Meny

Handlingar hos Svenska kyrkan

Sekretessprövning och utlämnande av handlingar hos Svenska kyrkan

Handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000. De allmänna handlingar som hanteras är av tre olika typer, nämligen handlingar som 1) inkommer till eller upprättas inom begravningsverksamheten, 2) rör den kyrkoantikvariska ersättningen, eller 3) inkom till eller upprättades hos Svenska kyrkan senast den 31 december 1999.

Allmänheten kan vända sig till oss för att begära att få ut någon av ovanstående handlingstyper. Innan en handling lämnas ut ska alltid en sekretessprövning göras för att se om hela, delar av eller ingen del av handlingen kan lämnas ut. Vid en sekretessprövning görs en bedömning av huruvida informationen i den berörda handlingen är sekretessbelagd. I och med att denna sekretessprövning görs kommer vi att behandla de personuppgifter som finns i handlingen genom att läsa, analysera och eventuellt stryka vissa eller alla personuppgifter.

Handlingar hos Svenska kyrkan sekretessprövas och lämnas ut på olika lagliga grunder beroende på vilken kategori de tillhör:

Behandling A
Prövning av utlämnande av Svenska kyrkans handlingar.

Laglig grund A
Rättslig förpliktelse; stöd i 11 § lagen om Svenska kyrkan (närmare bestämmelser finns i 53 och 54 kap. Kyrkoordningen).

Behandling B
Prövning av utlämnande av allmänna handlingar inom begravningsverksamheten, rörande den kyrkoantikvariska ersättningen eller sådana allmänna handlingar som inkom eller upprättades innan år 2000.

Laglig grund B
Myndighetsutövning; stöd i:
- lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
- 2 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
- Bilagan till offentlighets- och sekretesslagen

Personuppgifter i en handling som begärts ut kommer att behandlas för sekretessprövning och utlämnande under den tid som ärendet om utlämnande pågår och återgår därefter till att lagras som en del av vårt arkiv. Om ett nytt ärende om utlämnande inkommer påbörjas en ny behandling på samma grunder.

Du har en rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot den behandling av personuppgifter som vi utför som ett led i myndighetsutövning. Om du invänder får vi inte längre behandla personuppgifterna för det berörda ändamålet om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.