Utredningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Nyhet Publicerad

Inbjudan till utredningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Utredningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende tillståndsansökan om anläggande av ett nytt krematorium på fastigheten Ryd 15:53 med flera, Skövde kommun

Inbjudan till utredningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken

Utredningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende tillståndsansökan om anläggande av ett nytt krematorium på fastigheten Ryd 15:53 med flera, Skövde kommun

Behovet av utökad kapacitet för kremationer inom Skövde kommun och närliggande kommuner ökar. Det nuvarande krematoriet i Skövde ligger centralt beläget och skulle kräva omfattande arbete för att öka kapaciteten. Skövde Pastorat har därför tagit ett beslut att ersätta det nuvarande krematoriet med ett nytt med större kapacitet. Den planerade placeringen av det nya krematoriet är invid Timmervägen mellan Karstorpsvägen och Mariestadsvägen på fastigheten Ryd 15:53 med flera.

Verksamheten kommer att ha tre ugnar med sammanlagd maximal kapacitet av 3 500 kremationer per år. Det förväntade antalet kremeringar beräknas ligga på ett genomsnitt av 2000–2500/år. Förutom kremationer kommer det finnas ett ceremonirum för begravningsceremonier och även utlämning av urnor.

Innan ansökan ges in till länsstyrelsen har verksamheten en skyldighet enligt 6 kap. miljöbalken att samråda med länsstyrelsen, kommunen och berörda myndigheter, samt enskilda särskilt berörda.

De som i övrigt anser sig berörda av verksamheten har möjlighet att inom ramen för detta samrådsförfarande inkomma med erinringar eller synpunkter.
Dessa bör för att kunna beaktas inges skriftligen till Skövde Pastorats anlitade konsult senast 8 juli 2022. Peter Norberg tel. 0705-080 771, peng@cowi.com

Samrådsunderlaget kan laddas ned här.

Samrådsunderlaget finns också att hämta som papperskopia på Kyrkogårdförvaltningens expedition Gamla Kungsvägen 50, 541 32 Skövde. 0500-47 65 40. Aktuella öppettider för expeditionen.