Foto: True North

Vår tids största humanitära kris – dags att tänka om

Nyhet Publicerad Ändrad

Just nu befinner sig världen i en unik och skrämmande situation. Den kräver globala lösningar, men den kräver också att vi hjälper varandra. Under de månader som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

ALDRIG HAR SÅ MÅNGA människor i världen varit beroende av humanitär nödhjälp. Aldrig har siffrorna ökat så dramatiskt under bara ett år som under 2020. Vissa siffror får en att stanna upp och vackla till. Som att var tionde minut dör ett barn under fem år i Jemen av orsaker som är helt och hållet möjliga att förhindra. Det betyder ett barn precis när du började läsa den här texten, och ett barn till precis när du slutat.

FÖRRA ÅRET ÖKADE extrem fattigdom som en konsekvens av pandemin, efter att ha minskat stadigt i 22 år i rad. 270 miljoner människor kan komma att hamna i akut hungersnöd under 2021. En halv miljard heltidsjobb förlorades och 91 procent av världens elever drabbades av skolstäng- ningar. Antalet som drabbades av naturkatastrofer fortsatte öka efter det varmaste decenniet någonsin uppmätt. Samtidigt fortsatte världens väpnade konflikter. Det högsta priset för händelserna un- der det senaste året bärs av barnen.

2020 HAR VISAT dels hur olika globala utmaning- ar samverkar och förstärker varandra under en global krissituation, dels hur svaret på utmaningarna måste hittas i lokalt arbete uppbackat av global solidaritet. För att nå dit måste både makt och resurser flyttas till de människor som lever i de mest utsatta miljöerna. Det förebyggande arbetet måste stärkas, individer och samhällen rustad för att kunna stå mot katastrofer bättre och samordna långsiktiga, fredsbyggande och humanitära insatser. Hopp finns, inte minst i hur unga människor världen över trots skolstängningar, ökad arbetslös- het och ökad utsatthet för våld gått samman och lett både sociala och humanitära insatser under pandemin. De unga har varit volontärer på hälso- kliniker och soppkök, de har startat digitala kam- panjer och samarbeten och de har höjt sina röster för rättvis maktfördelning, demokrati och arbete för klimatet.

MED STOR UPPFINNINGSRIKEDOM har många av Act Svenska kyrkans partner hittat nya vägar att hjälpa. I Sydafrika, där antalet dödade kvinnor per år är bland de högsta i världen, har både hunger och våld i hemmet ökat under pandemin. När Act Svenska kyrkans partner från ACT-alliansen delar ut matpaket läggs i paketen även information om var våldsutsatta kan vända sig för att få hjälp. Ge- nom att hembesök för att lämna matpaket görs, får man även en inblick i hur situation i hemmet ser ut, utan att peka ut någon som utsatt för våld.

ångsiktiga, fredsbyggande och humanitära insat- ser. Hopp finns, inte minst i hur unga människor världen över trots skolstängningar, ökad arbetslös- het och ökad utsatthet för våld gått samman och lett både sociala och humanitära insatser under pandemin. De unga har varit volontärer på hälso- kliniker och soppkök, de har startat digitala kam- panjer och samarbeten och de har höjt sina röster för rättvis maktfördelning, demokrati och arbete för klimatet.

MED STOR UPPFINNINGSRIKEDOM har många av Act Svenska kyrkans partner hittat nya vägar att hjälpa. I Sydafrika, där antalet dödade kvinnor per år är bland de högsta i världen, har både hunger och våld i hemmet ökat under pandemin. När Act Svenska kyrkans partner från ACT-alliansen delar ut matpaket läggs i paketen även information om var våldsutsatta kan vända sig för att få hjälp. Ge- nom att hembesök för att lämna matpaket görs, får man även en inblick i hur situation i hemmet ser ut, utan att peka ut någon som utsatt för våld.

TA INTE FÖR GIVET att utvecklingen går åt rätt håll. Men kom ihåg att utvecklingen alltid kan vändas rätt. Det ger hopp. Det som krävs är gemensamma insatser, medvetna och tuffa beslut och att vi uppfyller löftena om mer resurser i händerna på de människor som drabbas av katastrofer. Genom din gåva kan Act Svenska kyrkan komma längre.