Meny

Bilder och foton

Så här hanterar vi bilder och foton i Södra Tjusts pastorat.

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Södra Tjusts pastorat ger ut församlingstidning Andrum. Andrum har utgivningsbevis och ansvarig utgivare vilket gör att tidningen lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Södra Tjusts pastorat hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.