Meny

Aktuellt

Vi håller på eller kommer att metodiskt kontroller alla gravanordningar på alla kyrkogårdar i Södra Tjusts pastorat.

 Provtryckning av gravstenar 2020

Under april 2020 påbörjas provtryckning av gravstenar i Västervik på Nya kyrkogården berörs kvarteren 03, 04, 05 och 06.  På Gamla kyrkogården berörs hela kyrkogården.  Gravplatser med gravanordningar högre än 160 cm provtrycks vid ett senare tillfälle. Berörda gravrättsinnehavare kommer att få information hemskickat innan provtryckning sker.

OBS! Informationsbrevet kan även ha sänts ut till gravrättsinnehavare som har liggande gravanordning på gravplatsen, ni kan självklart bortse från brevet.

OM just er gravanordning berörs av brister så kommer ni att meddelas detta brevledes.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna är säkert monterade. 

Men det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket också betyder att gravstenen inte ska göra något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen (enligt 7 kap. 30§ begravningslagen). 

Gravstenarna provtrycks och ska klara 35 kg tryck från två håll (Centrala gravvårdskommitténs normer, CGK). De stenar som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Det är då gravrättsinnehavaren som står till svars och får betala eventuellt skadestånd. Dessutom finns risk att gravstenen går sönder om den faller.

Information om provtryckning

Frågor och svar om provtryckning

CGKs provning och montering av gravvårdar

Lokala regler gravvårdar, Södra Tjusts pasorat

Gravanordningsansökan

Villkor 1 -gravanordningsansökan

Villkor 2 -gravanordningsansökan

Villkor 3 -gravanordningsansökan

Villkor 4 -gravanordningsansökan

Digital kyrkogårdsvandring

Nu är den digitala kyrkogårdsvandringen Kyrkogården berättar på Gamla kyrkogården i Västervik i drift. Västerviks museum har på kyrkogårdsförvaltningens uppdrag tagit fram porträtt på kända och okända Västerviksbor som ligger begravda på kyrkogården. De porträttbeskrivningar som tagits fram ger en generell historia över Tjustbygden och handlar inte i första hand om att gestalta en person eller släkt utan är ett sätt att nå lokalhistorian på ett bredare perspektiv.

Kyrkogården berättar - så här fungerar det

Den digitala kyrkogårdsvandringen Kyrkogården berättar finns idag på Gamla kyrkogården i Västervik. Det finns 25 porträtt utplacerade på kyrkogården. För att kunna genomföra vandringen på plats på kyrkogården behöver du din mobiltelefon. Framför de gravar som porträtteras sitter skyltar på vilka det finns en QR-kod. Genom att scanna QR-koden kan du läsa mer om personen/personerna som ligger begravda här. Många mobiltelefoner idag har inbyggda QR-läsare men på vissa telefoner kan du behöva ladda ner en särskild app som läser QR-koder. 

Du kan också besöka www.kyrkogardenberattar.se från din dator, här finns alla porträtt att läsa.