Foto: Ronny Hvass

N:a Kyrketorps kyrkogård

Norra Kyrketorps kyrkogård är belägen vid Norra Kyrketorps kyrka i Skultorp

Norra Kyrketorps nya kyrkplats består av kyrkogård (1925), kyrka i röd kalksten med rött tegeltak (1925) samt förrådshus, 1925 och 1972-1973. Kyrkan och kyrkogården ritades av arkitekterna Fredrik Falkenberg och Edgar Haasum. Kyrkplatsen har ett centralt läge i Skultorps tätort och ingår i en kyrkomiljö med två skolbyggnader från 1930-talet.

Kyrkogården är en väl sammanhållen enhet med till stora delar enhetligt utformade gravvårdar från årtiondena omkring 1950 med inslag av ett fåtal äldre gravvårdar med mer individuell utformning och med enklare gravvårdar i ett förmodat tidigare allmänt område.

Viktiga karaktärsdrag är den knappt förändrade nationalromantiska kyrkan, kyrkogårdens omgärdning med murar, entréerna med smidesgrindar, trädkransen av lönn, en enkel kvartersindelning avdelade av grusgångar och låga häckar inom kvarteren. Gravvårdarna i vissa kvarter är försedda med, för tillkomsttiden på 1950-talet, tidstypiska låga ramar av kalksten med i huvudsak gräsbädd. Denna typ av stenram är sannolikt inspirerad av liknande ramar på S:ta Birgittas begravningsplats i Skövde, ritade av bland annat arkitekt Gunnar Asplund.

Gravvårdarnas gårdsnamn och titlar återberättar socknens utveckling med skiftet mellan äldre tiders lantbruk till tätortens starka tillväxt under 1900-talets första halva som bland annat stationsort.

Här kan du gå en digital vandring på Norra Kyrketorps kyrkogård.

Foto: Ronny Hvass
Foto: Ronny Hvass
Foto: Ronny Hvass