Foto: Pixabay

Migration Integration Gemenskap

Södertälje församling är tillsammans med ett flertal föreningar, samfund och studieförbund engagerade i ett nätverk för idéburna organisationer som möter migranter och flyktingar i Södertälje.

Ingen enskild aktör kan och ska föra detta arbete ensamt utan behöver tillsammans arbeta för det bästa mottagandet och bemötandet av migranter och flyktingar i Södertälje vilket är fokus i detta nätverk.

Vilka är vi?

Vi är föreningar, församlingar/samfund och studieförbund som möter nya och gamla Södertäljebor. Ibland från deras första dag i Sverige och ibland efter att etableringen påbörjats. Vi möter människor som är asylsökande och människor med ett uppehållstillstånd men även människor utan uppehållstillstånd.

Vad är vår vision?

Nätverkets vision är att tillsammans arbeta för det bästa mottagandet och bemötandet av migranter och flyktingar i Södertälje.

Vad är vårt mål?

Nätverkets mål är att samla idéburna aktörers kompetens för att utveckla och medverka i integrationsarbetet i Södertälje.

Hur möts, arbetar och samverkar vi?

Nätverket möts fyra gånger per år för att diskutera gemensamma frågor. Nätverket är uppdelat i arbetsgrupper som arbetar med delmål till nätverkets gemensamma mål och vision.

Arbetsgrupperna träffas även utanför den gemensamma nätverksträffen utifrån sin inriktade fråga.

De grupper som står i fet stil sker i samverkan mellan nätverket och Södertälje kommun.

Arbetsgrupper:

  • Språkmobilisering i samverkan
  • Samverkan kring Överenskommelsen
  • Samverkan kring Hovsjö centrum
  • Boendefrågor
  • Asylgruppen