En ordförandeklubba ligger på en blå duk i universitetsaulan i Uppsala.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Extrainsatt kyrkofullmäktige

Nyhet Publicerad

Öppet för alla! Välkommen till Stora salen på Mariagården i Söderhamn torsdag 12 oktober 18.30.

Ärenden

 1. Sammanträdets öppnande, upprop
 2. Val av protokollsjusterare, tidpunkt för justering
 3. Sammanträdets kungörelse
 4. Godkännande av ärendelista
 5. Föregående protokoll, 2023‐06‐19
 6. Församlingsinstruktion, Bilaga
 7. Begravningsinstruktion, Bilaga
 8. Kyrkofullmäktiges förslag till mål för lokalförsörjningen, Bilaga
 9. Lokalförsörjningsplan, Bilaga
 10. Övriga frågor
 11. Sammanträdets avslutande

Enkel förtäring efter sammanträdet. Eventuella födoämnesallergier meddelas i god tid till jonathan.eismar@svenskakyrkan.se.

OBS! Ärende nummer 6: ”Församlingsinstruktion” är preliminär tills Domkapitlets slutliga uttalande.

Jan‐Evert Hagström

Ordförande

Partigrupperna sammanträder 18.00

 • POSK‐gruppen hos Diakonin, Mariagården plan 2
 • Soc.dem.-gruppen i fikarummet, Mariagården plan 1
 • Frimodig kyrka‐gruppen (kontakta Marcus)