Södra Sotenäs församling

Prata med oss

Kontakt

Södra Sotenäs församling Besöksadress: Kyrkoplan, 45631 Kungshamn Telefon: +46(523)30051 E-post till Södra Sotenäs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt

Gravplatserna upplåts med gravrätt. Gravrätten gäller för kist och urngrav samt med begränsad gravrätt för askgravplats. I minneslund och askgravlund utgår ingen gravrätt.


Enkelt förklarat innebär gravrätten att en bestämd gravplats upplåts för gravsättning av den avlidne. Man har då rätt att ha en gravsten med namn och en plantering eller gravsmyckning vid gravplatsen. När man har valt en gravplats utses bland de anhöriga en eller flera personer till gravrättsinnehavare. Detta innebär ett ansvarstagande för gravplatsen vad det gäller skötsel men också rätten att bestämma vem eller vilka som skall gravsättas i graven. Gravrätten gäller i 25 år och är kostnadsfri, när perioden löpt ut kan gravrätten förlängas. Om gravrättsinnehavaren skulle avlida kan gravrätten övergå till någon närstående eller så kan graven återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. I båda fallen ska man ta kontakt med oss.

Olika gravar

Kistgrav

I en kistgrav kan man gravsätta både en kista eller en urna. Vanligtvis gäller graven för två kistor, men vissa gravplatser kan också rymma plats för fyra kistor. En kistgrav upplåts med gravrätt i 25 år och kan förses med en sten, gravutsmyckning och plantering. För de anhöriga innebär det en specifik plats dit man kan gå och sörja, men också en plats att vårda och söka tröst. För många känns det viktigt att ha en gravsten att kunna sätta blommor och tända ljus vid.

Urngrav

 I en urngrav kan bara urnor gravsättas, viket skiljer den från en kistgrav där främst kistor men också urnor kan rymmas. Om det redan finns en befintlig familjegrav har man alltså möjlighet att gravsätta även en urna i den. i en urngrav får det plats upp till nio urnor. Vanligtvis sker urngravsättningen några veckor efter begravningsceremonin i närvaro av de anhöriga. Urngrav upplåts med gravrätt på 25 år och kan förses med en sten, gravutsmyckning och plantering. För de anhöriga innebär det en specefik plats dit man kan gå och sörja men också en plats att vårda och söka tröst. För många känns det viktigt att ha en gravsten att kunna sätta blommor och tända ljus vid.

Askgravplats

I en askgrav gravsätter vi enbart askpåsar. Det får plats två askor i en grav. Namnbrickan sätts fast på graven. De anhöriga får närvara vid gravsättningen av askpåsen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av askgravplatsen. Individuell plantering/smyckning får ej ske på gravplatsen. Gravljus och snittblommor får sättas på anvisad plats. En begränsad gravrätt utgår på 25 år. Gravrätten är kopplad till ett obligatoriskt skötselavtal som skall täcka kostnaden för namnbricka, askpåse och del i skötsel av platsen. Detta gäller för varje enskild nedgrävd aska. För de anhöriga innebär det en specifik plats dit man kan gå och sörja och söka tröst. 

 Askgravlund

I askgravlunden gravsätter vi askpåsar, men märker inte ut platsen. Askan gravsätts i askgravlunden utan närvaro av de anhöriga. En namnbricka sätts upp på en kollektiv plats. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av askgravlunden. Individuell plantering/smyckning får ej ske i askgravlunden. Gravljus och snittblommor får sättas på anvisad plats. Här utgår ingen gravrätt och ingen kostnad för skötsel, men man betalar för namnbricka och askpåse. För de anhöriga innebär det en specifik plats dit man kan gå och sörja och söka tröst.

Minneslund

I minneslunden är gravsättningen helt anonym. Där finns inga gravstenar eller andra personliga markörer. Askan gravsätts i minneslunden utan närvaro av de anhöriga. Istället för individuella gravsmyckningar finns det en gemensam plats där blommor och ljus kan sättas.

Spridning

En mindre traditionell gravsättning är spridning av aska i naturen. Den avlidne kanske vill få sin aska spridd över vattnet, i skogen eller på någon annan plats av personligt värde. Det finns dock regler för var man får sprida aska och det är Länsstyrelsen i det län där spridningen ska ske som ger tillstånd. Man kan inte ansöka om förhandstillstånd, utan prövning kan först ske när en spridning är aktuell. Det går dock att i förväg ta reda på hur Länsstyrelsen skulle ställa sig till spridning på en viss plats. När man fått tillstånd är det de anhöriga som ansvarar för att askan sprids.