Foto: IKON

Förtroendevalda

Vill du komma i kontakt med förtroendevalda i församlingarna eller i kyrkofullmäktige och kyrkorådet?

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Solberga pastorat är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Vi utser bl.a. kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekter och bevakar församlingens intressen.