Foto: Magnus Aronson/IKON

Passionsandakt hemma

Publicerad Ändrad

Det är måndag i stilla veckan, passionstid. Här en ordning för enskild andakt eller tillsammans med dina närmaste eller en vän.

Först en grundordning som följer med hela veckan. Sen böner, bibeltexter och psalmer från psalmboken – för varje dag. 

Om du saknar en psalmbok så lånar församlingen ut. Kom till Mariagården eller kontakta församlingsexpeditionen 0270–426 500 må-to 10-12.

Inledning

Tänd ett ljus

Bön

Jesus Kristus som gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.

Dagens text

Dagens bön

Välsignelsen

Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Här följer psalmer, texter och böner för alla dagar i stilla veckan.

Måndag

Psalm 135:1

Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda hur Jesus Krist, Guds son, i syndares ställe lider.

Text Matteusevangeliet 26:1-13

När Jesus hade avslutat hela detta tal sade han till sina lärjungar: ”Ni vet att det är påsk om två dagar. Då skall Människosonen utlämnas för att bli korsfäst.” Under tiden samlades översteprästerna och folkets äldste i översteprästen Kajafas palats och kom överens om att gripa Jesus med list och döda honom. ”Men inte under själva helgen”, sade de, ”så att det uppstår oro bland folket.”

Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske kom en kvinna fram till honom med en flaska dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. Då blev lärjungarna förargade och sade: ”Vilket slöseri! För det där hade man ju kunnat få mycket pengar att ge åt de fattiga.”

Jesus märkte det och sade till dem: ”Varför gör ni kvinnan ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

Eftertanke Bön

Vi är svaga – vänd vår svaghet i styrka. Vi är livrädda – hela oss med din närhet. Vi tror – hjälp oss förtrösta än mer. Vi älskar – hjälp oss att älska mer, mer, ja än mer, hjälp oss framför allt att älska dig. Amen.

Tisdag

Psalm 45:1

Jesus för världen givit sitt liv: öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör ock för mig.

Text Matteusevangeliet 26:14-19

Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna och sade: ”Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” De räknade upp trettio silvermynt åt honom. Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom.

Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.

Eftertanke Bön

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Amen.

Onsdag

Psalm 442:1

Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem. Han gick med sina vänner som skulle svika honom snart. Han gjorde det för dem. Han gjorde det för dem.

Text Matteusevangeliet 26:20-25

På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han: ”Sannerligen, en av er skall förråda mig.” De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en efter en: ”Det är väl inte jag, herre?” Han svarade: ”Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” Judas, som skulle förråda honom, sade: ”Det är väl inte jag, rabbi?” Jesus svarade: ”Du har själv sagt det.”

Eftertanke Bön

Jesus Kristus, du som har lidit för vår skull och gett oss ett exempel, lär oss följa i dina fotspår. Du som inte svarade med hotelser när du fick lida, lär oss härda ut oförtjänta lidanden. Du som överlät din sak åt honom som dömer rättvist, lär oss att ha dig för ögonen när vi behandlas orättvist. Du som bar våra synder i din egen kropp upp på korset, hela oss genom dina sår och var vår herde. Amen.

Skärtorsdag

Psalm 137:1

Den kärlek du till världen bar ett evigt kors dig gav. Din kärleks smärta bar du än ut ur din öppna grav.

Text Matteusevangeliet 26: 26-46

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.”

När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sade Jesus till dem: ”I natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras. Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen.” Petrus svarade honom: ”Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall.” Men Jesus sade: ”Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger.” Petrus sade: ”Om jag så måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig.” Och detsamma sade alla lärjungarna.

Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: ”Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.”

Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.” Sedan gick han bort och bad för andra gången: ”Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske.” När han kom tillbaka fann han återigen att de sov; de orkade inte hålla ögonen öppna.

Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: ”Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som skall förråda mig.”

Eftertanke Bön

O, innerlighetens mysterium! När himmel och jord möts, när vi i det brutna brödet smakar helhet, när vi i det röda vinet dricker kärlek förstår vi inte allt, men inget kan längre skilja oss från dig. Gud vi tackar dig. Amen.

Långfredag

Psalm 452:2

Jag ser dig fängslad, törnekrönt och smädad, med gissel slagen och hopen hädad. Till korset du måste döden lida vid rövarns sida.

Text Matteusevangeliet 27:38-56

Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.”

Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.” På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sade de andra: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.” Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.

Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Sebedaios söner.

Eftertanke Bön

Jesus, vad har du inte lidit, vad har du inte offrat för min skull? Jag förmår aldrig rätt förstå dig och förundras över det djup av mörker om du nedsteg i på korset och över vidden av den kärlek som fick dig stanna där för min skull. Amen.

Passionsandaterna för 2020 är sammanställda av Christina Hedin. 

Delta i gudstjänster och andakter hemifrån

Söderhamn-Sandarne församling fortsätter att fira gudstjänst, men inte med fler än 50 deltagare. För en del sätter sjukdom, sjukdomssymptom och rekommenderad karantän hinder i vägen för det vanliga gudstjänstfirandet. Kanske kan gudstjänst i radio, tv eller via nätet vara ett alternativ.

Påskens löfte: ”Allt som tynger oss ska så småningom lyftas av oss”

Påsken närmar sig och är en av de allra viktigaste helgerna i kyrkoåret. – Påskdagen är en dag som handlar om tro, hopp och kärlek och som påminner oss om ljuset i tillvaron också i coronatider. I kyrkan firas att Jesus befrias från döden och återuppstår med Guds löfte: Allt det som tynger människor ska lyftas av dem och det som stänger det verkliga livet ute ska försvinna.