Församlingsinstruktion

Söderhamn-Sandarne församling 2020

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

1.     FÖRSAMLINGENS VISION

Församling skall få vara en mötesplats där man kan finna meningsfull gemenskap och samvaro, med den uppståndne Jesus Kristus i centrum. 

2.     SAMTIDSANALYS

Söderhamn och Sandarne har såsom samhällen genomgått en genomgripande förändring under lång tid. En omställning har skett och sker fortfarande. Från att i huvudsak ha haft dominerande större arbetsplatser som lagts ner växer nu så sakteliga mindre enheter fram. Detta tar tid. Samhällsbilden har förändrats genom den invandring som skett.

De yngre flyttar i ökat antal härifrån även om det också finns en återflyttning. Den kommunala ekonomin blir stramare vilket får konsekvenser för både vård, skola och omsorg.

Missbruksproblem finns naturligtvis även om de inte bedöms vara svårare än på andra ställen. Detta är dock tillräckligt illa. Trasigheten bland unga människor är stor.

Ekonomiska svårigheter är ett påtagligt problem för förhållandevis många människor.

Efter många år av mottagning av asylsökande förskjuts nu tyngdpunkten i hög grad mot ett integrationsarbete. Ett nytt sätt att tänka och agera. I detta arbete har Svenska kyrkan en viktig plats.

Gudstjänstliv och vardagsarbete i församlingen påverkas i hög grad på så vis att antalet nya människor är avsevärt färre än de senaste tio åren. Nu behöver energi och kraft läggas i ett målmedvetet integrationsarbete som kräver uthållighet.

Miljöarbetet har under lång tid varit viktigt för församlingen. Vi är diplomerade på nivå 2. Detta behöver hållas vid liv och utvecklas.

Informations- och kommunikationsarbetet är satt under lupp och behöver förändras i hög grad. Detta arbete är redan påbörjat men långtifrån i hamn. Våra sätt att kommunicera och ta in information förändras snabbt. De närmaste åren behöver vi hitta nya former. Av både ekonomiska och effektmässiga skäl.

Efter att barnafödandet under 1990-talet gått stadigt nedåt märks nu en viss återhämtning.

Dopseden har försvagats på så sätt att under 2018 döptes 30% av alla under året födda, och 50% av barnen med minst en förälder som är kyrkotillhörig. Fler och fler av de ej döpta möter vid konfirmandundervisningen där det varje år är ett flertal som döps. Fr o m 2020 kommer dopinbjudan att ske enligt Streamstones modell. Vi räknar med att en del av dem, för vilka det helt enkelt inte blir av att döpa sina barn i dagsläget, skall ta möjligheten då.

Andelen konfirmerade ungdomar var 2018 31,8% av kyrkotillhöriga 15-åringar.

De senaste åren har konfirmationsfrekvensen rört sig en del upp och ner. Orsaken kan vara svår att spåra. Det vi däremot sett är att en mycket stor del av de nykonfirmerade blir kvar i gruppen unga ledare. Vi lägger ner stora resurser på dessa och tror att det skall bära frukt.

Kunskapen vad gäller kristen tro blir mindre och mindre hos flertalet människor. Som en följd av detta blir fler människor utan referensramar när det handlar om kristen tro. Ett arbete pågår med att hitta olika former för kunskapsförmedling i den kristna tron. 

I Söderhamn finns ändå ett stort framtidshopp. Här sker i skolan ett målmedvetet arbete för att alla elever skall lyckas och lämna grundskolan med godkända betyg.

Bland företagare finns ett livskraftigt nätverk vars syfte är just att stärka företagandet, samarbete mellan företagare och därigenom skapa ett ännu mer gynnsamt klimat för företagande.

Söderhamns geografiska läge borde vara gynnsamt och hoppingivande för framtiden. Järnvägsförbindelsen mot storstadsregionen är mycket god, likaså vägförbindelsen.

Utmaningarna för Svenska kyrkan är självklart många, men den diakonala utmaningen samt den tydligt sjunkande kunskapsnivån gällande kristen tro framträder särskilt tydligt. Dessa områden behöver vara högprioriterade. 

Läget i slutet av 2018 – Antalet  kyrkotillhöriga i Söderhamn-Sandarne:  7873 Dessa utgör ca 61,2% av invånarantalet

Skolor och utbildning

Inom församlingarna finns skolor från förskola till gymnasium. Gymnasiet är beläget i Söderhamn.

Den kommunala satsningen CFL – centrum för flexibelt lärande – innesluter i sig all kommunal vuxenutbildning. Allt ifrån grundläggande gymnasial utbildning till högskoleutbildning.

Kontakter in i skolvärlden finns genom lektionsmedverkan på gymnasienivå, killgrupper på högstadiet, arbete med bibliska draman i möte med förskola och lågstadium, samt Bibeläventyret på mellanstadiet.

Utbildningsnivån i Gävleborgs län hör till landets lägre. Söderhamn ligger lågt i länet.

 

3.     FÖRSAMLINGENS PASTORALA PROGRAM

I Söderhamn-Sandarne församling firas gudstjänst regelbundet. Människor samlas till tillbedjan och lovsång, för att lyssna till Ordet. Tillfälle till förbön och mässa ges ofta och regelbundet.

Undervisning är naturligtvis något som ges i de olika gudstjänsterna. Därutöver i konfirmandarbetet, arbetskretsar, sykretsar samt i olika särskilda studiegrupper, ofta med inriktning på sökande vuxna. Även inom barnverksamheten finns undervisande inslag.

Mission är något som genomsyrar allt arbete, eftersom inget görs utan att ha för ögonen det uppdrag Jesus gav sitt folk i missionsbefallningen. Förutom det direkta arbetet med insamling av medel till kyrkans internationella arbete, handlar det mer om en grundhållning på hemmaplan. Allt vi gör skall kunna inrymmas i missionsuppdraget. I alla möten med människor är missionen något som skall driva och dra oss. I församlingen skall finnas en Internationell grupp med en anställd knuten till sig som samordnare.

Diakonin är självklart nära förknippad med missionen och på så sätt något som inte är en särskild sektor utan även det en grundhållning som genomsyrar arbetet. Centrum är hela tiden Kristus och riktningen utåt.

I församlingen finns efter en lång tid av invandring flera andra språk. Dessa är i huvudsak tigrinja, persiska, dari och arabiska. Församlingen har egen kompetens för att kunna bedriva verksamhet för dessa språkgrupper. 

Gudstjänster
I Ulrika Eleonora kyrka, som kan betraktas som församlingens huvudkyrka, firas högmässa varje sön- och helgdag. I Sandarne kyrka firas mässa i någon form. Båda kyrkorna används till gudstjänster, kyrkliga handlingar och i viss utsträckning till konsertverksamhet.

Vid ledigheter eller vakanser på prästtjänster anpassas gudstjänsttider, så att en präst kan tjänstgöra i mer än en gudstjänst eller på mer än ett gudstjänstställe, exempelvis i både Söderhamn och Sandarne. Lekmannaledda gudstjänster kan förekomma. 

Vi vill planera och fira gudstjänst utifrån följande tankar:

Var dag med varandra och Herren i församlingen

Vad är det?
Gudstjänstfirandet har genom hela Gudsfolkets historia varit ett sätt att komma nära Gud i gemenskap med varandra. Gudstjänstfirandet bär med sig både heligheten och leken, att få vara inför den helige och ogripbare Herren på ett sätt som är naturligt och mänskligt. Där ryms både lovsången och ångesten.

Att fira gudstjänst är att både lyssna in Guds röst och att ge uttryck för sin egen livssituation inför hans ansikte

Vad vill vi och hur gör vi?
Vi längtar efter att i gudstjänsten i hög grad få uppleva både Guds närhet och helighet och gemenskapen med varandra, med full respekt för att behoven av stillhet, gemenskap eller enskildhet är olika i hög grad.

Att de gudstjänster som firas i vår församling skulle beröra människor så att det hos fler och fler föds en längtan efter att vara med.

Vi vill att våra gudstjänster skall få ha den karaktären att den som kommer blir sedd, men också får möjlighet att se. Här skall finnas en höggradig delaktighet, mycket glädje, stor gemenskap, god ordning i kombination med stor frihet.

Evangeliet skall vara tydligt i både förkunnelse och gestaltning av gudstjänsten.

Förkunnelsen kan ofta bli envägskommunikation. Ett medvetet utrymme för att efter gudstjänsten fortsätta ett samtal om innehållet i predikan kan behöva ges. 

Barnens plats behöver hela tiden finnas i fokus. Ett medvetet arbete för att öka deras synlighet och delaktighet måste alltid ske.

En förutsättning för detta är, att leva med frågan hur vi tillsammans möjliggör för barnfamiljer att fira gudstjänst.

Hit hör ett pågående samtal om alltifrån gudstjänsttider till formen för ”kyrkkaffe”.

Vi vill, ledda av Guds Ande, leva med frågan om våra gudstjänsters form och innehåll, hur vi på ett klokt sätt förvaltar det traditionen givit, samtidigt som vi är lyhörda för vad som sker i nutid.

Kan vi hitta ytterligare sätt att uttrycka tron än de vi har idag?

Gudstjänstens språk, både det talade samt det musikaliska behöver genomlysas utifrån den tid som är och vilka människor som faktiskt finns med i vårt gudstjänstfirande men också vilka som inte alls finns där. 

Eftersom god musik är ett djupt allmänmänskligt behov vill vi i hög grad ge utrymme och aktivt verka för att nya musikaliska uttryck ges plats.

 

Kyrkliga handlingar
Kyrkoherden ansvarar för att pastoralerna gällande de kyrkliga handlingarna i församlingen kontinuerligt blir föremål för utvärdering. 

 

Undervisning

Vad är det?
Trons liv kan aldrig levas utan kunskap om vem vi tror på. Undervisning är en del av församlingens liv likaväl som delandet av erfarenheter i tron. Kunskapen byggs upp av dessa två; undervisning och erfarenhet. Utifrån dessa två växer och mognar vi som kristna människor. Undervisning och lärande har sin plats både i församlingens gudstjänst och i vardagsliv, vardagsverksamhet. 

Vad vill vi och hur gör vi?
Vi vill i vår församling se en ökad medvetenhet om och en större längtan efter mer undervisning, och längtan efter att mer få dela och lyssna till andras erfarenheter av trons liv. Ett ständigt lärande är aktuellt i alla åldersgrupper, från de yngsta till de äldsta. Alla åldersgrupper är av lika högt värde, men vi tror att en särskild satsning på vuxna samt konfirmander och åldrarna därefter, är nödvändig under en längre tid.

Det är nödvändigt att vi låter oss ledas och inspireras av den Helige Ande. 

Grupper och mötesplatser behöver finnas i många varianter, för olika åldrar och personer med olika grad av både kunskap och erfarenhet. 
Ansvaret att undervisa och dela trons erfarenheter ligger på alla i församlingen. De anställda har ett särskilt ansvar som möjliggörare och stödjare. 

Bibeläventyret är en form av undervisning i kontakt med skolan som behöver värnas och ges större plats.

För att ge fler ungdomar möjligheten att kunna välja att delta i vår konfirmationsundervisning kommer vi att behöva kunna erbjuda flera och kanske flexibla konfirmationsalternativ. Församlingen har en fastställd handlingsplan för konfirmandarbetet.

Arbetet med att hitta nya former för undervisning av vuxna i den kristna tron behöver hela tiden fortgå.

Diakoni

Vad är det?

Diakoni är kyrkans sätt att i handling visa på och gestalta Guds kärlek och barmhärtighet, att se människan där hon är, kyrkans sätt att leva i Jesu efterföljd. Det handlar om att ”Kristi kärlek tvingar oss”.

Det är tron som tar sig uttryck i handling.

Kyrkans diakoni beskrivs alltid som tjänande och betjänande. 

Det är ytterst Kristus som betjänar genom sin kyrka. Genom sin diakoni blir kyrkan en ”Kristusdoft” i världen.

Vad vill vi och hur gör vi?
Vi vill att diakonin i våra församlingar skall vara så rotad i Kristi kärlek att den blir ett tydligt uttryck för hur han ser och möter människor. Diakoni är inget för endast några få utan en angelägenhet för hela Kristi kyrka. I vår församling vill vi se ett växande diakonalt förhållningssätt där fler och fler upptäcker hur Kristus vill bruka dem för sitt rikes skull.

Vi vill målmedvetet arbeta så att ”det diakonala förhållningssättet” mer och mer genomsyrar församlingens liv och därmed allt arbete.  
En del i det diakonala förhållningssättet är uppgiften att möta varje behövande människa. Det diakonala förhållningssättet rymmer i sig ett självklart samhällsengagemang där vår kallelse är att värna om att människans absoluta värde inte relativiseras. 

Mission

Vad är det?
Mission är en del av själva kärnan i kyrkans liv. Jesus är tydlig med att vårt uppdrag är att ”göra folk till lärjungar”. Att leva som kristen är samtidigt att vara ”sänd” till andra med budskapet om att Herren lever. Detta sker naturligtvis både nära och långt borta, i kända och nya okända sammanhang. 

Mission bär med sig både ett talande och handlande, undervisning och diakoni.

Eftersom det är Herren som sänder är han alltid ”före”. I de sammanhang han sänder oss in i är han redan på plats.

Vad vill vi och hur gör vi?

Vi vill att fler och fler upptäcker att livet tillsammans med Jesus är ett rikt liv, det liv vi är skapade till.

Missionen sätter oss själva i brännpunkten mellan vår egen tillhörighet till Jesus och hans vilja att flera skall upptäcka honom. Tron får inte vara vår privatsak eller orsak att slå oss till ro. ”Gud vill att alla människor skall bli räddade och komma till kunskap om sanningen”. 

Eftersom mission handlar så mycket om hur vi lever hela vårt liv i relation till andra människor kan detta vara svårt att konkretisera. I likhet med diakonin skulle vi kunna tala om ett ”missionerande förhållningssätt” i allt som sker och görs. Några av de konkreta uttryck detta idag tar sig här hos oss, och som har ett stort värde, är den insats som görs vid några företag, och i skolmiljön. Vårt arbete bör alltid prövas utifrån det ”missionerande förhållningssättet”.

Ett annat konkret uttryck som kyrkans mission tar sig hos oss är relationen med vår vänförsamling i Mnene, Zimbabwe. Denna relation vill vi hitta olika sätt att både vidmakthålla och utveckla.

 

4.     OBLIGATORISKA UPPGIFTER

a) Huvudgudstjänst

I församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag

b) Nattvardsfirande

Minsta antalet huvudgudstjänster med nattvard under ett kyrkoår skall vara tjugo.

c) Prästtjänster

Antalet prästtjänster är fyra.   Av dessa har en på kyrkoherdens uppdrag ett särskilt ansvar för gudstjänstfirandet i Sandarne kyrka.

d) Kyrkomusikertjänster

I församlingen finns två musikertjänster. Den obligatoriska tjänsten är en organisttjänst. 

e) Telefonsjälavård

Söderhamn-Sandarne församling ansvarar för 6 nätter/år i Svenska kyrkans nationella telefonsjälavård.

f) Handlingsplan för konfirmandarbetet 

Handlingsplan för konfirmandarbetet finns och uppdateras regelbundet.

 

5.     EKUMENISK GRUNDHÅLLNING

Mellan alla kristna församlingar på orten finns en stor öppenhet. Gemensamma samlingar av olika karaktär genomförs. Kristet samarbetsorgan finns där Svenska kyrkan är representerad. Grunden är naturligtvis att vi alla är grenar på det träd som heter Kristi kyrka.

 

6.     BARNKONSEKVENSANALYS

FN:s barnkonvention är numera svensk lag och i enlighet med Kyrkoordningen fattas församlingens beslut efter behövlig barnkonsekvensanalys.

 

7.     AVSLUTNING OCH GILTIGHETSTID

Denna revidering av tidigare församlingsinstruktion har gått till så, att anställda och förtroendevalda gruppvis och i större samlingar, tillsammans arbetat med innehållet i de olika delarna i kyrkans grundläggande uppgift.

Församlingsintruktionen skall revideras vart fjärde år.

UNDERTECKNANDE

Denna församlingsinstruktion har utarbetats i samarbete med församlingens medarbetare, av församlingens kyrkoherde, kyrkoråd samt kyrkofullmäktige och överlämnas till domkapitlet i Uppsala stift för utfärdande.

Lars Nilsson, kyrkoherde               

Jan-Evert Hagström, ordförande  i kyrkofullmäktige