Ceremonier

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Hur anhöriga väljer att ta avsked av den avlidne är en privat angelägenhet. Anhöriga har stor frihet att göra avskedet så personligt som de själva önskar. Avsked kan göras i en kyrka, ett kapell, ett hem eller andra lämpliga platser.
Det är inte självklart att till exempel en kisttransport för begravningsceremoni i privat trädgård bekostas av begravningsavgiften. Det är därför viktigt att anhöriga kommer överens med huvudmannen om vem som ska betala eventuella kostnader för transporter av stoftet.

Eftersom begravningsceremoni är ett frivilligt arrangemang finns inget som säger att det måste göras vid kistan. Avsked kan tas före kistläggning på sjukhus eller i hemmet, eller efter kremering med urna. Avskedet kan också helt utelämnas. Stoftet förs då i kistan direkt till begravningsplatsen för gravsättning eller till krematoriet för kremering och sedan till begravningsplatsen för gravsättning av askan.

Begravningsgudstjänst för den som tillhör Svenska kyrkan
Den som tillhör Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur stor avgiften är framgår av årliga slutskattebeskedet. I den avgiften ingår begravningsgudstjänst i kyrka med präst, kyrkomusiker, bärartjänst och kyrkvaktmästare. Detta gäller även om begravningsgudstjänsten hålls i annan församling än i hemförsamlingen.
Normalt hålls begravningsgudstjänsten i en kyrka eller i ett begravningskapell.

Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för alla och besökare kan inte nekas att delta, det gäller även begravningsgudstjänst. Att annonsera efter begravningsgudstjänsten ägt rum kan vara ett alternativ om man vill begränsa antalet deltagare.

Gudstjänsten kan avslutas på två sätt:
-Avslutas gudstjänsten på begravningsplatsen görs detta i samband med att kistan sänks i graven. Då tar de sörjande avsked och prästen ber slutbönen.
-Avslutas gudstjänsten i kyrkan/kapellet tar de sörjande avsked vid kistan eller urnan. Efter avslutad ceremoni, då de anhöriga lämnat lokalen, tas stoftet/askan om hand av personal.

Begravningsgudstjänst för den som inte tillhör Svenska kyrkan
En begravningsgudstjänst får hållas för den som inte tillhörde Svenska kyrkan, om det finns särskilda skäl och är förenligt med den avlidnes önskemål. En avgift tas då ut för begravningsgudstjänsten. Det är viktigt att i god tid tala med församlingen om såväl möjligheten att ha en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning som de ekonomiska villkoren för detta.

Begravningsgudstjänst hos andra trossamfund
Det finns många olika trossamfund registrerade i Sverige förutom Svenska kyrkan. Många av dem ordnar begravningsceremoni för sina medlemmar. När den avlidne varit medlem i något trossamfund bör den som ordnar med begravningen ta kontakt med företrädare för det samfundet för att planera avskedsceremonin.

Borgerlig begravning
En begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst eller ordning enligt annat trossamfund kallas för borgerlig begravning. Alla huvudmän ska tillhandahålla en lokal utan religösa symboler för avskedsceremonier. Kostnad för lokal ingår i begravningsavgiften.

Det behövs inget särskilt förordnande eller tillstånd för att vara borgerlig begravningsförättare och det finns inget som hindrar att anhöriga och vänner själva håller i den borgerliga ceremonin. Kostnad för begravningsförättare ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet.

Begravnings- och gravsättningstiderna bokas på Kyrkans hus per telefon 0490-842 10.