Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval.

Nästan alla som lever i Sverige kommer då och då i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig i kyrkans arbete och genom att rösta i kyrkovalet. Eller gärna både och.

Svenska kyrkan är beroende av människor som engagerar sig. Som medlem är du delaktig i framförallt den församling du bor i men också i den världsvida kyrkan. 

Påverka din kyrka

Söndagen den 19 september är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras både nationellt, regionalt och lokalt.

Det är tre val som kommer att genomföras den 19 september.

 • Nationell nivå: Kyrkomötet
  Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Kyrkomötet beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, allt från hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågor till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.
 • Regional nivå/stiftsnivå: Skara stifts stiftsfullmäktige
  Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning, till exempel kunskap inom kyrkoantikvariska frågor. Stiftsfullmäktige består av 71 ledamöter.
 • Lokal nivå/pastorat: Kyrkofullmäktige i Södra Kållands pastorat
  Du väljer till kyrkofullmäktige i Södra Kållands pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vilken verksamhet som ska finnas för barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut. Kyrkofullmäktige i Södra Kålland består kommande mandatperiod av 15 ledamöter.

Rösträtt från 16 år i kyrkovalet

Den som uppfyller följande tre bestämmelser har rösträtt i Svenska kyrkan.
Du ska vara:

 • medlem i Svenska kyrkan
 • 16 år fyllda senast på valdagen
 • kyrkobokförd i en församling i Sverige

Alla som uppfyller dessa bestämmelser ska finnas med i den röstlängd som kyrkostyrelsen upprättar och få ett röstkort. Röstlängden fastställs utifrån uppgifter i kyrkobokföringen 13 augusti 2021.

I Sverige finns drygt fem miljoner röstberättigade, i Södra Kållands pastorat knappt fem tusen röstberättigade.

röstkort

Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon


Alla röstberättigade ska ha fått sitt röstkort i slutet av augusti. På röstkortet står det i  vilken vallokal du ska rösta, öppettider och annan information. Röstkortet bör tas med vid röstning i vallokal och ska alltid tas med vid förtidsröstning och vid brevröstning. Den som har förlorat sitt röstkort har rätt att få ett dublettröstkort. Kontakta pastorsexpeditionen i Råda församlingshem om du behöver ett sådant.

Vad röstar jag på?

De grupper som kandiderar i kyrkovalen kallas nomineringsgrupper. Vid valet som gäller kyrkofullmäktige i Södra Kållands pastorat har följande nomineringsgrupper registrerat sig och sina kandidater.

 • Kyrkan i tiden i Södra Kållands pastorat
 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Längre ner på sidan presenterar dessa nomineringsgrupper vad man vill verka och arbeta för under kommande mandatperiod och vilka som är gruppens kandidater som ledamöter i kyrkofullmäktige.

PersonröstNing

Du kan personrösta genom att kryssa upp till tre namn i den nomineringsgrupp du valt.

Valet -  förtidsröstning

Var och en som är röstberättigad kan rösta i lokaler för förtidsröstning i hela landet. Finns du på annan ort i Sverige under tiden 6-19 september kan du förtidsrösta i röstningslokal där. På samma sätt kan besökande i bygden här förtidsrösta i röstningslokalen i Råda församlingshem.

Tider för förtidsröstning i Råda församlingshem:

 • Måndag 6 september kl. 10-12
 • Tisdag 7 september kl. 10-12
 • Onsdag 8 september kl. 15-20
 • Torsdag 9 september kl. 10-12
 • Fredag 10 september kl. 10-12
 • Lördag 11 september kl. 10-12
 • Måndag 13 september kl. 10-12
 • Tisdag 14 september kl. 10-12
 • Onsdag 15 september kl. 15-20
 • Torsdag 16 september kl. 10-12
 • Fredag 17 september kl. 10-12
 • Lördag 18 september kl. 10-12
 • Söndag 19 september kl. 9-11 och 15-20

valet - brev- eller budröstning

Den som vill brevrösta eller rösta med hjälp av ett bud har möjlighet att göra det. Man får då ett särskilt ”brev/budröstningspaket” med valkuvert, omslagskuvert och informationsblad. Brev/budröstningspaket kan hämtas eller beställas från pastorsexpeditionen. Det kommer också att finnas brev/budröstningspaket på äldreboendena Björkhaga, Bräddegården och Lugnet.

Valet - valdagen

Det kommer att finnas fyra vallokaler som har öppet valdagen kl 9-11 och kl 15-20.

 • Järpås församlingshem för röstberättigade i Järpås församling
 • Råda församlingshem för röstberättigade i Kållands-Råda församling
 • Tuns församlingshem för röstberättigade i Karaby, Tun, Friel, Lavad, Tådene och Tranum
 • Örslösa kyrka för röstberättigade i Söne, Örslösa, Norra Kedum, Väla och Gillstad

På röstkortet framgår vilket valdistrikt man tillhör och i vilken vallokal man kan rösta.

Välkommen att fira gudstjänst på valdagen den 19 september!

 • Gudstjänst med alla åldrar i Råda kyrka kl. 11
 • Högmässa i Järpås kyrka kl. 11
 • Gudstjänst i Örslösa kyrka kl. 11
 • Graceandakt i Tuns kyrka kl. 17
 • Mässa i Taizéanda i Kållands-Åsaka kyrka kl. 18
 • Mässa i Norra Kedums kyrka kl. 18

kyrkovalet och coronapandemin

Givetvis ska alla som vill rösta i kyrkovalet ha möjlighet att göra det. Samtidigt får inte kyrkovalet bidra till ökad smittspridning i samhället. Ett sätt är att i ökad utsträckning använda sig av brev- och budröstning och förtidsröstning.

Vallokalerna kommer att vara möblerade annorlunda jämfört med tidigare val. Det blir ingen kaffeservering, det kommer att finnas skilda in- och utgångar, valvärdar som informerar och hjälper tillrätta, en form av ”snitslad bana” i vallokalen fram till röstmottagningsbord och sen vidare till utgång m.m. Allt för att minimera risken för smittspridning.

svenska kyrkans kyrkovalstidning

Svenska kyrkan ger, i samarbete med Verbum, ut en särskild valtidning till alla hushåll i de församlingar/pastorat som beställt denna, däribland Södra Kålland. Kyrkovalstidningen innehåller övergripande information och reportage men också några sidor om Södra Kållands pastorat. Denna tidning bör du som bor i pastoratet ha fått i din brevlåda i slutet av augusti.

Var finns mer information om kyrkovalet?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns mer information om valet. Man kan också ladda ner informationen om kyrkovalet på andra språk.

Har du frågor om det kyrkopolitiska arbetet kommande mandatperiod så kontakta de olika nomineringsgrupperna. Har du frågor om valet kan du vända dig till valnämnden eller pastorsexpeditionen här i Södra Kållands pastorat  0510-48 52 00 samt till Skara stiftskansli 0511-262 00.

Vill du komma i kontakt med nuvarande nomineringsgrupper i Södra Kållands pastorat kan du få uppgift om kontaktpersoner av pastorsexpeditionen.

Under tiden fram till valdagen kommer successivt mer information att lämnas här på hemsidan, i pastoratsbladet och på andra sätt.

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Valnämnden för Södra Kållands pastorat
Karl-Arne Hennersten