foto: Pixabay

3,2,1...

Nedräkning har börjat. Vid årsskiftet ingår alla församlingar, inom Sollefteå kommuns gränser, i ett pastorat. Vi blir en enhet, och arbetsgivare, istället för som idag, fyra enheter. Processen har, så här långt, präglats av nyfikenhet, spänning och en vilja att göra det nya till något riktigt bra. Men vi sticker inte under stol med att förändring kan vara svårt såväl för organisationen som den enskilde individen.

Expeditionernas placering

En förändring som kommer bli synlig även för er boende i församlingarna är att vi geografiskt kommer att skilja på expeditionen som har hand om församlingslivet (pastorsexpeditionen) och expeditionen som ansvarar för förvaltningen av våra kyrkogårdar (kyrkogårdsexpeditionen). Den senare kommer placeras i Långsele och den förra i Sollefteå. Den service vi idag ger via våra expeditioner innebär sällan att du måste göra ett regelrätt besök till en expedition. Det mesta går att lösa via telefon, e-post eller brev. Det här betyder inte heller att all personal får sin arbetsplats vid dessa expeditioner. Det kommer fortfarande finnas personal som har sina arbetsställen på plats i församlingarna.

Församlingspräster

Sollefteå pastorat, som det nya pastoratet kommer att heta, kommer att bestå av 12 församlingar. För att bevaka varje församlings intresse, och som länk mellan ledning och lokal verksamhet, kommer varje församling att få en präst som blir ”deras”. Så arbetar vi redan nu i flera av enheterna men det kommer bli tydligare efter årsskiftet då kyrkoherden inte kan närvara vid samtliga församlingsrådssammansträden i pastoratet. 

Rekrytering

Den 13 september går ansökningstiden för hela åtta tjänster i pastoratet ut. Personalorganisationen kommer att se lite annorlunda ut i det nya pastoratet. Därför har en del chefstjänster utlysts samt ett antal vakanta tjänster inom församlingsverksamheten. Vi hoppas vara full styrka när vi går in i det nya. Läs mer om tjänsterna här.

Länge leve Månadsbladet!

För trogna församlingsbladsläsare kommer följande besked som en besvikelse. Framtida Sollefteå pastorat kommer inte att ge ut några flersidiga församlingsblad. Kyrktuppen samt Kyrkobladet som getts ut i Sollefteå-Boteå pastorat respektive Ådals-Lidens, Junsele, Resele och Eds pastorat kommer med andra ord gå i graven.  Men stängs en dörr öppnas det ett fönster. Vi kommer erbjuda möjligheten att månatligen ta emot ett nyhetsbrev, digitalt eller per vanlig post, med kalender för Svenska kyrkan i HELA Sollefteå. ”Månadsbladet” hoppas vi kunna smygstarta med redan innan årsskiftet. Vill du bli prenumerant? Kontakta Kristina Hellberg via kristina.hellberg@svenskakyrkan.se eller 0620-835 17 eller fyll i formuläret på följande sida.

VARFÖR BILDAS PASTORATET?

Samordningsvinster är målet. Negativ befolkningsutveckling och därmed färre medlemmar gör att resurserna minskar. Till detta kommer även ökade administrativa krav vilket naggar på pengarna som ska gå till församlingarnas kärnverksamhet.

I ett pastorat delar församlingarna som ingår på resurserna och hjälps åt med administration och förvaltning. På så sätt är tanken att mer pengar ska finnas kvar till att bedriva gudstjänst, barn- och ungdomsverksamhet, socialt arbete och övrig verksamhet lokalt i varje församling. Förhoppningen är också att denna organisationsförändring ska vara långsiktigt hållbar.

Följande enheter ska bilda ett gemensamt pastorat

Varför bilda större pastorat?

Minskade intäkter

Grundorsaken finns i befolkningsutvecklingen som i många år gått i negativ riktning och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll. Det kommer att betyda minskade intäkter i framtiden.
 

Högre krav

Samtidigt ställs högre krav på församlingar och pastorat: som arbetsgivare med personal- och arbetsmiljöansvar, som förvaltare av fastigheter och begravningsplatser och som ansvarig för ekonomi, administration, teknik och kommunikation. Det är personal- och kompetenskrävande uppgifter som i flera fall också styrs av lagar eller andra regelverk. Om inget görs finns risken att resurser går till förvaltning och administration på bekostnad av församlingarnas verksamhet.

 
Långsiktigt hållbar organisation

Med en gemensam organisation, som också kan bli långsiktigt hållbar, där flera församlingar solidariskt delar på resurserna och hjälps åt med administration och förvaltning vill vi säkra att gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, kyrkans sociala arbete och andra möten med församlingsbor kan bedrivas lokalt i varje församling.