Information om grundskötsel

Varför grundskötsel? I samband med relationsändringen mellan kyrka och stat den 1 januari 2000, infördes dels en kyrkoavgift och dels en begravningsavgift, vilket medförde att begravningsverksamheten blev tvungen att ta betalt för skötsel av hela gravplatsen.

Under åren efter 2000 har Södra Jämtlands  pastorat bedömt att man haft råd att ta hand om grundskötseln via intäkter från kyrkoavgiften, eftersom den inte får bekostas av begravningsavgiften. Men med ändrade förutsättningar de kommande åren, är det inte längre möjligt.

Kyrkoavgiften  bekostar församlingsverksamheten (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) och betalas av medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften  finansierar begravningsverksamheten och betalas av samtliga skattskyldiga personer i Sverige.

 

Från och med januari 2016 inför Södra Jämtlands pastorat möjligheten att teckna avtal för grundskötsel.

Vad är grundskötsel?

I begravningslagen är det tydligt reglerat vad begravningsavgiften får användas till: bland annat tillhandahålls gravplats i 25 år, gravsättning, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av stoft, begravningslokal, kremering samt skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor. Begravningsavgiften används för att sköta de gemensamma ytorna/lokalerna. Den enskilde gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av "sin" gravplats. Kyrkogårdsförvaltningen kan utföra denna tjänst åt gravrättsinnehavaren och fakturerar då en avgift.

I grundskötseln ingår följande service:

  • Borttagning av vissna snittblommor.
  • Vår- och höststädning.
  • Kantklippning (trimning) runt gravvård och rabatt.

OBS! Skötsel av gravrabatt ingår inte i grundskötseln.

 

Årskostnad

Årskostnaden för grundskötsel är 150 kronor (2016 års taxa) för urngravplats och kistgravplats.

 

Hur tecknas ett grundskötselavtal?

Ett grundskötselavtal tecknas för tre år i taget. Avräkningsavtal tecknas via kansliet på telefon 0687-555 70.

 

Vem omfattas av grundskötselavtalet?

Gravrätterna på pastoratets alla kyrkogårdar omfattas av det nya grundskötselavtalet. Om gravrättsinnehavaren kan visa upp ett gammalt gravbrev/avtal där skötsel skall ingå för alla framtid, så krediterar kyrkogårdsförvaltningen grundskötseln för den graven.

För de gravrättsinnehavare som tecknade blomplanteringsavtal (tidigare gravskötsel) hos Södra Jämtlands pastorat ingår grundskötseln.

Har du några frågor om grundskötsel eller andra frågor kontakta Kansliet på telefon 0687-555 70.