Coronaviruset och pastoratets verksamheter

Nyhet Publicerad Ändrad

Så långt det är möjligt fortsätter Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet.

Med anledning av Corona / Covid -19

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris.

Församlingens Riktlinjer med anledning av Corona - covid-19

I Södertälje pastorat vill vi ta hänsyn till varandra och undvika smittspridning. Just nu är vi extra försiktiga med anledning av Corona – covid-19 och kommer att följa myndigheternas direktiv och riktlinjer. Församlingens verksamheter och konserter kan komma att ställas in och vi uppmanar därför alla att följa den information som går ut från pastoratet. Nedan hittar du mer information om respektive del av vår verksamhet.

Gudstjänst och mässa

Gudstjänster firas som planerat och det finns personal för samtal och bön om så önskas.

Nattvardsfirandet sker genom intinktion (brödet doppas i kalken) eller, något som nu blir allt vanligare, att endast brödet delas ut. Personer i riskgrupper bör iaktta försiktighet och kan prata med prästen före mässfirandet så att de tillsammans kan eliminera risken för smittspridning.

Vi väljer även att undvika handslag i samband med fridshälsningen. Istället kan man hälsa genom att t ex lägga handen på hjärtat och buga lätt.

Med inrådan från myndigheter och med riktlinjer från Södertälje kommun har även andakter på äldreboenden ställts in tillsvidare. Pastoratets anställda är medvetna om faran med smittspridning och har kontakt med ansvariga på äldreboende för att försäkra sig om när besök är lämpligt.

Öppet i våra kyrkor

Vi försöker att utöka öppettider och närvaro av präst, diakon eller annan anställd i våra kyrkor. Vi vill finnas tillgängliga för samtal, möta oro och minska isolering. Undantaget är Överenhörna kyrka som är stängd under denna period.

Församlings- och kyrkogårdsexpeditionen

Båda expeditionerna har öppet enligt ordinarie tider. Kyrkogårdsexpeditionen är stängd för besök medan församlingsexpeditionen på Mälaregatan 6 är öppen för nödvändiga besök. Vi vill dock i första hand hänvisa till kontakt via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finner man längst ned i detta dokument.

Diakoni

Diakonimottagningen i Gåvorna
Diakonimottagningen har ordinarie öppettider, men vi uppmanar främst till att man kontaktar diakon via telefon och e-post.

Gåvorna

Gåvorna kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt. Anställda och volontärer vidtar åtgärder för att minska risk för smittspridning.   

Verksamheter

Inställda verksamheter
Baserad på den information och kunskap om Coronaviruset som har presenterats av Folkhälsomyndigheten kommer de flesta verksamheter som riktar sig till riskgrupper att ställas in till vidare. Se Inställda verksamheter >>>

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter bör vara öppna som vanligt. Det kan dock vara klokt att kontakta ansvarig anställd eller expeditionen för att försäkra sig om att verksamheten inte är inställd. Vissa verksamheter kommer eventuellt att ändra form genom att exempelvis spendera mer tid utomhus där risken för smitta är mindre. Exempel på detta är barnvagnspromenader, musik utanför äldreboenden etc.

Vad gäller körer hänvisas man till information från sin körledare. De flesta körer bör kunna fortgå enligt plan. Riskgruppspersoner bland körsångarna kan lämpligen avstå från att delta den närmsta tiden. Körmedlemmar med förkylningssymptom stannar hemma. 

Earth week äger rum enligt plan. Små justeringar, som att ställa upp en dörr så att inte alla behöver ta i handtaget, behövs ibland för att undvika smittspridning.

Dop, konfirmation, vigslar och begravningar

Dop och vigslar går att boka om via vår expedition.
Information om konfirmation, och då speciellt konfirmandresor och läger, kommer att ske löpande mellan berörda ledare och grupper. Ordinarie konfirmandverksamheten bör i stort kunna fortgå med justering enligt smittskyddsdirektiv. Verksamhet kan behöva flytta till större lokaler och viss undervisning kan vara digital.

Angående ombokning av begravning finns det särskilda regler som måste följas. Har du frågor angående detta är det bra om du kontaktar kyrkogårdsexpeditionen.

Förtroendevalda

Ordförande i varje råd, delegation och utskott avgör om planerat möte ska hållas. Ordförande bevakar också att beslutsärenden behandlas så att verksamheter inte lider men på grund av frånvaro av beslut. Vid inställt möte kan det handla om att ta ordförandebeslut, eller att samla in rådets, utskottets eller delegationens mening i ett ärende via epost. Om möte ställs in bör detta meddelas expeditionen.

Samtal med präst

Samtal inför förrättning kan ske via telefon om så önskas.

Städrutiner i våra lokaler

Utökade städrutiner kommer att finnas för samtliga offentliga lokaler.

Känner du oro?

Många ­frågor eller oro kan uppstå pga Corona-viruset. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen att vända dig till oss för att prata. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.

Vi kan hjälpas åt

Tillsammans kan vi göra det bästa av situationen. Vi vill inte att människor ska känna sig ensamma och isolerade. Där vi kan ändra form på verksamheten för att det ska fungera gör vi det. Det kan t ex handla om att förlägga verksamheten utomhus där risken för smitta är mindre, eller att anordna barnvagnspromenader, pilgrimsvandring, musikevenemang utanför boenden för äldre etc. Med kreativitet och förstånd kan vi minska smittspridningen samtidigt som vi erbjuder bra verksamhet.

Vi vill också uppmuntra till kontakt med riskgruppspersoner via telefon. Kanske kan man även erbjuda hjälp att handla och uträtta ärenden.  Ett enkelt telefonsamtal kan vara dagens glädjeämne för den som sitter ensam i sin bostad hela dagen.

Kontaktuppgifter

Södertälje pastorat
Besöksadress: Mälaregatan 6
sodertalje.pastorat@svenskakyrkan.se
Växel: 08-550 913 50

Kyrkogårdsförvaltningen
sodertalje.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
Växel: 08- 550 913 30

Jourhavande präst
Öppet 21-06 alla dagar.
Ring 112 och be att få bli kopplad till jourhavande präst.

Vårdguiden 1177
Är du orolig för om du är smittad?
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.