Meny

Vid sexuella övergrepp

Uttalande om sexuellt övergrepp på konfirmandläger i Söderköping och S:t Anna församling

En ung konfirmandledare i vår församling utsatte en konfirmand för ett sexuellt övergrepp på ett läger hösten 2016. Ledaren är nu dömd och kommer inte att få fortsätta sitt arbete hos oss.

Att detta inträffar på ett av våra läger är en tragedi och ett misslyckande. Kyrkan måste alltid ta dessa händelser på största allvar, och vara de svagas försvarare.

Konfirmanden har erbjudits samtalstöd i enlighet med våra rutiner. Vi vill ta tillfället i akt att påminna om att offer för sexuella övergrepp ofta drabbas dubbelt – dels av själva övergreppet, dels av skambeläggande och ifrågasättande sedan det uppdagas. Därför har den som råkat ut för ett sådant övergrepp rätt att förvänta sig all stöd och uppbackning, samtidigt som den juridiska processen har sin gång.

Sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn. När övergrepp begås av kyrkliga medarbetare strider det dessutom mot kyrkans uppdrag. Kyrkan har därför en skyldighet att ta problemet på allvar, lyssna på de utsatta och ta deras sida, och göra vad som behövs för att vara en trygg plats.

Läs uttalande av biskop Martin Modéus

Till följd av det inträffade kommer församlingen att se över sina rutiner för konfirmandläger. I detta specifika fall bodde den manlige ledaren i samma rum som kvinnliga konfirmander – detta var olämpligt och kommer inte att ske vid våra framtida läger. Vi kommer att särskilt studera och tillämpa Svenska kyrkans riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp i konfirmandgruppen och i hela församlingens arbete. Information om de riktlinjerna finns här: https://www.svenskakyrkan.se/motsexuellaovergrepp

Alla ledare kommer att särskilt utbildas i frågor om sexuella övergrepp.

Det som skett kan inte göras ogjort, men med rätt åtgärder kan vi vara maximalt väl rustade för att se till att det inte händer igen.

Följande rutiner tillämpas i vår församling vid misstanke om sexuella övergrepp:
1. Vi polisanmäler händelsen vid misstanke om brott.
2. Vi ser till att förövaren fråntas sina arbetsuppgifter.
3. Vi uppmuntrar den utsatta/e att ta kontakt med en av stiftets kontaktpersoner.
4. Vi erbjuder den utsatta/e samtalsstöd.
5. Vi informerar och stödjer de berörda i sammanhanget med samtal och handledning.
6. Vid fällande dom eller om omständigheterna kräver så löser vi en eventuell arbetstagare från anställningen.

/Ola Linderoth/
Kyrkoherde